Verslag Dorpsraad februari 2017

Waar sprak de Dorpsraad over? In de bestuursvergadering van 20 februari 2017 kwam onder meer aan de orde:

  • Europaweg. Susan Martens (gemeente Apeldoorn) is aanwezig om het geplande onderhoud N304/Europaweg toe te lichten. Dit is het traject A1-kriuzing Laan van Westenenk/Laan van Spitsbergen. Ze is aanspreekpunt binnen de gemeente voor provinciale aangelegenheden en ze schetst de toekomstige situatie. Er komen 4 verkeersregelinstallaties op de kruisingen op de Hoog Buurlooseweg, Ugchelsegrensweg en op- en afrit van de A1, ook zullen 2 x 2 rijbanen worden aangelegd. Deze plannen worden momenteel getoetst bij de provincie. In maart wil de provincie de plannen toelichten in Ugchelen middels een informatieavond. Start werkzaamheden is gepland voorjaar 2018.
  • Methusalemlaan (bodemvervuiling). Op 13 januari vond in het dorpshuis Ugchelens Belang een informatieavond plaats over de grondwaterverontreiniging aan de Methusalemlaan. Gemeente en Provincie trokken hier gezamenlijk in op. Een groot deel van de uitgenodigde omwonenden was aanwezig. Er is een artikel geplaatst op de website, ook komt er een artikel in de Bron.
  • Breustedt locatie. Projectleider gemeente heeft aangegeven dat de locatie valt binnen de 150 meter van de hindercirckel. Het is daarom blijkbaar toegestaan om 2 woningen per hectare te bouwen. De planontwikkeling is nu stopgezet, er wordt gezocht naar een reëel alternatief om toch de door de Dorpsraad gewenste seniorenwoningen te realiseren. Op 6 maart is er een vervolgafspraak.
  • Bomen Dorpsprijswinnaars. Evt. wensen zijn geïnventariseerd, de naambordjes worden momenteel gemaakt en planning voor het plaatsen is eind maart. Door de commissie Groen wordt een plan gemaakt voor de officiële onthulling.
  • Klompenpad. E.e.a. is kortgesloten met St. Gelders Landschapschapsbeheer en met de Cantharel zijn goede afspraken over de financiering gemaakt en mogelijkheden voor subsidie worden ondergezocht . Een bespreking met alle betrokkenen is belegd. Eind 2018 is de planning dat het Klompenpad gerealiseerd zou moeten zijn.
  • Noaberschap. De vertegenwoordigers van Noaberschap zijn benaderd door de SOOS, mensen worden ouder en minder goed ter been. Gevraagd is te helpen met vervoer van en naar Ugchelens Belang om deel te kunnen blijven nemen aan de activiteiten van de SOOS. Inmiddels hebben zich 5 vrijwilligers hiervoor aangemeld.
  • Centrumplan Ugchelen. Op initiatief vanuit de Ugchelse ondernemers zal de Dorpsraad samen met hen in gesprek gaan met de gemeente met als onderwerp de ontwikkelingen van het centrumplan.
  • De Dorpsraad zal in het wijkteamoverleg bespreken waar het zwerfvuil naartoe moet worden gebracht als de grijze container wordt afgeschaft. Dit terugkoppelen naar de vrijwilligers van de zwerfvuil werkgroep die in april weer bij elkaar zal komen.
  • Algemene Ledenvergadering 2017. Ook deze vergadering is gesproken over de organisatie van de ALV 2017, die zal plaatsvinden op 11 april 2017.

 

Ook dit keer was het een vergadering met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.