Ugchelen, kan het nog beter? Praat mee over Toekomstagenda 2009-2012

Om een lang verhaal kort te maken, het volgende.
Nu een aantal jaren van samenwerking tussen dorps-en wijkraden ,gemeente en maatschappelijke organisaties wordt geconstateerd dat de werkwijze met dit zgn. wijkgerichte werken kan en moet worden verbeterd.
Naar de mening van de Dorpsraad Ugchelen voldoet de huidige werkwijze op het niveau van het “dorp” Ugchelen redelijk.
Het gemeentebestuur constateert echter dat de burger ontevreden is met de huidige werkwijze, dat er een te grote afstand bestaat tussen burger en bestuur, dat de huidige werkwijze te weinig op de toekomst van wijken en dorpen is gericht en dat te veel aandacht en geld wordt besteed aan de fysieke leefomgeving (verkeer, groen etc.) en dat er te weinig aandacht bestaat voor de sociale aspecten van wijk en dorp.
Kortom, er moet iets gebeuren.
Het gemeentebestuur heeft het krachtig geformuleerd:
we willen de communicatie en samenwerking tussen de (maatschappelijke) partners verbeteren en de invloed van de burgers op de werkzaamheden die plaatsvinden in de wijk vergroten en activiteiten beter laten aansluiten op de behoeften van de burgers”
Om dit doel te bereiken moet (ook) voor Ugchelen een zgn. Toekomstagenda worden opgesteld.
In de Toekomstagenda staan de onderwerpen die wij, bewoners, in Ugchelen het belangrijkst vinden; onderwerpen die naar onze mening hoog op de agenda van de gemeente Apeldoorn en de maatschappelijke organisaties moeten staan.
Het zijn zaken waarvan we vinden dat die de komende 4 jaar moeten worden aangepakt
Meer speelplekken? Weren van sluipverkeer? Hulp bij de opvoeding voor ouders die dat willen? Tegengaan van vereenzaming? Zorg voor geschikte en voldoende huisvesting voor ouderen?
Wij, inwoners van Ugchelen, moeten samen die agenda opstellen; “van onderop”, dus.
Wat zijn onze ambities, waar liggen de knelpunten en welke zorgen kennen we dan wel kunnen we verwachten; welke kansen en bedreigingen ziet Ù voor Ugchelen.
Zoals gezegd, de punten die bewoners het belangrijkste vinden worden opgenomen in de Toekomstagenda. Op basis hiervan worden afspraken gemaakt over welke zaken worden aangepakt en wanneer.
Afspraken tussen gemeente, Wisselwerk, woningbouwcorporaties, politie, Dorpsraad en andere partijen.
Als u nu roept: “maar daar is toch de Dorpsraad voor ?”, dan heeft u niet helemaal ongelijk.
Maar op verschillende manieren worden de meningen van bewoners opgespoord.
De Dorpsraad doet uiteraard zelf actief mee.
Verenigingen, instanties, clubs en individuele personen zijn aangezocht om mee te denken over de Toekomstagenda.
Maar wil deze agenda echter breed gedragen worden door de inwoners van Ugchelen, dan willen wij wel het gevoel hebben dat ook u met ons meedenkt.
Daarom deze oproep: DOE MEE!!
Hoe?
Woensdagavond 20 februari is er over de Toekomstagenda Ugchelen een bijeenkomst in de Duiker,
van 19.00-21.00 uur.
De gemeentelijke stadsdeelmanager en een projectleider zullen aanwezig zijn.
U heeft vast goede ideeën en suggesties, u ziet kansen maar ook bedreigingen, u maakt zich ergens zorgen over “ons” Ugchelen ……….laat het ons weten.
Maarrr….niet zomaar wat roepen; nee, gemotiveerd aangeven wat u vindt dat wel of niet moet gebeuren.
U kunt u voor deze bijeenkomst opgeven bij het secretariaat van de Dorpsraad, Wilma Pothoven, Hulkestein 5, tel 533 77 00 of via dorpsraadugchelen@hetnet.nl
De Dorpsraad hoopt dat er veel reacties zullen binnenkomen.
Uit al het verzamelde materiaal worden dan de belangrijkste punten gehaald en die worden dan besproken en bediscussieerd in een soort “volksraadpleging”, waarna gestemd kan worden: wat krijgt prioriteit?
Deze volksraadpleging vindt plaats op maandagavond 7 april in De Duiker, Hoenderloseweg 10 in Ugchelen, van 1800- 21.30 uur.
Wilt u weten hoe er in de overige delen van het stadsdeel Zuid-west, waarvan Ugchelen deel uitmaakt, gedacht wordt over hun Toekomstagenda: U bent welkom op zaterdag 5 april van 11.00-14.00 uur in de Praktijkschool, Fabianusstraat 2.
Bent u 20 februari verhinderd? Jammer.
Maar uw ideeën kunt u kwijt op het volgende mailadres:ugchelenwenst@dorpsenwijkraden-apeldoorn.nl
U mag uw reactie ook anoniem insturen.
Ook kunt u uw mening geven op ons Dorpsmeldpunt, elke woensdagochtend in Ugchelens Belang.
Al uw reacties moeten verstuurd zijn vóór 3 maart!! (is aangepast d.d. 19-2-2008; redactie)