Verslag Dorpsraad januari 2016

dorpsraad-standaard-image

Waarover sprak de dorpsraad?

In de bestuursvergadering van 19 januari kwamen onder meer de volgende zaken aan de orde:

 • blauwe plaatsnaamborden voor Ugchelen?
  Hoewel deze zaak voor de dorpsraad geen prioriteit heeft, wordt besloten met de initiatiefnemers van deze actie in gesprek te gaan; bij de gemeente zal worden geïnformeerd of er consequenties zijn verbonden aan de “verkleuring” van de bebording;
 • er zal contact worden opgenomen met Rijkswaterstaat over de consequenties van de verbreding van de A1. Hoewel de rijbanen ter hoogte van Ugchelen niet zullen worden uitgebreid, moet worden nagegaan of de toenemende verkeersintensiteit zal leiden tot aanpassing en / of uitbreiding van het geluidsscherm;
 • stand van zaken betreffende de meldingen die bij het Dorpsmeldpunt(DMP) zijn binnenkomen;
 • stand van zaken met betrekking tot de communicatie: nieuwsbrief, website en relatie tot de Bron;
 • de afstemming met de vereniging Ugchelens Belang; binnenkort zal een gezamenlijke notitie duidelijk moeten maken, met name naar inwoners van Ugchelen, waar de verschillen liggen in de onderlinge activiteiten;
 • de gewenste aanleg van een bushalte bij het toekomstig transferiuum Het Leesten;
 • bespreking van de gemeentelijke notitie “Herijking Uitgiftebeleid openbaar groen”; wat wil de gemeente doen met het zogenaamde “snippergroen”: verkopen, blijvend verhuren of terugvorderen;
 • het door de dorpsraad opgestelde bewegwijzeringsplan; de dorpraad heeft toch toestemming van de gemeente gekregen voor het plaatsen van eigen”wegwijzers in Ugchelen met verwijzing naar voor Ugchelen belangrijke plekken ten behoeve van bezoekers / toeristen;
 • stand van zaken project “Noaberschap”; alle huishoudens in Ugchelen hebben de flyer in de bus gehad, al dan niet via persoonlijk contact. De voorlopige resultaten van het project zijn bemoedigend.Zoals u ziet, nooit gebrek aan agendapunten over zaken Ugchelen betreffend!