Seniorenwoningen in Ugchelen?

Bouwtekening 770x400

De gemeente Apeldoorn mag van de provincie volgend jaar 600 woningen extra bouwen. Plannen hiervoor konden bij het gemeentebestuur worden ingediend. De animo was groot: meer aanvragen dan beschikbare woningen.

De dorpsraad had het gemeentebestuur verzocht maximaal 10 seniorenwoningen (maximale bouwhoogte 2 lagen met kap) te bouwen op het zgn. Breustedt-terrein aan de Ugchelseweg; dit terrein, inmiddels gesaneerd, is gemeente-eigendom.

Waarom deze aanvraag?

Uit de beschikbare cijfers en gelet op de leeftijdsontwikkeling, bevolkingsopbouw en bestaande woningvoorraad in Ugchelen is duidelijk dat er ook in Ugchelen een grote behoefte bestaat en gaat ontstaan aan seniorenwoningen, al dan niet in combinatie met zorgverlening. De gemeente is het met de dorpsraad hierover eens.

Ook inwoners uit Ugchelen spreken ons er regelmatig op aan.

De directe aanwezigheid van “buurman” Sprengenhof biedt kansrijke mogelijkheden als het om zorgverlening gaat. Daarom is de dorpsraad ook al lang met de AtlantZorggroep in gesprek voor woningen op deze locatie; zij zijn bijzonder geïnteresseerd over de te bieden mogelijkheden.

Helaas heeft het gemeentebestuur onze aanvraag voorlopig afgewezen. Voor de dorpsraad een onbegrijpelijk en onrechtvaardig besluit.

Er is hierover door ons een brief naar het college en naar de gemeenteraad gestuurd.

Binnenkort vind er op uitnodiging van de wethouders een overleg plaats waarin de dorpsraad zijn overwegingen nogmaals zal toelichten en zal aandringen op de bouw van de seniorenwoningen. Misschien dan niet volgend jaar, maar dan wel zo spoedig mogelijk daarna.

De dorpsraad wil dan ook dat de geplande bouw van 2 vrije sectorwoningen op dit terrein – aan dit woningtype en bijbehorende prijsklasse is voldoende aanbod – niet doorgaat.

Het wordt zeer jammer gevonden dat enkele bewoners van de Ugchelsweg, zonder de plannen van de dorpsraad te kennen, op voorhand bij het gemeentebestuur bezwaar hebben gemaakt tegen de bouw van seniorenwoningen op deze locatie.

Jammer, omdat het voldoen aan een maatschappelijke vraag en een algemeen belang voor Ugchelen kennelijk onvoldoende belangrijk wordt gevonden.

De dorpsraad houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.