Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsraad Ugchelen 2017

ALV 2017 770x400

Op 11 april jl. werd de ALV van de Dorpsraad gehouden. Een 70-tal geïnteresseerden waren hiervoor aanwezig in het dorpshuis. Onder de aanwezigen was ook onze “eigen” wethouder dhr. Johan Kruithof en de voor Ugchelen verantwoordelijke Stadsdeelmanager en Stadsdeelregisseur openbare ruimte. Blij verrast was het bestuur door de aanwezigheid van een drietal raadleden en een fractievertegenwoordiger. Het geeft een goed gevoel dat Ugchelen in de belangstelling staat van de Apeldoornse politiek.

Na zijn opening gaf  de voorzitter een terugblik op het afgelopen verenigingsjaar, waarin naast een aantal successen en goed opgestarte projecten, ook ruimte was voor een kritische noot op het voornemen van de gemeente om de subsidie aan de wijk- en dorpsraden te korten en een initiatievenfonds hiervoor in de plaats te stellen.

Na het vaststellen van de notulen van 2016 en het doorlopen van het jaarverslag 2016, kreeg de kascontrolecommissie het woord. Na een toelichting dat alles in orde was bevonden, werd het voorstel om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid aangenomen. Na het beantwoorden van wat vragen werd goedkeuring verleend aan de begroting 2017.

Aangezien er geen tegenkandidaten waren aangemeld werd Leo Mooijman herkozen als secretaris en trad Stefani Hilferink formeel toe als bestuurslid. De voorzitter nam wel een voorschot op de ALV van 2018 door aan te geven dat er mogelijk dan wel bestuurswisselingen zullen zijn. Hij deed daarom een oproep aan de leden om zich aan te melden als kandidaat-bestuurslid.

Na de rondvraag werd de vergadering gesloten en de avond na de pauze voortgezet met een presentatie over “Beken en Sprengen” door Theo Kuipers en Herman Geurts en een door Joop van Oort gefilmde impressie “Ugchelen, ons dorp”.