Toekomstagenda en Stadsdeelplannen voor Ugchelen.

  • Wat gebeurt er in uw dorp in 2014 – 2015Wat gebeurt er in uw dorp in 2014 – 201521 februari 2014In Ugchelen en Apeldoorn Zuid is de flyer Wat gebeurt er in uw dorp in 2014 – 2015 huis aan huis verspreid. Het bevat een overzicht van de plannen die al zijn gerealiseerd en aan welke plannen er nog gewerkt gaat worden. [...]
  • Stadsdeelplan Apeldoorn Zuidwest 2014 – 2015 gereedStadsdeelplan Apeldoorn Zuidwest 2014 – 2015 gereed16 februari 2014Als uitwerking van de Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest is nu het Stadsdeelplan 2014-2015 gereed gekomen. Er is over de Toekomstagenda Zuidwest 2014 2017 al eerder uitvoerig geschreven. Het Stadsdeelplan, een soort werkplanen afsprakenlijst- op basis waarvan gemeente, instellingen, woningbouwcorporaties en dorpsraad gezamenlijk aan de slag gaan.Voor Ugchelen allemaal niet zo spannend omdat wij hier met z’n allen de zaak aardig voor elkaar hebben. De problemen in Apeldoorn Zuid zijn een stuk complexer, laten we eerlijk zijn. De belangrijkste actiepunten voor de dorpsraad die aan bod zullen komen zijn: – onderzoeken of er in de kelder van verenigingsgebouw Ugchelens Belang een jongerencentrum gerealiseerd kan worden. De jongerenbus is toch geen echte oplossing voor deze doelgroep in Ugchelen. – samen met de woningbouwcorporaties en gemeente in gesprek om de mogelijkheden voor seniorenhuisvesting te doen vergroten. – samen met zorginstellingen in gesprek om de bouw van specifieke zorgwoningen in Ugchelen mogelijk te maken – te zorgen dat de openbare ruimte op orde blijft: onderhoud van groen, verharding en een goede staat van onze beken en sprengen – behoud van het goede voorzieningenniveau in Ugchelen en zorgen dat die ook voor oudere inwoners bereikbaar en toegankelijk zijn. Op de jaarvergadering van 8 april kunnen we er uitgebreid op terug komen. Download hier: Stadsdeelplan Apeldoorn Zuidwest 2014-2015 [...]
  • Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2014-2017 aangeboden aan gemeenteraadToekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2014-2017 aangeboden aan gemeenteraad7 november 2013De Toekomstagenda voor Apeldoorn Zuidwest 2014 2017, waar Ugchelen onderdeel van is, is aangeboden aan de gemeenteraad van Apeldoorn. Donderdag 10 oktober hebben de voorzitters van de wijkraad Zuid en de dorpsraad Ugchelen – samen vertegenwoordigd het stadsdeel Zuid West – in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) aan de raad aangeboden. Dit “werkplan” wordt doorgezonden naar het college van Burgemeester en Wethouders. Met de reactie van dit college komt deze Toekomstagenda terug in de raad voor vaststelling en dan ligt er een “contract” tussen gemeente en –in ons geval- de dorpsraad over aan te pakken plannen voor de komende 4 jaar. Deze plannen worden straks in een Stadsdeelplan concreet gemaakt. De toekomstagenda – die voor elk stadsdeel wordt opgesteld- laat zien wat bewoners belangrijk vinden voor hun stadsdeel. Ook vertelt het wat bewoners zelf willen of kunnen doen en of daarbij ondersteuning nodig en gewenst is. Behalve bewoners hebben ook de “professionals”, zoals woningbouwcorporaties, Wisselwerk, Maatschappelijke Dienst e.a. aangegeven wat zij belangrijk vinden in het betreffende stadsdeel. Ter voorbereiding op de opstelling van deze Toekomstagenda, heeft de dorpsraad in het voorjaar een 4-tal openbare themabijeenkomsten georganiseerd waarin de aandachtspunten door inwoners van Ugchelen konden worden genoemd. In de jaarvergadering van 23 april zijn door de aanwezigen, na geanimeerde discussies, de