Veel vragen tijdens Informatieavond Methusalemlaan

Sanering Groene Hart 770x400

Op woensdagavond 25 oktober was de Bronkerk aardig bezet door omwonenden van het Groene Hart, met name de Methusalemlaan en de Marten Orgeslaan. Doel van de avond was om informatie te verstrekken over de sanering van de bodemverontreiniging op het voormalige Van Kampen terrein.

Na de opening door wethouder Kruithof werd door de provincie de resultaten van het nadere onderzoek toegelicht. De grondwaterpluim met vervuiling is nu goed in beeld en strekt zich uit tot halverwege de velden van Columbia. De bron van de vervuiling is een zogenaamde smeerlaag van 1 à 1,5 meter dik bestaande uit aromaten en minerale olie.

De sanering van deze verontreiniging is een zaak van de gemeente. Voor dit project zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld, Zo mag de sanering maximaal 3 jaar duren; er moet zo min mogelijk overlast zijn; het dient een effectieve sanering te zijn die binnen het toegekende budget blijft.

Na raadpleging van diverse deskundigen heeft de gemeente gekozen voor de beste optie: de techniek van in-situ reiniging. Daarbij wordt op diverse plaatsen van de smeerlaag lucht ingeblazen en de lucht met verontreinigingen wordt vervolgens door een filterinstallatie ontdaan van deze verontreinigingen. De benodigde technische installaties worden in een goed geïsoleerde container geplaatst, waardoor de geluidsoverlast minimaal zal zijn.

De aanbesteding van dit project zal eind dit jaar plaatsvinden. Diverse gespecialiseerde bedrijven zullen hiervoor benaderd worden met de nadrukkelijke uitnodiging zelf ook te komen met nog innovatievere oplossingen. Het gehele project zal moeten voldoen aan de gestelde normen, waarbij nadrukkelijk werd gemeld dat de eisen ten aanzien van de geluidsoverlast strenger zullen zijn dan die normen voorschrijven.

Begin maart 2018 zal een inloopavond worden georganiseerd over de daadwerkelijk uitvoering van de sanering. De start zal na aanleg van het benodigde leidingsysteem medio maart 2018 kunnen beginnen en een doorlooptijd hebben van maximaal 3 jaar.

Door de aanwezigen werden tal van vragen gesteld over de details van de voorgenomen sanering die door een aanwezig panel van gemeente, provincie en het betrokken ingenieursbureau naar tevredenheid werden beantwoord.

 

  Ron Brummelkamp