Verslag Dorpsraad juni 2017

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 19 juni 2017 kwam onder meer aan de orde:

  • Afvalstoffenbeleid. Er is nog enige onduidelijkheid over het toekomstig afvalbeleid van de gemeente Apeldoorn, in het bijzonder over het wel of niet blijven bestaan van de grijze container. Om duidelijkheid hierover te krijgen en bewoners te kunnen informeren wordt de betreffende gemeentefunctionaris bij een volgende bestuursvergadering uitgenodigd om nadere toelichting te geven.
  • Klompenpad Ugchelen. In een derde bijeenkomst is een concept-route vastgesteld. Nu worden gesprekken gevoerd met de diverse grondeigenaren en zal toelichting van bijzondere punten op de ongeveer 11 km lange route worden uitgewerkt voor de straks bijbehorende informatie
  • Naambordjes Dorpsprijswinnaars. Na een zoekactie door leden van de commissie groen zijn bijna alle verdwenen bordjes weer teruggevonden. Door inzet van een aantal vrijwilligers zijn deze ook weer keurig en extra verstevigd teruggeplaatst. Het laatste nog ontbrekende bordje zal door een nieuwe worden vervangen. Helaas heeft deze actie van vandalen een hoop effort en geld gekost.
  • Dorpsmeldpunt. Aangezien er geen of slechts zeer geringe aanloop is bij de wekelijkse zitting van het Dorpsmeldpunt op de dinsdagavond in het dorpshuis Ugchelens Belang, is besloten om hiermee na de zomervakantie te stoppen. Uiteraard blijft de Dorpsraad telefonisch, via e-mail en de post bereikbaar voor de inwoners van ons mooie dorp.
  • Ugchelsebeek Noord. 27 juni van 19.00 – 21.30 is er een inloopbijeenkomst voor bewoners over het ontwerp voor herstel van de Ugchelsebeek Noord

Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.