Algemene informatie en nieuws over het thema “Veiligheid & Mobiliteit (V&M)”

Veiligheid & Mobiliteit (V&M)
  • Afsluitingen Ugchelseweg en Bogaardslaan i.v.m. leidingwerkzaamhedenAfsluitingen Ugchelseweg en Bogaardslaan i.v.m. leidingwerkzaamheden17 mei 2023De komende tijd zullen we in Ugchelen te maken krijgen met verkeershinder door werkzaamheden aan gas- en waterleidingen. De werkzaamheden zijn onderdeel van een groter project in de gemeente Apeldoorn waarbij tussen 2019 en 2025 in totaal zo`n 60 kilometer gas- en waterleidingen worden vervangen in opdracht van netbeheerder Liander en waterbedrijf Vitens. Het project is opgestart naar aanleiding van twee leidingbreuken in Apeldoorn in 2014, waarbij mensen dagenlang zonder gas kwamen te zitten. Het risico op herhaling van dit soort grote storingen is dermate hoog dat nu op grote schaal leidingen worden vervangen. Ugchelseweg (maandag 8 mei t/m eind juli) Van maandag 8 mei t/m eind juli vinden werkzaamheden plaats aan de Ugchelseweg tussen de Laan van Westenenk en de Ugchelsegrensweg. Hiervoor moet de stoep open worden gegraven aan de kant van de oneven huisnummers. Dat is de kant van Bessels Tweewielers, Dekamarkt, Kruidvat en Snackbar `t Bikkertje. Om een veilig werkvak te creëren wordt de Ugchelseweg als éénrichtingsweg van noord naar zuid ingericht, net als nu al het geval is tussen de Eendrachtstraat en de Laan van Westenenk. Echter lijkt het er in het bij ons bekende verkeersplan op dat de afsluiting van zuid naar noord, anders dan op het “Apeldoornse” deel van de Ugchelseweg, ook voor fietsers geldt. Apeldoorn blijft vanuit Ugchelen bereikbaar via de Ugchelsegrensweg en de Europaweg of via de Molecatenlaan en de Albert Schweitzerlaan. Bogaardslaan (maandag 29 mei t/m eind juli) Van maandag 29 mei t/m eind juli wordt eveneens gewerkt aan de Bogaardslaan. Ook hier worden leidingen onder de stoep vervangen. De Bogaardslaan wordt gefaseerd afgesloten in delen van ca. 100 meter. Bestemmingsverkeer blijft dus grotendeels mogelijk. Doorgaand verkeer is niet mogelijk en zal ruim moeten omrijden. Direct aanwonenden en de winkeliers worden door de uitvoerende firma A. Hak zoveel mogelijk rechtstreeks geïnformeerd door middel van informatiebrieven. Daarnaast is in de app stores voor Android en Apple voor iedereen een app beschikbaar met de laatste project-updates. Zoek hiervoor in de app store naar “Onderhoud in Apeldoorn” en installeer de app op uw telefoon of tablet. De Dorpsraad blijft een vinger aan de pols houden of de hinder acceptabel blijft en of de communicatie met aanwonenden, winkeliers en instanties goed verloopt. Helaas kan overlast niet worden voorkomen, maar de vervanging van het leidingwerk is dringend nodig om het risico op langdurige uitval van gas- en water in de toekomst te beperken. [...]
