Informatieavond nieuw bestemmingsplan Ugchelen

foto 2Bijna 300 bewoners waren aanwezig op de informatieavond van de gemeente op 14 november in de Bronkerk.
Saskia Engbers, van bureau Amer Adviseurs bv, die het bestemmingsplan in opdracht van de gemeente heeft gemaakt, gaf uitleg over doel, reden en achtergrond van een bestemmingsplan.
Ze schetste de ontwikkelingsgeschiedenis van Ugchelen en liet andere bijzondere kenmerken van Ugchelen zien, die allemaal als achtergrond hebben gediend bij het maken van het plan.
De cultuurhistorische analyse Ugchelen, een rapport dat in 2005 in opdracht van de gemeente is gemaakt heeft ook een belangrijke rol gespeeld.
Gemeente Apeldoorn heeft een paar jaar geleden besloten om met een inhaalslag alle bestemmingsplannen te actualiseren. De nu geldende bestemmingsplannen voor Ugchelen stammen uit 1980 en 1977 en zijn, vanuit vele perspectieven aan een herziening toe.
Het belangrijkste van een bestemmingsplan is dat het een bindend karakter heeft. Is het eenmaal aangenomen dan moet de overheid maar ook de burger en/of bedrijf zich er aan houden. Van elk stuk grond ligt dan vast wat er mee gedaan mag worden: blijft het bos, mag er worden gebouwd en zo ja, wat dan, of heeft het een agrarische bestemming. Er zijn 17 verschillende bestemmingen en voor elke bestemming staat precies beschreven wat er mee mag gebeuren.

foto 1Tom de Wit, stedenbouwkundige gaf een uitleg bij het welstandsbeleid. Per 1 januari 2003 is elke gemeente verplicht om een objectief en transparant welstandsbeleid te hebben. De gemeentelijke kadernotitie “Welstand” van juli 2004 bevat een grofmazig kaart voor geheel Apeldoorn. Omdat het bestemmingsplan nu wordt aangepast wordt de detaillering van het welstandsbeleid voor Ugchelen nu ook gemaakt. Deze nota “Gebiedsgericht Welstand Ugchelen” beschrijft de criteria die gelden bij het beoordelen van bouwaanvragen etc. (De oude “Schoonheidscommissies en Welstandscommissies ). In plaats van toetsing achteraf door de welstand kan nu iedereen van te voren bekijken aan welke criteria zijn/haar aanvraag moet voldoen.

Peter Geurts van de gemeente Apeldoorn gaf een overzicht van de procedure de een bestemmingsplan doorloopt. Dat duurt ongeveer anderhalf jaar voordat een bestemmingsplan definitief wordt vastgesteld. De eerste stap, “Het Voorontwerp” ligt vanaf 20 november ter inzage. Tot en met 18 december mag iedereen mondeling of schriftelijk laten weten dat hij/zij dingen wil veranderen. Al deze “inspraaknotities” worden verzameld in een inspraaknota, voorzien van een antwoord/advies. Deze inspraaknota wordt aangeboden aan B& W die een besluit neemt over al deze wijzigingsverzoeken. Het Voorontwerp wordt daarna aangepast en door B&W goedgekeurd. Dan heet het plan “Ontwerp” Ook dat heeft weer een periode van ter visie legging. Uiteindelijk gaat het rapport via vaststelling door de gemeenteraad naar Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland en als die het plan heeft goedgekeurd treedt het bestemmingsplan pas in werking.
foto 3Voor het welstandsbeleid is een veel kortere procedure van kracht: tot 18 december kan men aangeven wat men veranderd wil hebben, de gemeente besluit dan wat er met deze wensen wordt gedaan en dan stelt de gemeente het beleid vast en dan is het vanaf dat moment van kracht..
18 december is daarom een datum om in de gaten te houden als u iets aan beide plannen gewijzigd wilt hebben.
Op het Dorpsmeldpunt (woensdag 10.30-12.30 u) kunt u beide rapporten inzien en er liggen papieren om uw bezwaren op te schrijven.
Ook de mobiele secretarie heeft de plannen in de bus. En uiteraard zijn ze op het stadhuis.
De dorpsraad  heeft met Bibliotheek Ugchelen afgesproken dat de rapporten daar tot nieuwjaar op de leesplank liggen.

Geef een reactie

*

vijf × vier =