Herinrichting Richtersweg gaat niet door

Banner 30 Km 770x400

Tijdens een bewogen bijeenkomst met bewoners van de Richtersweg op dinsdag 21 november is uiteindelijk het voorstel om door middel van een herinrichting van de Richtersweg deze veiliger te maken, met een ruime meerderheid van stemmen afgewezen.

De door de Dorpsraad georganiseerde bijeenkomst werd door circa 40 bewoners van de Richtersweg bijgewoond. Voorzitter Harry Vos van de Dorpsraad schetste in zijn inleiding het lange proces om van een burgerinitiatief tot een uiteindelijk gemeentelijk voorstel te komen. Ongeveer 1,5 jaar geleden is door een groep verontruste bewoners een kinderspeeldag op straat georganiseerd met medewerking van de politie en Veilig Verkeer Nederland. Doel was toen om de benodigde remweg van auto’s bij verschillende snelheden duidelijk te maken.

Deze initiatiefgroep heeft vervolgens een aantal avonden georganiseerd, waarbij een groot aantal voorstellen werd besproken waardoor op de Richtersweg langzamer gereden zou worden en zodoende de veiligheid voor de omwonenden vergroot. Tijdens de bewonersavond van januari dit jaar kon een ruime meerderheid van de aanwezigen zich vinden in de voorgestelde maatregelen: het aanbrengen van plantvakken in de rijbaan, de drempel bij de Karhulstraat opheffen en zo nodig extra aanduiding “30-km”. Deze maatregelen werden aan de gemeente voorgelegd om tot een concreet plan te komen en dat resulteerde in het uiteindelijke voorstel.

Wim Mulder, Regisseur Openbare Ruimte in Apeldoorn-Zuid, legde aan de hand van een aantal grote prints van de Richtersweg uit, wat de definitieve plannen inhielden. Er zullen over de gehele lengte van de Richtersweg om en om plantenbakken in het asfalt geplaatst worden, waardoor het verkeer automatisch gedwongen wordt de snelheid aan te passen. Wim benadrukte dat er op basis van de situatie ter plekke de bloembakken nog een paar meter kunnen worden verplaatst. Voor het weghalen van het plateau op de kruising met de Karhulstraat is op dit moment geen geld beschikbaar. Met het weghalen zou de voorrangssituatie daar duidelijker worden.

In de daarop volgende koffiepauze werden talloze vragen gesteld, die door de Wim Mulder en Tonny Toorn van de gemeente zo goed mogelijk werden beantwoord. Vervolgens hebben Harry Vos en Wim Mulder nog een keer duidelijk gemaakt dat er over het voorliggende voorstel kan worden gestemd, maar dat de discussie over alternatieven niet opnieuw gestart zal worden.

In de daarop volgende stemming was er een grote meerderheid van stemmen tegen het voorgestelde plan, waarmee het gehele project tot een einde kwam.

In hun afsluitende woorden benadrukten Harry Vos en Wim Mulder hun grote waardering voor het werk van de initiatiefgroep, die zich gedurende ruim 1,5 jaar heeft ingespannen om dit project tot een goed einde te brengen.

Omdat de aanwezige bewoners van de Richtersweg zich bewust zijn van het feit dat de meeste hardrijders de eigen bewoners zijn, kreeg een voorstel om diegene die als eerste betrapt zou worden op een overtreding van de maximale snelheid van 30 km per uur verplicht zou worden tot het organiseren van een buurt BBQ, veel bijval van de aanwezigen.

 

Tekst: Ron Brummelkamp