Kerntaken: zelfwerkzaamheid in Ugchelen?

U hebt er ongetwijfeld wat over gehoord en / of gelezen: de kerntakendiscussie in Apeldoorn.
De financiële toestand van bijna alle Nederlandse gemeenten maakt het nodig dat gemeentebesturen zich moeten gaan herbezinnen op de taken die door een gemeente moeten worden uitgevoerd.
Ook in Apeldoorn is die discussie gaande.
En de dorpsraad heeft zich actief in die discussie gemengd. Onder andere op de Politieke Markt van 28 oktober en 4 novemberen in een overleg met de raadsfracties in Ugchelens Belang op 3 november.
De belangrijkste vragen die aan de orde zijn en waarop antwoord moet worden gevonden zijn:
–          wat moet de gemeente wel doen en wat niet
–          waar kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen zelf verantwoordelijk voor zijn en waar moet de gemeente zelf een rol (blijven) spelen
–          hoe kan de gemeente bepaalde taken anders invullen.
Interessante vragen die boeiende discussies zullen opleveren.
Want hoewel de burger vindt dat de overheid zich zo weinig mogelijk met zijn of haar leven moet bemoeien, vraagt diezelfde burger wel om ingrijpen als zaken niet naar wens verlopen.
Maar als straks die overheid niet meer wil of kan ingrijpen, wat dan………?
Discussies die ook in en over Ugchelen gevoerd gaan worden.
Zeker als je deze vragen legt naast teksten uit het werkprogramma dat door het college van B&W is vastgesteld. Daarin lezen we:
 “ wij (=college, red.) willen toe naar veilige, schone en sociaal sterke wijken en dorpen. En dat doel willen wij samen met de inwoners bereiken. In overleg met bewoners wordt maatwerk geleverd”
“Wij laten meer aan over aan wijkbewoners bedrijven en instellingen.Wij denken hierbij aan de exploitatie van wijkvoorzieningen, aan het onderhoud van groenvoorziening boven het basisniveau en aan vormen van buurtbeveiliging.
Loslaten (van taken, red.)betekent ook dat wij de wijken en de dorpen meer zeggenschap geven over de budgetten en de inzet van gemeentelijke diensten in wijk en dorp”.
Er is te weinig geld, dus moet er iets veranderen.
Ook Ugchelen zal dat gaan merken als het gaat om bijv. het behoud van de openbare bibliotheek, voorzieningen voor ouderen en jongeren, het beheer en onderhoud van wegen en groen, de positie en rol van de dorpsraad.
Het lijkt erop dat er een sterker beroep wordt gedaan op “de burger”, de inwoner van Ugchelen.
Hoe dat gaat gebeuren? De dorpsraad gaat daarover met de gemeente in gesprek.
Wel heeft de dorpsraad uitgesproken dat de gemeente verantwoordelijk is en moet blijven voor een schone, veilige en mooie openbare ruimte.
De dorpsraad wil graag het gesprek aangaan met de inwoners van Ugchelen: wat vinden wij in Ugchelen belangrijk en hoe kunnen we dat gezamenlijk “regelen”.
Een groter beroep wordt gedaan op saamhorigheid, gemeenschapszin.
Het zouden kenmerken zijn die horen bij een dorp. En dat willen we toch nog steeds zijn?
De dorpsraad nodigt u uit uw goede ideeën met ons te komen bespreken.

Geef een reactie

*

twee + zeven =