Uitnodiging algemene ledenvergadering 19 april 2016

Onderstaande uitnodiging is naar de leden verstuurd:

Geachte heer / mevrouw,

Wij nodigen u uit voor de algemene vergadering voor leden van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen op dinsdag 19 april om 19.30 u in het dorpshuis “Ugchelens Belang” aan de Bogaardslaan 81.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen algemene vergadering d.d. 21 april 2015
 4. Goedkeuring Jaarverslag 2015; een verantwoording van de activiteiten van de dorpsraad met daarin opgenomen het financiële verslag. U krijgt ook het verslag van de kascommissie 2015.
 5. Benoeming kascommissie 2016.
 6. Benoeming bestuursleden / informatie over verwachte vacatures in het bestuur.
  Arie van Diemen is volgens rooster aftredend. Het bestuur stelt voor om Ron Brummelkamp te benoemen als vervanger van Arie van Diemen. Peter Mooij, is gedwongen om wegens privé omstandigheden zijn functie neer te leggen, voor een opvolger heeft een vacaturestelling plaatsgevonden.
 7. Rondvraag
 8. Pauze tot 20.45 uur

Visie Ugchelse beken en sprengen door “Ekkie”

 1. Sluiting (rond 21.30 uur)

Wij hopen u te mogen ontmoeten op deze vergadering.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Dorpsraad Ugchelen

Zaal is open vanaf 18.45 uur. Er zijn een beperkt aantal afdrukken van de vergaderstukken in de zaal aanwezig.