Op deze pagina vindt u de documenten voor de komende Algemene Ledenvergaderingen van de Dorpsraad (deze worden uiterlijk 5 dagen voor de vergadering gepubliceerd). Tevens treft u hier de documenten aan van voorgaande Algemene Ledenvergaderingen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de Dorpsraad.

 

  • Terugblik ALV 25 April 2023Terugblik ALV 25 April 202317 mei 2023Ondanks dat er minder leden aanwezig waren dan vorig jaar (40) namelijk 31 kijken we terug op een geslaagde Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Dorpsraad. Ik maak  meteen van de gelegenheid gebruik om diegene die er waren hartelijk te bedanken voor hun aanwezigheid, wij waarderen dit zeer. Voor volgend jaar gaan we kijken of we het aantal aanwezigen weer  kunnen laten groeien. Immers samen maken we ons dorp Ugchelen! Kascontrole Naast de formele punten gaven alle bestuursleden een terugblik op vorig jaar, we hebben uitvoerig stilgestaan bij de financiën en heeft de kascontrole decharge verleend over 2022 aan het penningmeester en het bestuur. Afscheid Ron Brummelkamp, nieuw bestuurslid toegetreden Verder stonden we stil bij het afscheid van Ron Brummelkamp. Ron heeft 7 jaar deelgenomen aan de Dorpsraad en met een ludiek gedicht en een leuke attentie hebben we afscheid genomen van Ron en hem bedankt voor zijn jarenlange inzet. Ron gaat het stokje overdragen aan Annemiek Hermans, die zich net als Ron gaat inzetten voor het thema duurzaamheid, groen & water (samen met de commissie Water). Op 24 mei a.s. komen ze samen met de leden van de commissies om de officiële overdracht te doen. Als Dorpsraad zijn we heel erg blij dat Annemiek het stokje van Ron wil overnemen en waarmee continuïteit op het thema Duurzaamheid, Groen & Water binnen de Dorpsraad is gewaarborgd. Wilt u meer weten over Annemiek? Verderop op deze pagina stelt Annemiek zich graag aan jullie voor. Contactgegevens van Annemiek zijn opgenomen in de onze contact colofon op deze pagina. Sprekers wethouder Danny Huizer en Wineke Blom Er waren tijdens de ALV 2 sprekers. Wineke Blom nam ons mee in het verleden en het heden van het Noaberschap. Het was een heel informatief verhaal. Vanuit de gemeente was wethouder Danny Huizer aanwezig om met ons in gesprek te gaan over wat de plannen/mogelijkheden zijn vanuit de gemeente Apeldoorn voor wat betreft duurzaamheid en ook wat de plannen zijn voor ons dorp. Het waren interessante presentaties waarvoor we beiden nogmaals hartelijk bedanken! Inmiddels zijn de notulen vakkundig en snel door Wilma van Wijk uitgewerkt. Het bestuur dankt Wilma nogmaals hartelijk dat zij ons hierin wilde ondersteunen. Top! Zodra de notulen door ons allen zijn gereviewed, zullen we de concept notulen op de website plaatsen. Voor diegene die dit jaar niet aanwezig konden zijn, wij hopen u volgend jaar wel te zien! [...]
  • Dokumenten ALV 2023Dokumenten ALV 202320 april 2023Op 25 April 2023 zal in het dorpshuis Ugchelens Belang de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden gehouden. De documenten voor deze vergadering staan op deze website en kunt u bereiken door op onderstaande links te klikken. Agenda ALV 25-04-2023 Jaarverslag incl. financieel jaarverslag 2022 Begroting 2023 Notulen vorige ALV (10-05-2022) [...]
  • Aankondiging Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Ugchelen 2023Aankondiging Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Ugchelen 202313 maart 2023Op dinsdag 25 April 2023 houden we onze algemene ledenvergadering (de jaarvergadering).  Aanvang 19.30 uur in het dorpshuis Ugchelens Belang, Boogaardslaan 81 in Ugchelen.  De vergadering is openbaar, echter alleen de leden hebben stemrecht. Op de agenda staan zoals gebruikelijk de bespreking van het jaarverslag en het financieel jaarverslag.  Stukken worden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de vergadering op de website gepubliceerd.  Tijdens deze vergadering is als gastspreker Danny Huizer van de gemeente Apeldoorn aanwezig. Komt u ook?!  [...]
  • Dokumenten ALV 2022Dokumenten ALV 202217 september 2021Op 10 mei 2022 zal in het dorpshuis Ugchelens Belang de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden gehouden. De documenten voor deze vergadering staan op deze website en kunt u bereiken door op onderstaande links te klikken. Agenda ALV 10 mei 2022 Notulen ALV 28 september 2021 Jaarverslag incl. financieel jaarverslag Vereniging Dorpsraad Ugchelen 2021 Begroting Dorpsraad Ugchelen 2022 Concept Huishoudelijk Reglement [...]
  • Dokumenten ALV 2021Dokumenten ALV 202121 april 2021Op 28 september 2021 zal binnen de dan geldende Corona-maatregelen de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen plaatsvinden. Voor uw informatie vind u onderstaand de betreffende documenten voor deze ALV. Uitnodiging ledenvergadering plus agenda 2021 Notulen ALV DR apr 2019 def Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2020 Financieel jaarverslag 2019 Dorpsraad Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 Voorstel Statutenwijziging_Dorpsraad_Ugchelen Huishoudelijk reglement aug 2021 [...]
