Verslag dorpsraad januari en februari 2019

Bestuursvergadering 770x400

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 15 januari en 19 februari 2018 kwam onder meer aan de orde:

  • Bibliotheek in Ugchelen. Er zijn discussies gaande over de huisvesting van de bibliotheek in Ugchelen. Nu nog verdeeld over twee locaties is het plan om de jeugdbibliotheek en de volwassenen bibliotheek op één locatie samen te voegen. Gesprekken met partijen lopen moeizaam en het financiële aspect is hierbij het punt waar (nog) geen overeenstemming is bereikt. Alle partijen zijn het er in ieder geval over eens dat er een bibliotheek moet blijven.
  • Wijkraad Zuid. De besturen van wijkraad zuid en de dorpsraad zijn in een kennismakingsgesprek bij elkaar gekomen. Gesproken is over burgerparticipatie, scholen, verdere samenwerking en “Ugchelen buiten”. Over dit laatste is overeenstemming dat dit stukje Apeldoorn gelegen is in het werkgebied van de wijkraad zuid en ondanks de naamgeving geen deel uitmaakt van het dorp Ugchelen. De vereniging Dorpsraad Ugchelen zal daar dus ook geen activiteiten ontplooien.
  • Centrum ontwikkeling. Ondertussen is duidelijk geworden dat de gemeente en Henri de Witte tot een overeenstemming zijn gekomen ten aanzien van het pompstation in het centrum van Ugchelen. Door de afronding van deze al lang lopende zaak is de weg vrij om verdere stappen te zetten in de ontwikkeling van het centrum van ons dorp.
  • Beheergroep Klompenpad. In een goede bijeenkomst is de voortzetting van de beheergroep Ugcheler Markepad zeker gesteld. Met de aanstelling van een nieuwe coördinator gaat een grote groep enthousiaste vrijwilliger verder met het bijhouden van deze mooie route.
  • Speeltoestellen. Vanuit de gemeente is goede wil om uitvoering te geven aan een aantal wensen vanuit het dorp. Vanuit de dorpsraad zal hieraan ook een bijdrage worden geleverd. Daarnaast zal vanuit de dorpsraad in samenwerking met het fotografencollectief een digitaal overzicht worden gemaakt van allen speelplaatsen en speeltoestellen in het dorp. Dit om mogelijke uitwisseling of vervanging beter in kaart te brengen en met de gemeente te kunnen bespreken.

Ook dit keer was het een vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.