  • Oproep! Nieuwe locaties snelheidsdisplay Oproep! Nieuwe locaties snelheidsdisplay 19 februari 2023Om de bewustwording voor het 30-km/h regime in Ugchelen te vergroten wordt al sinds enkele jaren een snelheidsdisplay ingezet. Naast de weginrichting en handhaving is ook de zogenaamde “factor mens” een belangrijke bouwsteen als het gaat om het verbeteren van de verkeersveiligheid. De Dorpsraad wil het komende jaar sterker inzetten op het onderdeel houding en gedrag. Het snelheidsdisplay is één van de manieren om de weggebruiker bewust te maken of bewust te houden van zijn of haar gedrag. Houd je je aan de maximumsnelheid van 30-km/h dan komt je gereden snelheid groen in beeld, maar rijd je sneller dan toegestaan dan wordt de gereden snelheid met knipperende rode cijfers weergegeven. De hardleerse snelheidsovertreders zal je hier wellicht niet mee kunnen beïnvloeden, maar veel mensen rijden niet altijd bewust te snel en zijn door middel van een stukje confrontatie met het eigen gedrag weer op het rechte pad terug te brengen.  Het display heeft de afgelopen jaren vaak op dezelfde plekken gehangen, onder andere aan de Ugchelseweg ter hoogte van snackbar Charly en aan de Brouwersmolenweg in de buurt van VV Albatros. We willen graag een nieuwe planning maken voor dit jaar. Vandaar de oproep om één of meer locaties in te sturen waar het display volgens u een tijdje geplaatst mag worden. Bij de besluitvorming zullen de ingezonden suggesties tegen elkaar worden afgewogen.  Het display wordt door de Gemeente aan een lantaarnpaal gehangen en blijft dan zo`n 2 tot 3 maanden op die plek. Locaties mogen worden doorgegeven via het welbekende e-mailadres info@dorpsraadugchelen.nl .    [...]
  • Op weg naar een gemeentelijk verkeersveiligheidsplan Op weg naar een gemeentelijk verkeersveiligheidsplan 19 februari 2023Eind 2021 heeft de Gemeente Apeldoorn een oproep gedaan om door middel van het invullen van een online vragenlijst uw mening te geven over de verkeersveiligheid in Apeldoorn. De vragenlijst is door zo`n 1.100 inwoners ingevuld. Naar aanleiding van de enquête is een rapportage gemaakt. Deze zal worden meegenomen als één van de informatiebronnen voor het opstellen van een gemeentelijk verkeersveiligheidsplan. Het verkeersbeleid van de gemeente staat beschreven in de verkeersvisie 2016-2030. Aanvullend op deze visie maakt de gemeente nu ook een apart verkeersveiligheidsplan op. Dit plan heeft een horizon tot 2030.  De rapportage naar aanleiding van de enquête is te downloaden via https://www.apeldoorn.nl/fl-resultaten-enquete-verkeersveiligheid.html . Volgens de meeste respondenten moet de gemeente vooral aan de slag met de verkeersveiligheid in 30 km/h wegen. Ook fietsstroken en fietspaden verdienen met voorrang aandacht.  Op een kaart kon voor zelf gekozen locaties worden aangegeven of men ontevreden of juist positief over de verkeersveiligheid is. Het kaartbeeld voor Ugchelen met rode (ontevreden) en groene (positieve) stippen lijkt niet bijzonder af te wijken van het beeld voor het hele stedelijke gebied. Uiteraard vragen de rode stippen aandacht, maar het is toch wel weer geruststellend om te zien dat er in Ugchelen ook veel groene stippen zijn uitgedeeld. Positief beoordeeld zijn vooral vaak nieuw geplaatste verkeerslichten zoals ook aan de Europaweg.  Op de kaart van Ugchelen zijn 25 aandachtspunten geplaatst bij de kruisingen van de Ugchelseweg met de Molecatenlaan en met de Derk Kamphuisweg. De kruisingen worden als druk ervaren en zijn relatief smal. Daardoor ontstaan er onoverzichtelijke situaties. Fietsers en voetgangers worden er volgens de respondenten vaak als ondergeschikt ervaren. Deze kritiek klinkt de Dorpsraad zeer bekend in de oren, want ook in onze enquête van voorjaar 2022 kwamen deze punten naar voren.  Gelukkig zijn er juist op dit moment ontwikkelingen rondom deze twee knelpunten in voorbereiding. Voor de herinrichting van het centrum is het schetsontwerp al in een vergevorderd stadium, en voor de Derk Kamphuisweg staat op termijn ook een vernieuwing in de planning. Wij zullen de uitkomsten van de enquête met de gemeente bespreken om te proberen nu het ijzer heet is, dit ook te gaan smeden.  [...]
