Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

AlgemeneLedenvergadering 770x400

Wij nodigen u uit voor de openbare algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen op dinsdag 11 april 2017 om 19.30 uur in het dorpshuis “Ugchelens Belang” aan de Bogaardslaan 81.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening / Mededelingen
  2. Notulen algemene vergadering d.d. 19 april 2016
  3. Goedkeuring jaarverslag 2016: een verantwoording van de activiteiten van de dorpsraad in 2016, met daarin opgenomen het financieel verslag.(de verslagen zijn op de vergadering beschikbaar)
  4. Benoeming kascommissie 2017.
  5. Bestuursverkiezing / benoeming bestuursleden

Het bestuur bestond in het verenigingsjaar 2016 uit de volgende leden:

Harry Vos, Leo Mooijman, Andre van den Heuvel, Wineke Blom, Ron Brummelkamp, Henk Laurens en Stefani Hilferink (kandidaat-bestuurslid).

Conform het “rooster van aftreden Dorpsraad Ugchelen” treedt af, de secretaris (Leo Mooijman), hij stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten, lid van de vereniging, kunnen zich tot uiterlijk 4 april schriftelijk melden bij de secretaris. De kandidaatstelling moet worden voorzien van minimaal vijf handtekeningen van leden.

  1. Rondvraag
  2. Pauze tot ongeveer 20.30 uur
  1. Na afhandeling van de reguliere agenda / pauze wordt een presentatie gegeven door Theo Kuipers over het hoe, wat en waarom van de Ugchelse beken en sprengen. Daarna gevolgd door een film van Joop van Oort, over enkele sprengen en als informeel bijprogramma, zijn gefilmde impressie “Ugchelen, ons dorp”.
  2. Sluiting, ongeveer 22.00 uur

 

Wij hopen u te mogen ontmoeten op deze vergadering.

Vereniging Dorpsraad Ugchelen

De verslagen zullen vanaf 18.45 uur in de zaal ter inzage liggen. Daarnaast zijn de vergaderstukken na 27 maart te downloaden vanaf de website www.dorpsraadugchelen.nl