Veel belangstelling en veel vragen tijdens informatieavond Methusalemlaan.

2-17_02_13-Bosa-Groene-Hart-(8)-770x400---2

Op 13 januari vond in UB een informatieavond plaats over de grondwaterverontreiniging aan de Methusalemlaan. Gemeente en Provincie trokken hier gezamenlijk in op. Een groot deel van de uitgenodigde omwonenden was aanwezig.

Na de opening door wijkwethouder Johan Kruithof volgde korte inleidingen van Adrie Luykx van de Provincie Gelderland en René van Dijk projectleider bij de Gemeente.

Na het vertrek van het garagebedrijf is de bodemverontreiniging gesaneerd en de grondwaterverontreiniging gemonitord. Vervolgens is de woningbouw gestart in het Groene Hart. Nader onderzoek naar de grondwaterverontreiniging maakte duidelijk dat deze zich sneller, dieper en verder uitbreidde dan in eerste instantie werd gedacht. Inmiddels is de zogenaamde verontreinigingspluim tot ongeveer halverwege de sportvelden van Columbia gekomen. Men heeft nu besloten tot een actieve sanering gedurende een relatief korte tijd (3 jaar) van de bron van de grondwaterverontreiniging.

Het stappenplan dat daar voor opgesteld is, voorziet in een volgende bewonersavond in juni, waar de saneringsvarianten worden besproken, vervolgens heeft men tot eind dit jaar nodig om de aanbestedingen en benodigde vergunningen rond te krijgen. Vervolgens zal in december een derde bewonersavond worden belegd waarbij de uitvoering van de sanering zal worden besproken. Volgens schema kan dan in begin 2018 met de sanering worden begonnen.

Tijdens de vragenronde werden veel vragen gesteld over de aard van verontreiniging (aromaten afkomstig uit benzine) en mogelijke risico’s voor de volksgezondheid (nihil volgens de eveneens aanwezige GGD).
Aan het einde van de avond zegde de gemeente toe om het verslag van deze avond samen met de presentaties en een gedetailleerde kaart van de verontreinigingspluim over ongeveer 2 weken aan de aanwezigen toe te zenden. Zodra deze stukken binnen zijn, kunt u ze ook inzien op onze website www.dorpsraadugchelen.nl

Teruggekeken kan worden op een zeer informatieve bijeenkomst. Alle vragen werden naar tevredenheid van de aanwezigen duidelijk beantwoord en van verontruste reacties en argwaan van bewoners dan wel boosheid, was geen sprake; integendeel.
Wel werd met enige scepsis en verbazing gewezen op de trage voortgang in het gehele proces van grondwatersanering. Die sanering had al veel eerder moeten plaatsvinden, zoals bij de bouwplanontwikkeling min of meer werd toegezegd. De omvang van de verontreiniging is nu toegenomen, maar niet de mate van verontreiniging. Evenals in het begin van de bouwplanontwikkeling zijn er ook nu geen problemen  voor de volksgezondheid, geen problemen met verbouwen van groente in je tuin, geen probleem voor spelende en gravende kinderen (als je niet dieper graaft dan 4 meter).

Lezers van De Stentor/ Apeldoornse Courant zal het zijn opgevallen dat ook een verslaggever van deze krant aanwezig was . Zijn verslag suggereert dat er sprake zou zijn van een zeer ernstige vervuiling met mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en van grove nalatigheid van gemeente en provincie. Een woongebied een “benzinebuurt” noemen die “geteisterd wordt door zware grondwaterverontreiniging”, het slaat nergens op. Dat bewoners deze avond niet boos dan wel opstandig werden, was wellicht een tegenvaller voor de verslaggever.

meer foto’s op www.ugchelen.nu

Bekijk hier de Powerpointpresentatie bijeenkomst Methusalemlaan