Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan Zuidwestpoort

Wellicht heeft u het reeds gelezen, maar de Dorpsraad meent er goed aan te doen om u er op te wijzen dat tot en met 8 juli ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan “Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein Ugchelen-herinrichting bosgebied” (ook wel populair genoemd in Ugchelen : “het bosje van Norel”). U kunt dit plan inzien op het stadhuis, in het “stadhuis op wielen” en , wat ons betreft, ook op het Dorpsmeldpunt.
Tot en met 8 juli kunt u ook uw zienswijze (”bezwaar”) tegen dit plan indienen bij de gemeente.
De Dorpsraad heeft eerder een inspraakreactie op dit plan gegeven. Hierin is zij in hoofdlijnen  akkoord gegaan met de inhoud van het bestemmingsplan: door de uitbreiding van het bedrijventerrein ontstaat er financieel draagvlak om de bosverbetering – er ontstaat een openbaar toegankelijk bosgebied – en herstel van de spreng en andere waterlopen te bekostigen.
Best een moeilijke afweging: uitbreiding van een bedrijventerrein ten koste van (niet openbaar) bosgebied. Maar de Dorpsraad acht de “winst” groter dan het “verlies”; een groter algemeen belang wordt er door gediend.
Mocht u nadere informatie willen over dit plan, dan is uiteraard de gemeente de plek waar u moet zijn. Maar ook de Dorpsraad is hiertoe bereid. Neem in dat geval contact op met Andre van den Heuvel of Harry Vos, leden van de cie. Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van de Dorpsraad.

Bestemmingsplan Ugchelen

Het bestemmingsplan ” Ugchelen” zal binnenkort door de gemeenteraad worden vastgesteld. De Dorpsraad heeft haar waardering uitgesproken over de inhoud van dit plan. Door de gemeente is een zeer goede beschrijving gegeven van het “eigene” van Ugchelen, namelijk de beken en sprengen, het groene karakter en de bebouwingsstructuur.
Karakteristieken die behouden dienen te blijven en dat eigene wordt o.a. vastgelegd in dit bestemmingsplan.
Dat hierbij enkele individuele belangen, met name het willen bouwen op nu nog onbebouwde percelen, niet door de gemeente zijn gehonoreerd is een gevolg van deze visie op Ugchelen.
De gemeentelijke diensten vonden kennelijk hun visie dermate van belang dat op 28 mei voor raadsleden een busrit door Ugchelen is gehouden om de waarden en knelpunten van  het plan te verduidelijken.
De Dorpsraad was uiteraard bij deze tour present.
Wel zal de Dorpsraad bezwaar aantekenen tegen het mogelijk maken van het bouwen van “dubbele”-woningen / 2-onder-een-kap, waar nu vrijstaande woningen staan aan de westzijde van de GP Duuringlaan.

De gemeente heeft bij het opstellen van dit plan dankbaar gebruik gemaakt van de kennis die bij de leden en commissies van de Dorpsraad aanwezig is.

Voor beide plannen gold en geldt: Ugchelen let op uw `saeck`.

Geef een reactie

*

5 + negentien =