  • Dokumenten ALV 2020Dokumenten ALV 202026 augustus 2020Via een aantal berichten vanuit de Dorpsraad bent u eerder geïnformeerd dat eerst de ALV 2020 werd uitgesteld en dat in tweede instantie is besloten in 2020 geen ALV te houden. Uiteraard willen wij u wel inzage geven in de stukken over het verenigingsjaar 2020. U kunt deze inzien via de onderstaande linken. Verslag Algemene Ledenvergadering 23-04-2019 Jaarverslag 2019 Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 Rooster van aftreden bestuurders april 2020 [...]
  • Vergaderstukken ALV 2019Vergaderstukken ALV 20194 april 2019Op 23 april 2019 zal vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis Ugchelens Belang de openbare Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden gehouden. De betreffende vergaderstukken kunt u via onderstaande links downloaden. Ter vergadering zullen ook een aantal exemplaren van het jaarverslag 2018 in hardcopy aanwezig zijn. Uitnodiging ledenvergadering plus agenda 2019 Verslag Alg. Leden Vergadering 17-04-2018 Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 Jaarverslag 2018 [...]
  • Vergaderstukken ALV 2018Vergaderstukken ALV 201827 maart 2018Op 17 april 2018 zal vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis Ugchelens Belang de openbare Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden gehouden. De betreffende vergaderstukken kunt u via onderstaande links downloaden. Ter vergadering zullen ook een aantal exemplaren van het jaarverslag 2017 in hardcopy aanwezig zijn.   Uitnodiging Ledenvergadering plus agenda 2018 Notulen Algemene Ledenvergadering 11-04-2017 Rooster van aftreden bestuurders april 2018 Financieel Jaarverslag 2017 en begroting 2018 Jaarverslag 2017 [...]
  • Vergaderstukken ALV 2017Vergaderstukken ALV 20173 april 2017Op 11 april 2017 zal vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis Ugchelens Belang de openbare Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden gehouden. De betreffende vergaderstukken kunt u via onderstaande links downloaden. Ter vergadering zullen ook een aantal exemplaren van het jaarverslag 2016 in hardcopy aanwezig zijn. Uitnodiging ALV 11 april 2017 Notulen Algemene Ledenvergadering 19 april 2016 Rooster van aftreden bestuurders april 2017 Financieelverslag 2016 en Begroting 2017 Jaarverslag 2016 [...]
  • Verslag ALV Dorpsraad april 2016Verslag ALV Dorpsraad april 20161 mei 2016Jaarvergadering Dorpsraad 19 april 2016: een impressie. Niet alle 613 leden van de Dorpsraad waren aanwezig, maar toch een goed gevulde zaal in “ons” dorpshuis Ugchelens Belang. Wethouder Johan Kruithof, een enkel raadslid en gemeentelijke medewerkers gaven aan, dat het nog steeds de moeite waard is, en tegelijk plezierig, Ugchelen te bezoeken. En daar hebben ze natuurlijk geen ongelijk in (……) Aan de orde waren uiteraard de vaste agendapunten; weinig spannend, maar het moet wel gebeuren: • Goedkeuring en vaststelling van het jaarverslag. Er lag een uitermate uitvoerig en zeer fraai vormgegeven jaarverslag ter tafel. Met de inhoud ervan kon de vergadering akkoord gaan. • Het financieel jaarverslag liet zien dat de dorpsraad inteert op de reserves, maar het hoe-en-waarom werd duidelijk gemaakt: de ambities van de dorpsraad kosten nu eenmaal geld. De kascommissie had wederom veel waardering voor het opgestelde verslag en de aanwezigen stemden in met de begroting 2016. • De bestuursverkiezing. Het bestuur is weer op sterkte gebracht na het vertrek van Peter Mooij en Arie van Diemen. Henk Laurens en Stefani Hilferink nemen hen plaatsen in. Alom waardering voor het werk van de vertrekkende bestuursleden, zoals ook bleek uit de woorden van de wethouder. Als bijzonder agendapunt was het project “Noaberschap” aan de orde. Bestuurslid Wineke Blom vertelde over de stand van zaken. Het project heeft onverwacht veel respons opgeleverd en er wordt enthousiast door de vrijwilligers gewerkt aan het voldoen aan de zorgvraag. Zorg overigens die, gehoord de reacties, door de aanvragers enorm wordt gewaardeerd. Een activiteit van de dorpsraad die naar zijn mening een waarderingssubsidie verdient. De wethouder hield zich even op de vlakte……… En, als intermezzo, de overhandiging van ruim 1300 handtekeningen van de werkgroep “Ugchelen Blauw” aan de wethouder. Zoals u weet, deze werkgroep beijvert zich om de witte komborden “Ugchelen” te vervangen door de officiële blauwe plaatsnaamborden: Ugchelen is een zelfstandige woonplaats en dat rechtvaardigt blauwe borden. De wethouder liet in het midden of dit verzoek zal worden ingewilligd, aangezien hij weet dat de dorpsraad ook nog andere wensen op zijn verlanglijst heeft staan die geld gaan kosten. En hij heeft begrepen dat de dorpsraad andere prioriteiten stelt. Na de pauze- toen ook enkele niet-leden de vergadering kwamen bijwonen- gaf de gemeente uitleg, ondersteunt door beelden, over de opgestelde visie over het herstel van de Ugchelse beken en sprengen. Duidelijk werd gemaakt dat dit herstel past in het gemeentelijk waterplan: water, en de kwaliteit ervan, als drager van het milieu. Beken en sprengen die dienen als opvang en transport van regenwater en, bij goede kwaliteit bijvoorbeeld de thuisbasis vormen van zeldzame en beschermde diersoorten, zoals de beekprik. Een zeer informatief verhaal dat zeker in Ugchelen een grote belangstelling genoot. (Geen wonder met zoveel “waterkennis” in de zaal). En het bleef nog geruime tijd heel gezellig na afloop van deze openbare ledenvergadering. [...]