Nieuw bestemmingsplan Ugchelen

Op 14 november organiseert gemeente Apeldoorn een informatieavond in de Duiker over het vernieuwde bestemmingsplan Ugchelen. Over dit voorontwerp kunt u die avond vragen stellen. Na deze avond wordt het bestemmingsplan aangepast n.a.v. opmerkingen of bezwaren die tegen dit voorontwerp worden ingebracht. Dit wordt dan het ontwerp bestemmingsplan dat ook weer ter inzage komt te liggen. Na die periode wordt het definitief vastgesteld en geldt dan weer voor de komende jaren. Belangrijk dus om er goed naar te kijken.

Het nieuwe bestemmingsplan Ugchelen gaat de nu bestaande bestemmingsplannen Ugchelen en Ugchelen-Zuid vervangen. Deze nu nog geldende bestemmingsplannen zijn in 1978 en 1980 vastgesteld.
De grenzen van dit bestemmingsplan zijn: A1, Richtersweg, stukje Bogaardslaan, stukje Molecatenlaan, stukje Ugchelseweg, Ugchelsegrensweg, Europaweg en A1.
De bebouwing aan de Van Golsteinlaan, Otterloseweg, Wezenweg, Hoenderloseweg, Keienberg, Casimirlaan en Engelanderholt behoren ook tot dit bestemmingsplan.

De dorpsraad heeft al twee gesprekken met de gemeente gevoerd en is in het bezit van het concept voorontwerp bestemmingsplan. Dit kunt u elke woensdag van 10.30 u tot 12.30 uur op het Dorpsmeldpunt komen inzien.

Het definitieve voorontwerp zal waarschijnlijk begin november aan de dorpsraad worden aangeboden en is dan ook op het Dorpsmeldpunt te bekijken.

Waarom een nieuw bestemmingsplan voor Ugchelen?

Gezien de grote hoeveelheid gewijzigde wet- en regelgeving zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk is een actualisering van het bestemmingsplan nodig.
Een bestemmingsplan legt voor elk gebouw en elk stuk grond vast wat er mee gedaan mag worden. Een bestemmingspan bevat daarom regels omtrent het bouwen (waar,  oppervlak, hoogte e.d.) maar ook omtrent de functie (wonen, bedrijvigheid etc) van elk perceel.

Hier volgt een voorbeeld: de gemeente heeft enige jaren geleden een standaardbestemming opgesteld voor een gewone woning met tuin.In de standaard is o.a. omschreven wat een woonhuis is, wat als een tuin wordt beschouwd en wanneer iets een erf heet. Daar staat ook in dat in een tuin geen schuurtje mag worden gebouwd maar op een erf wel, mits men voldoende ruimte heeft en ook voldoet aan alle andere gestelde (bouw)voorwaarden.
Ligt in een bestemmingsplan vast dat een gebouw een woonhuis is, dan geldt dus ook bovengenoemde standaard. U mag een aanvraag indienen voor een schuur op het erf. De gemeente mag u die bouwvergunning niet weigeren als de aanvraag aan alle eisen voldoet en het bestemmingsplan dit toestaat. Het bestemmingsplan beschermt de burger zo tegen de willekeur van een overheid.
Andersom geldt het ook: stel uw buurman bouwt een schuurtje. Volgens u mag dat niet omdat het schuurtje volgens het bestemmingsplan in de tuin staat en niet op een erf. U mag nu van de gemeente vragen om het bestemmingsplan te handhaven. Als blijkt dat het schuurtje inderdaad niet op die plaats mag staan mag u van de overheid verwachten dat het schuurtje wordt verwijderd omdat het in strijd met het bestemmingsplan is gebouwd.
Het vastleggen van bestemmingen in een bestemmingsplan is daarom voor iedereen van grote waarde en moet zeer zorgvuldig, volgens opgestelde procedures, verlopen. Uitgangspunt bij het nieuw op te stellen bestemmingsplan vormen de huidige bestemmingen.

Voor een normaal woonhuis met tuin verandert er dus niets qua (woon-)bestemming maar wellicht kan de bebouwingsregeling behorend bij die bestemming wel wijzigen ten opzichte van wat er nu op grond van het huidige bestemmingsplan kan en mag.

Veel inwoners vinden het dorpse karakter belangrijk. Dat kan in een bestemmingsplan naar voren komen door o.a. grindbermen en veel open ruimtes op te nemen. Daar wordt nu extra aandacht aan geschonken..
Beken en sprengen is het tweede aandachtspunt. Het beleidsplan Water in Apeldoorn is recent vastgesteld en daarin ligt vast hoe men in de gemeente Apeldoorn om wil gaan met de beken en sprengen. Dit beleid wordt verwerkt in het herziene bestemmingsplan.
Overal waar het nu al kan en mag wil men de bestemming “groen” of “bos” direct langs een beek of spreng toekennen. Dit maakt de aanleg van een wandelpad in de toekomst mogelijk en voorkomt dat bij nieuwbouw locaties de beek onbereikbaar achter de huizen verdwijnt.
Het laatste aspect is het dorp in het groen. Er zijn nog diverse bospercelen, bomengroepen en openbaar groen in en rondom Ugchelen. Zij zullen zoveel mogelijk een bestemming groen of bos krijgen om zo’n gebied via een bestemmingsplan te beschermen. Op die manier kan het karakter van Ugchelen, dorp in het groen ook voor de toekomst worden bewaard.

Geef een reactie

*

vijf × 1 =