  • Voorgenomen wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening – Inspraak mogelijk!Voorgenomen wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening – Inspraak mogelijk!9 november 2022Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn is voornemens om aan de gemeenteraad een aantal wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (APV) voor te stellen. Omdat er zo ongeveer permanent landelijke en lokale ontwikkelingen zijn wordt de APV met enige regelmaat gewijzigd. Dit gebeurt normaal gesproken zo`n 2 keer per jaar.  In het op 28 oktober gepubliceerde voorstel staan een aantal wijzigingen en uitbreidingen die ook voor Ugchelen van belang zijn. Naast aanpassing van de regelingen rondom het mogelijk maken van een maximum aantal honden dat onaangelijnd door een hondenuitlaatservice op aangewezen plekken mag worden uitgelaten, ontheffingen op het fietsparkeerverbod in de binnenstad en enkele technische wijzigingen vooruitlopend op het invoeren van de nieuwe omgevingswet, zijn de volgende onderwerpen noemenswaardig:  Deelfietsen, -bromfietsen, -scooters en –stepjes  Het zal u niet zijn ontgaan dat sinds een jaar of twee ook in Ugchelen geregeld deelscooters en deelfietsen zijn te zien. De dorpsraad heeft hierover de laatste tijd een aantal vragen en opmerkingen ontvangen. Het gaat dan veelal om de vraag hoe dit fenomeen eigenlijk is geregeld, en vooral de regelingen rondom het stallen van deze vervoermiddelen op de stoep. Tot nu toe kende de APV alleen een algemene regel die het verbiedt om fietsen en bromfietsen buiten de aangewezen plekken te stallen als dit overlast veroorzaakt. Met de opkomst van het zogenaamde deelvervoer is ook Apeldoorn nu toe aan het stellen van duidelijkere regels. De verwachting is dat in 2023 ook deelstepjes op de nederlandse openbare weg zullen worden toegelaten. Het college van B&W stelt nu voor om het mogelijk te maken om specifieke plekken aan te wijzen waar deze deelvervoermiddelen mogen worden geplaatst of juist niet mogen worden geplaatst. Daarnaast is men voornemens om een vergunningenstelsel in te voeren. Daarmee kan een maximum aan het aantal aanbieders worden gesteld en kunnen aanvullende eisen worden gesteld als het gaat om aan het aantal voertuigen, de periode en de plaats van aanbieden. De voorstellen zijn gelijk aan de regelingen zoals die onlangs in Rotterdam, Groningen en Zwolle zijn ingevoerd.  Opruimplicht paardenpoep  Onder andere op basis van een aantal klachten uit Ugchelen stelt het college van B&W voor om een opruimplicht voor paardenpoep in de APV op te nemen. Als de uitwerpselen van een paard op de openbare weg blijven liggen kan dit voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen. In de praktijk zal het niet altijd op een veilige manier mogelijk zijn om de poep meteen op te ruimen. Vandaar dat in het voorstel staat dat de uitwerpselen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zes uur moeten worden opgeruimd. Het nieuwe artikel in de APV maakt het mogelijk om het niet op tijd opruimen te kunnen beboeten.  Hiervoor moet echter wel sprake zijn van een heterdaad situatie waarbij de betrokken ruiter of koetsier bekend moet zijn. Met een beetje goede wil zal het toch niet meteen tot beboeten hoeven te komen. Als de betrokkenen van goede wil zijn moet het mogelijk zijn om werkbare afspraken te maken voor de plekken waarop dit probleem herhaaldelijk speelt.  Maak gebruik van de mogelijkheid tot inspraak  Het concept-raadsbesluit is voor inspraak vrijgegeven. U kunt binnen een periode van 5 weken vanaf 28 oktober 2022 uw op- of aanmerkingen op de voorgenomen wijzigingen van de APV kenbaar maken. De stukken zijn in te zien op www.apeldoorn.nl/apv of op het stadhuis. Tijdens de periode waarin de stukken ter inzage liggen kan iedereen een zienswijze geven. U kunt uw zienswijze per e-mail sturen naar e.niezen@apeldoorn.nl  of u stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders, afdeling juridische zaken, ter attentie van de heer E.L. Niezen, postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze conceptvoorstel 21e wijziging APV’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.  [...]
