PRIVACY-VERKLARING

Vereniging Dorpsraad Ugchelen, gevestigd te Brouwersmolenweg 432 7339 EC Ugchelen, ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 08081575 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@dorpsraadugchelen.nl
Postbus 3138, 7339 ZG  Ugchelen
+31 55 542 80 66
www.dorpsraadugchelen.nl

Henk Laurens is de Functionaris Gegevensbescherming van Vereniging Dorpsraad Ugchelen Hij is te bereiken via dorpsraadlid3@dorpsraadugchelen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging Dorpsraad Ugchelen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Binnen de Vereniging Dorpsraad Ugchelen zijn drie groeperingen waarover persoonsgegevens worden opgeslagen, Deze zijn:

 1. Leden (vaak in combinatie met de Nieuwsbrief)
 2. Ontvangers Nieuwsbrief
 3. Adoptanten zwerfvuil

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, met aantekening voor welke groep:

 • Voor- en achternaam (groep: 1,2,3)
 • Geslacht (aanhef) (groep: 1)
 • Geboortedatum (groep: 1)
 • Adresgegevens (groep: 1,3)
 • Telefoonnummer (groep: 1,3)
 • E-mailadres (groep: 1,2,3)
 • Bankrekeningnummer (groep: 3)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@dorpsraadugchelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vereniging Dorpsraad Ugchelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uitbetaling tegemoetkoming zwerfvuiladoptanten
– Verzenden van uitnodigingen, informatiebrieven en onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met onze
verenigingsactiviteiten

Geautomatiseerde besluitvorming

Vereniging Dorpsraad Ugchelen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Vereniging Dorpsraad Ugchelen) tussen zit. Vereniging Dorpsraad Ugchelen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Access voor het beheer ledenbestand;
 • WordPress voor de internetsite;
 • Excel voor het bestand adoptanten zwerfvuil;
 • MailChimp voor de nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vereniging Dorpsraad Ugchelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Ledenbestand
  Na afloop van het lidmaatschap worden de gegevens nog bewaard voor statistische doeleinden en om te zorgen dat een lid bij herinschrijven binnen 2 jaar niet alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren.
 • Nieuwsbrief
  De persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van de Nieuwsbrief worden direct bij afmelden automatisch verwijderd uit het bestand of op verzoek.
 • Adoptanten zwerfvuil
  De persoonsgegevens ten behoeve van het beheer adoptanten zwerfvuil worden direct uit het bestand verwijderd zodra wordt aangegeven niet langer als adoptant te willen worden aangemerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging Dorpsraad Ugchelen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Fotografie

De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor verslaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. Indien u deelneemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de vereniging op grond van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en filmbeelden en voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Dorpsraad Ugchelen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@dorpsraadugchelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vereniging Dorpsraad Ugchelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging Dorpsraad Ugchelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dorpsraadlid3@dorpsraadugchelen.nl

=========================================================================================================

Verklaring over cookies op Dorpsraad Ugchelen

Lees hier meer over ons cookiebeleid en hoe u uw toestemming kunt aanpassen.