Nieuwjaarstoespraak voorzitter Dorpsraad

Recepties zoals deze zijn niet bepaald de geschiktste momenten om (lange) toespraken te houden.
Elkaar de hand schudden, een praatje en een glaasje…. Daarvoor zijn we hier bij elkaar. Ik zou dan ook kunnen volstaan met de tekst: “beste mensen, namens de Dorpsraad de beste wensen”. En daar is niks mis mee!
Maarrrr…er is een traditie opgebouwd dat , behalve de voorzitter van Ugchelens Belang, ook de voorzitter van de Dorpsraad een nieuwjaarstoespraak (….) houdt.
En omdat dergelijke tradities waardevol zijn, dan toch maar!

Zo’n bijeenkomst als vandaag in ons dorpshuis Ugchelens alleen al is waardevol.
En als u de betekenis en waarde van de drie woorden afzonderlijk- dorpshuis, Ugchelen en belang- afzonderlijk tot u laat doordringen, wordt dat des te meer duidelijk.
Het roet gevoelens van handeling, plaats en  tijd op.
De nieuwjaarsreceptie als een samenzijn van een (dorps)gemeenschap, het dorpshuis als specifieke plek en het einde van de jaren “nul” als gevoel van tijd wetend dat straks de vereniging Ugchelens Belang 100 jaar bestaat (!!!) en er nu een eind is gekomen aan OPA, de Oud Papier Actie in Ugchelen.
Net zo als met de uitgave van de historische kalender.
Tradities geven velen houvast, vormen bescheiden ankers in de (Ugchelense ) samenleving.
En sommige van die gedachte vanzelfsprekendheden staan onder druk.
Bijvoorbeeld de positie van ons dorpshuis / verenigingsgebouw Ugchelens Belang. Hoe moet een nieuw UB er uit zien en waar moet dat komen te staan?
Ik verzoek de leden van de vereniging Ugchelens Belang het bestuur kritisch, actief maar positief te volgen in die lastige opgave. De Dorpsraad, als vaste gebruiker van het gebouw, wacht belangstellend af.
Zoals gezegd, OPA is “overleden”. Wist je op de eerste zaterdag van de maand nog dat jouw papier een bijdrage leverde aan het Ugchelense verenigingsleven,  vanaf nu is de bestemming ervan anoniem geworden. Het straatbeeld verkleurt en verschraalt……….
Maar ook het karakter van Ugchelen staat onder druk, dat gevoel van plaats met zijn eigen aardigheden (…).
Via de Bron bent u door de Dorpsraad regelmatig op de hoogte gehouden van ingrepen die, naar de mening van de Dorpsraad, een aanslag plegen op dat eigene van Ugchelen.
En de uitslag van de leefbaarheids – enquête laat nog maar weer eens zien hoe en waarom Ugchelen zo gewaardeerd wordt.

Daarin ligt ook in 2010 de primaire opgaaf van de Dorpsraad : het behoud en waar nodig en mogelijk, het versterken van dat eigen karakter van Ugchelen.
En dat geldt voor de fysieke omgeving ( bebouwing, openbare ruimte, groen en water), de sociale omgeving (de zorg, jongerenbeleid en huisvesting ouderen, nieuwbouw UB) als voorde culturele leefomgeving (verenigingsleven, straattheater, kunstroute, bibliotheek).
Die doelstelling nastreven kan niet anders dan in een goede samenwerking met de gemeente.
De Dorpsraad als exponent van een actief burgerschap; de dorpsraad als aanspreekpunt voor de gemeente. Immers, de overheid heeft die burger nodig om be;eig goed te kunnen uitvoeren.
Maar, laten we duidelijk zijn, de Dorpsraad is geen marionet van dat overheidsbeleid en  de Dorpsraad verwacht ook niet dat de politici slaafs achter de burger aanloopt.
Die positie levert soms een aardig spanningsveld op; en een dilemma!
De wijze waarop de Toekomstagenda en Stadsdeelplan voor Ugchelen zijn opgesteld waarbij een grote betrokkenheid van bewoners van Ugchelen viel te bespeuren, biedt vertrouwen.
Ik weet dat dat “inspreekcircus” verwachtingen heeft gewekt. Verwachtingen die zeker niet op de gedachte termijn konden worden gerealiseerd, namelijk de bouw van een nieu verenigingdgebouw van UB en de kwalitatieve uitbreiding / 2e fase van het winkelcentrum.
Maar nogmaals, hoewel de dorpsraad bij geen van deze projecten “partij” is, zal zij zich ook in 2010 hiervoor actief inzetten.
( in dit verband wil ik een groot compliment geven aan de winkeliers van Ugchelen Plaza: de georganiseerde kerstmarkt heb ik als een, nu nog bescheiden, prachtige en sfeervolle activiteit ervaren).

Er is nog veel in en voor Ugchelen te doen.
Werken voor de publieke zaak, het algemeen belang, is de moeite waard; het geeft voldoening en het loont!
Vraag niet direct: “waarom doet de overheid niks (voor mij)”, maar ga eens bij je zelf te rade: wat kan IK voor de Ugchelense samenleving betekenen?
En die inzet voor de publieke zaak wil de Dorpsraad jaarlijks belonen met het uitreiken van de dorpsprijs
Daartoe wordt de onafhankelijke commissie Dorpsprijs gevraagd een kandidaat voor te dragen (persoon,groep, instantie) die in zijn ogen voldoet aan de daarvoor opgestelde criteria.
Ik wil dan ook graag de voorzitter van de commissie , Kees Kommer, vragen of men er in geslaagd is een prijswinnaar te vinden en zo ja, deze nu bekend te willen maken.

Tot slot, ik wens u allen een zinvol en gezond 2010 !!!
Namens de Dorpsraad,
Harry Vos, voorzitter.