  • Babbeltrucs – wees alert!Babbeltrucs – wees alert!9 november 2022Babbeltrucs   De laatste tijd bereiken ons weer meer geluiden als het gaat om babbeltrucs in Ugchelen. Onbekenden spreken je aan, bijvoorbeeld bij je thuis of bij een pinautomaat. Ze gebruiken smoezen om je vertrouwen te winnen. Vervolgens stelen zij je geld, bankpas en pincode of waardevolle bezittingen.    Signalen   Bij babbeltrucs doen dieven zich vaak voor als meteropnemer, glazenwasser, schoorsteenveger of koerier. Of bijvoorbeeld als postbezorger, collecteloper, bankmedewerker of vertegenwoordiger. Laat iemand die je niet kent niet zomaar binnen.    Wees op je hoede als een persoon aan de deur vraagt of hij bij je (naar een alarmnummer) mag bellen, bij je naar de wc mag gaan of geld met je zou kunnen wisselen. Laat hem niet binnen en vraag hem om weg te gaan. Bij sommige babbeltrucs wordt gevraagd om je bankpas of pincode ter controle af te geven. Banken of de politie zullen daar nooit om vragen. De overtuiging waarmee dit gedaan wordt, zorgt er voor de mensen overrompeld worden. Wees dus alert en probeer het vroegtijdig te signaleren.   Tip  Wilt u meer over dit onderwerp weten? Kom dan naar de door de coördinatoren buurtpreventie georganiseerde thema-avond over oplichting (internet)fraude en inbraakpreventie op woensdagvond 9 november om 19:30 in de Bronkerk. Aanmelden kan via https://buurtpreventie-ugchelen.nl  [...]
  • Houtrook – houd rekening met uw buurtHoutrook – houd rekening met uw buurt9 november 202219-10-2022 De dagen beginnen korter te worden, de klokken worden weer op wintertijd gezet en de blaadjes beginnen van de bomen te vallen. Ook de temperatuur begint merkbaar te dalen. Kortom, de herfst laat zich zien. Nu het kouder begint te worden stellen we ons dit jaar eens te meer de vraag hoe we het binnenshuis een beetje warm kunnen krijgen. De meeste mensen zullen met de huidige gasprijzen wel drie keer nadenken voordat ze de centrale verwarming een paar graden hoger instellen. Gelukkig hebben veel huizen in Ugchelen een open haard of houtkachel. En geef toe, er is geen fijnere warmte te bedenken dan de warmte van een kachel in de woonkamer. Onder normale weersomstandigheden en bij gebruik van goed droog en schoon hout hoeft dit weinig overlast te veroorzaken in de buurt.  De laatste jaren zien we landelijk echter een toename van de klachten over houtstook en houtrook. Bij slecht weer zoals mist of als er weinig wind waait, wordt in de buurt al gauw stankoverlast ervaren. Zeker als in een buurt een aantal haarden tegelijk in bedrijf zijn. Bij het stoken komen onder andere CO2 en fijnstof vrij, waardoor de luchtkwaliteit afneemt. We kunnen er kort over zijn dat dit schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien is het niet eens zo efficiënt om je huis te verwarmen met een open haard of schoorsteen. De meeste warmte vliegt via de schoorsteen naar buiten.  Landelijk zijn er geen directe wettelijke regelingen die houtkachels verbieden. Ook gemeenten hebben maar beperkte mogelijkheden om het gebruik te reguleren. Wat we wel samen kunnen doen is ons gezond boerenverstand gebruiken en rekening houden met elkaar. Met een aantal basisprincipes kan de meeste overlast al worden voorkomen.  