Voorgenomen wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening – Inspraak mogelijk!

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn is voornemens om aan de gemeenteraad een aantal wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (APV) voor te stellen. Omdat er zo ongeveer permanent landelijke en lokale ontwikkelingen zijn wordt de APV met enige regelmaat gewijzigd. Dit gebeurt normaal gesproken zo`n 2 keer per jaar. 

In het op 28 oktober gepubliceerde voorstel staan een aantal wijzigingen en uitbreidingen die ook voor Ugchelen van belang zijn. Naast aanpassing van de regelingen rondom het mogelijk maken van een maximum aantal honden dat onaangelijnd door een hondenuitlaatservice op aangewezen plekken mag worden uitgelaten, ontheffingen op het fietsparkeerverbod in de binnenstad en enkele technische wijzigingen vooruitlopend op het invoeren van de nieuwe omgevingswet, zijn de volgende onderwerpen noemenswaardig: 

Deelfietsen, -bromfietsen, -scooters en –stepjes 

Het zal u niet zijn ontgaan dat sinds een jaar of twee ook in Ugchelen geregeld deelscooters en deelfietsen zijn te zien. De dorpsraad heeft hierover de laatste tijd een aantal vragen en opmerkingen ontvangen. Het gaat dan veelal om de vraag hoe dit fenomeen eigenlijk is geregeld, en vooral de regelingen rondom het stallen van deze vervoermiddelen op de stoep. Tot nu toe kende de APV alleen een algemene regel die het verbiedt om fietsen en bromfietsen buiten de aangewezen plekken te stallen als dit overlast veroorzaakt. Met de opkomst van het zogenaamde deelvervoer is ook Apeldoorn nu toe aan het stellen van duidelijkere regels. De verwachting is dat in 2023 ook deelstepjes op de nederlandse openbare weg zullen worden toegelaten. Het college van B&W stelt nu voor om het mogelijk te maken om specifieke plekken aan te wijzen waar deze deelvervoermiddelen mogen worden geplaatst of juist niet mogen worden geplaatst. Daarnaast is men voornemens om een vergunningenstelsel in te voeren. Daarmee kan een maximum aan het aantal aanbieders worden gesteld en kunnen aanvullende eisen worden gesteld als het gaat om aan het aantal voertuigen, de periode en de plaats van aanbieden. De voorstellen zijn gelijk aan de regelingen zoals die onlangs in Rotterdam, Groningen en Zwolle zijn ingevoerd. 

Opruimplicht paardenpoep 

Onder andere op basis van een aantal klachten uit Ugchelen stelt het college van B&W voor om een opruimplicht voor paardenpoep in de APV op te nemen. Als de uitwerpselen van een paard op de openbare weg blijven liggen kan dit voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen. In de praktijk zal het niet altijd op een veilige manier mogelijk zijn om de poep meteen op te ruimen. Vandaar dat in het voorstel staat dat de uitwerpselen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zes uur moeten worden opgeruimd. Het nieuwe artikel in de APV maakt het mogelijk om het niet op tijd opruimen te kunnen beboeten.  Hiervoor moet echter wel sprake zijn van een heterdaad situatie waarbij de betrokken ruiter of koetsier bekend moet zijn. Met een beetje goede wil zal het toch niet meteen tot beboeten hoeven te komen. Als de betrokkenen van goede wil zijn moet het mogelijk zijn om werkbare afspraken te maken voor de plekken waarop dit probleem herhaaldelijk speelt. 

Maak gebruik van de mogelijkheid tot inspraak 

Het concept-raadsbesluit is voor inspraak vrijgegeven. U kunt binnen een periode van 5 weken vanaf 28 oktober 2022 uw op- of aanmerkingen op de voorgenomen wijzigingen van de APV kenbaar maken. De stukken zijn in te zien op www.apeldoorn.nl/apv of op het stadhuis. Tijdens de periode waarin de stukken ter inzage liggen kan iedereen een zienswijze geven. U kunt uw zienswijze per e-mail sturen naar e.niezen@apeldoorn.nl  of u stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders, afdeling juridische zaken, ter attentie van de heer E.L. Niezen, postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze conceptvoorstel 21e wijziging APV’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.