Verslag Dorpsraad april 2017

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 24 april 2017 kwam onder meer aan de orde:

  • Bomen Dorpsprijswinnaars. De onthulling van de naambordjes bij de diverse bomen op 8 april jl was een geslaagd evenement. Helaas was door vandalen uit een boom de kruin getrokken, maar waarschijnlijk komt dat weer goed of de boom wordt op termijn vervangen. Om de bomen goed te houden moeten er de komende maanden regelmatig waterzakken worden gevuld. Al snel werden hiervoor vrijwilligers gevonden die deze taak op zich zullen nemen.
  • Klompenpad. Na de geslaagde informatieavond, waar men ook al actief is bezig geweest, zal er op 9 mei as om 20.00 uur in de Cantharel een vervolgsessie plaatsvinden.
  • ALV. De onlangs gehouden ALV werd geëvalueerd. Het bestuur is tevreden over de opkomst en de uitvoering. Enkele nav de vergadering of het jaarverslag opgekomen punten worden alsnog opgepakt en zo nodig teruggekoppeld op de vraagsteller.
  • Bereikbaarheid. Zeker ook om kosten te besparen wil de dorpsraad in de toekomst meer gebruik maken van communicatie via e-mail. Een actie wordt opgestart om de ontbrekende e-mailadressen van de leden te verzamelen.
  • Groenstructuurkaart. Door inzet van de commissie groen is de groenstructuurkaart Apeldoorn aangepast en ondertussen ook vastgesteld door de gemeenteraad. Hierdoor is nu heel Ugchelen kapvergunning-plichtig.

Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.