De belangrijkste tips op een rijtje:  Stook alleen bij speciale gelegenheden, stook niet als er een stookalert van toepassing is, gebruik droog en schoon hout, laat de schoorsteen minstens één keer per jaar vegen, zorg voor een goede luchttoevoer en zorg voor een goede verbranding: let erop dat het hout met gele vlammen en weinig rook brandt. Oranje vlammen en donkere rook zijn signalen voor een slechte verbranding. Kijk voordat u gaat stoken eens op www.stookwijzer.nu . Deze site geeft lokale stookadviezen op basis van onder andere de weersomstandigheden. Bovendien zijn hier nog veel meer stooktips te vinden.  Mocht u toch nog overlast ervaren in uw buurt probeer dan eens in gesprek te gaan met de `veroorzaker`. Het zou toch mogelijk moeten zijn om er samen uit te komen, want ook in Ugchelen geldt nog steeds `beter een goede buur dan een verre vriend`.  [...]
  • Afsluiting Hoog Buurloseweg i.v.m. nieuwbouw “brokkelviaduct” A1Afsluiting Hoog Buurloseweg i.v.m. nieuwbouw “brokkelviaduct” A19 november 202205-10-2022 Met enkele maanden vertraging door juridische procedures kan Rijkswaterstaat nu alsnog beginnen met de vervanging van viaduct Hoog Burel. Vanwege het aan de onderzijde loslatende beton is dit viaduct in de volksmond ook wel bekend geworden als het “brokkelviaduct”. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de Hoog Buurloseweg over het viaduct afgesloten vanaf maandag 17 oktober 07:00 uur tot uiterlijk 1 maart 2023. Het huidige viaduct wordt in het weekend van 4 november gesloopt. De A1 wordt daarvoor in beide richtingen afgesloten tussen Hoenderloo (afrit 19) en Kootwijk (afrit 18) van vrijdag 4 november 20:00 uur tot maandag 7 november 05:00 uur.  Gedurende de afsluiting van de Hoog Buurloseweg blijven Radio Kootwijk en Assel voor fietsers goed bereikbaar. Radio Kootwijk is bereikbaar via het betonnen fietspad dat loopt tussen de ventweg van de Otterloseweg (t.h.v. de Hoenderloseweg) en de Hoog Buurloseweg t.h.v. de Wending. Assel is bereikbaar via het fietspad dat begint aan het Willemsbos en daarna doorloopt aan de zuidkant van de spoorlijn tot aan de Alverschotenseweg. Voor gemotoriseerd verkeer geldt een omleidingsroute via Hoog Soeren.  [...]
  • Voorkom een inbraakVoorkom een inbraak21 oktober 2019Benieuwd hoe een inbreker te werk gaat? Een ex-inbreker geeft op 5 november 2019 nuttige tips hoe u inbrekers buiten de deur kunt houden.  De politie organiseert in samenwerking met de gemeente op dinsdag 5 november 2019 een voorlichtingsavond. Inloop is om 19.00 uur en we starten om 19.15 uur. De avond staat in het teken van veiligheid en wat u daarin zelf kunt doen. Wanneer?    Dinsdag 5 november 2019 om 19.15 uur Waar?           Dorpshuis Ugchelen, Bogaardslaan 81, Ugchelen Wie?               Bewoners uit Ugchelen en Hoenderloo   Kunnen we op uw komst rekenen? Stuur dan een mail met uw aanmelding en met hoeveel personen u komt, naar petra.van.doorn@politie.nl ovv voorlichtingsavond. Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.   [...]