Een moeilijk, maar unaniem besluit!

Dorpsraad Ugchelen

Beste leden van de Dorpsraad, inwoners van Ugchelen,

Aan het begin van dit nieuwe jaar zijn we niet in de gelegenheid geweest u de hand te schudden en een goed en gezond Nieuwjaar te wensen. Bij deze wenst de Dorpsraad u dat alsnog! Naast de Corona pandemie speelt er voor de Dorpsraad nog een heel belangrijke kwestie. Het valt ongetwijfeld rauw op uw dak en het doet ons verdriet u dit te moeten melden.

Het bestuur van de Dorpsraad heeft unaniem besloten om op te stappen.

Namens alle bestuursleden wil ik dit besluit motiveren. U heeft wellicht meegekregen, dat de positie van de Dorps- en Wijkraden (DWR), als gevolg van het intrekken van de Verordening DWR (01-01-2021), is gewijzigd. Deze wijziging leidt ertoe dat de beschikbare subsidie meer dan gehalveerd is en de formele positie van de Dorps- en Wijkraden is gewijzigd. Terwijl de wijziging van de subsidie nog overkomelijk is (weliswaar geen ruimte meer voor ondersteuning of opzetten kleine projecten in het dorp) is de wijziging van de formele positie voor ons cruciaal. Daarmee verdwijnt het recht op voorinformatie en voorinspraak voor alle gemeentelijke projecten die een impact hebben op de lokale leefomgeving in ons dorp. Nu juist op dit moment zo veel projecten in de steigers staan in ons dorp, voelen wij ons als Dorpsraad Ugchelen (en met ons ook andere DWR) niet serieus genomen.

Dat laatste is ook nadrukkelijk tot uitdrukking gekomen bij de realisatie van onderdelen van de CentrumVisie. Een visie die aanmoedigde tot vernieuwing van de dorpskern, bouw van senioren- en starterswoningen. De Dorpsraad heeft hard gewerkt, samen met de ondernemersvereniging en de gemeente, aan het tot stand komen van dit document. Voorop stond voor ons als Dorpsraad het behoud van het dorpse karakter bij alle initiatieven die zouden worden ontplooid, daarbij gestand doende aan onze missie/visie. Dit stond ook expliciet vermeld in de CentrumVisie. Echter is dit, eenzijdig gewijzigd door de gemeente. Het “dorpse karakter” is t.b.v. bouw Coda gewijzigd in “stedelijk karakter”. Communicatie vanuit de gemeente heeft hierbij ernstig tekort geschoten en verhaal halen bij de gemeente is zeer onbevredigend verlopen.

Ingevolge de nieuwe situatie met de DWR heeft de gemeente besloten, dat er meer ruimte moet komen voor burgerinitiatieven. Dat is goed, maar dat hoeft ons inziens niet ten koste te gaan van de rol van de DWR. Er zijn altijd projecten die groter zijn dan burgerinitiatieven, zoals woningbouw, tekort aan schoolplekken, het groen en het grijs in het dorp, de verkeersveiligheid, waardevolle kennis van beken en sprengen,  het coördineren van vrijwilligerswerk, enz. Door deze situatie wordt aan de poten gezaagd van de DWR in plaats van ze in hun kracht te zetten. De DWR weten immers meer van het dorp en de wijk. Maak gebruik van die kennis. Helaas denkt men er binnen de gemeentelijke politiek anders over en vaart men de eigen koers.

Het bestuur van de Dorpsraad Ugchelen vraagt zich nu dan ook af wat onze toegevoegde waarde is. Het bestuur heeft nooit gemeend het beter te weten, maar wil wel als serieuze gesprekspartner gezien worden.  Wij hebben er veel tijd en energie ingestoken, tot voor kort met veel plezier. De frustratie krijgt nu echter de overhand. Als er sprake is van meer frustratie dan resultaat en enthousiasme is het tijd voor bezinning. Derhalve heeft het hele bestuur van de Dorpsraad Ugchelen besloten terug te treden.  Wij betreuren het zeer dat we die stap moeten nemen, maar wij zien geen andere mogelijkheden.

Gedurende de vele jaren dat de Dorpsraad functioneert, is er veel goeds gedaan voor het dorp. Veel bestuursleden hebben in de loop van de jaren met veel enthousiasme zich ingezet om iets te betekenen voor het dorp. Denk alleen al aan de commissies met de vele vrijwilligers, die op allerlei terreinen Ugchelen steeds weer een beetje mooier en schoner maken. Wij zoeken naar mogelijkheden om dit niet verloren te laten gaan. Het voltallige bestuur treedt af en stelt in feite haar positie beschikbaar, dit zal moeten worden bekrachtigd tijdens een nog te organiseren Algemene Leden Vergadering (ALV).

Zo ver wij nu zien zijn er een paar mogelijkheden:

  1. Er staan dorpsbewoners op om samen een nieuw bestuur te vormen (minimaal 5 personen). Uiteraard zijn wij bereid nieuw bestuursleden in te werken. Deze nieuwe bestuursleden kunnen conform de statuten voorgedragen worden tijdens de nog te organiseren ALV.
  2. De Dorpsraad wordt opgeheven. Wij zetten een Stichting op om de vrijwilligers in onder te brengen, zodat al het vrijwilligerswerk niet verloren gaat voor het dorp.

De komende tijd zal uitwijzen welke mogelijkheid het wordt. Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich bij ons voor 1 april melden en ik hoop oprecht dat anderen met nieuw elan een nieuw bestuur kunnen vormen. Wij zullen uiteraard de lopende zaken netjes afhandelen tot de nieuwe situatie is ontstaan.

Tot slot wil het bestuur de mensen bedanken waar wij de afgelopen jaren prettig mee hebben samengewerkt, allereerst alle vrijwilligers, de stadsdeelmanager en ambtenaren die uitvoerend zijn in het groen en grijs.

Ugchelen, het ga u goed.

 

Namens het bestuur van de Dorpsraad Ugchelen,

Wineke Blom
Voorzitter