Verslag Dorpsraad november 2016

dorpsraad-standaard-image

Waar sprak de dorpsraad over?

In de bestuursvergadering van 15 november 2016 kwam onder meer aan de orde:

  • Ugchelen aan het stuur. Gesproken werd over de bijeenkomst met de vertegenwoordigers van de diverse commissies en de buurtvertegenwoordigers. In deze openhartige “benen op tafel” sessie werden diverse ideeën naar voren gebracht die geschikt zouden kunnen zijn voor eigen initiatieven en eigen regie vanuit de Dorpsraad/de bewoners van Ugchelen. Een en ander zal verder door het bestuur worden uitgewerkt voor de kansenkaart die met de gemeente verder zal worden besproken. Wat onder andere de revue passeerde: een inventarisatie van de speelvelden nu en toekomst, Inventarisatie van bewonerswensen mbt bladkorven, bewonersinitiatieven voor Ugchelen 30km zone, Noaberschap en het viaduct GP Duuringlaan. De dorpsraad is zeker van menig dat de kansenkaart een levend document zal worden en voorstellen vanuit de bewoners zijn ook nog steeds van harte welkom.
  • Bewonersinitiatief Richtersweg 30km. De onlangs gehouden bewonersbijeenkomst was goed bezocht. Afgesproken is om alle voorstellen nader te inventariseren en in een vervolgbijeenkomst verder onder de loep te nemen. De Dorpsraad in de persoon van de voorzitter Harry Vos zal daarbij aanwezig zijn.
  • Paden Goudvink. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en het resultaat mag er zijn. Uit reacties van bewoners en uit eigen waarneming blijkt dat het nu prima, voor eenieder begaanbare paden zijn geworden. Dank voor een snelle en goede reactie vanuit de gemeente is hier op zijn plaats.
  • Noaberschap: Dit project is binnen Ugchelen een echt succes. Om dit nog beter te verankeren zal Noaberschap worden opgenomen in de commissie Zorg van de vereniging Dorpsraad Ugchelen. Vanuit het bestuur zal Wineke Blom de contactpersoon hiervoor zijn.
  • Website Dorpsraad. De voortgang van het enige tijd geleden genomen besluit om de website te vernieuwen en te moderniseren, wordt besproken. Het project loopt nog volgens planning, met als streven om 1 januari 2017 over te gaan op de nieuwe website.Bovenstaand is uiteraard slechts een greep uit de veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen dat tijdens de bestuursvergadering wordt besproken. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.