prioriteiten benoemd, een soort”werkplan” voor de dorpsraad. Aandachtspunten die ook in de Toekomstagenda een plek zouden moeten krijgen. Daarnaast zijn er op 24 en 25 mei bij de beide supermarkten in Ugchelen straatinterviews gehouden: “waar gaat het goed, wat kan beter?” Wat staat er nu in de Toekomstagenda voor Ugchelen? Allereerst goed nieuws: bewoners zijn in het algemeen zeer positief over het wonen en leven in Ugchelen. Ugchelen is gezellig, het is groen en het ligt gunstig. Er wordt veel saamhorigheid gevoeld en bewoners voelen zich betrokken bij hun “dorp in de stad”. De opgestelde top 5 van het wensenlijstje voor Ugchelen: 1. ….een jongerencentrum (met als ideale locatie de kelder van verenigingsgebouw Ugchelens Belang) 2. …seniorenwoningen bouwen en ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen 3. …aandacht voor het cultureel erfgoed: molens, beken en sprengen, fysieke structuur en natuur 4. …voldoende en bereikbare en ook voor ouderen toegankelijke voorzieningen in het dorp 5. …oplossen parkeerproblematiek in sommige straten / buurten, verkeersremmende maatregelen en speciale aandacht voor veilig oversteken. Het is de gemeenteraad duidelijk gemaakt dat bewoners van Ugchelen al veel doen om het wonen in Ugchelen als een plezier te ervaren en de cultuurhistorie levend te houden: er wordt zwerfvuil opgehaald, beken en sprengen worden schoongemaakt, boomwandelingen worden georganiseerd, educatieve lessen worden verzorgd voor het basisonderwijs, de openbare ruimte wordt heringericht, een jeu-de boulesbaan wordt aangelegd etc. De bovenstaande top 5 vraagt met name inzet van het gemeentebestuur om samen met de dorpsraad de realisatie van deze plannen dichterbij te brengen. Geen eenvoudige opgave! [...]
  • Luister en praat mee met “Ugchelen, zorg in de toekomst”Luister en praat mee met “Ugchelen, zorg in de toekomst”23 oktober 2013Uitnodiging voor Themabijeenkomst op dinsdag 5 november 2013, 19.30 tot 21.30 uur in dorpshuis Ugchelens Belang De Dorpsraad nodigt u uit voor de bijeenkomst “Ugchelen, zorg in de toekomst”. Op deze avond krijgt u informatie over de veranderingen in de zorg en kunt u meepraten over de gevolgen hiervan in het dagelijks leven. Vorig jaar hield de Dorpsraad een drukbezette avond over Ouderen. De toezegging dat deze avond een vervolg zou krijgen leidt tot deze nieuwe themabijeenkomst. Dit keer over het bredere thema ‘zorg in de toekomst’. Via kranten en televisie heeft u waarschijnlijk veel gehoord over allerlei veranderingen in de zorg. De belangrijkste verandering is dat de landelijke overheid veel taken en verantwoordelijkheden aan de gemeente geeft. Omdat de gemeente zijn bewoners beter kent, zouden ze de zorg beter moeten kunnen regelen. Tegelijkertijd vind er een bezuiniging plaats. Dit alles leidt tot een nieuwe visie op de samenleving. De gemeente zal kritischer kijken welke mensen zorg en ondersteuning kunnen ontvangen. Ze verwachten dat mensen méér zelf en met hun eigen omgeving op gaan lossen. De gemeente zal meer gebruik gaan maken van vrijwilligers en mensen stimuleren om zich als vrijwilliger in te zetten. Wat zijn de gevolgen van dit nieuwe beleid voor Ugchelen? Wat is er in Ugchelen nodig om de veranderingen op te vangen? Is dit anders dan het vroeger was? Hierover kunt u meepraten. U bent vanaf 19.00 uur welkom voor koffie en thee. Om 19.30 start het programma. [...]
  • Terugblik “Op de man af!”Terugblik “Op de man af!”28 mei 2013Enige tijd geleden heeft de dorpsraad met het oog op de gemeentelijke Toekomstagenda 2014 – 2017 in Ugchelens Belang (UB) een drietal openbare inspraakavonden georganiseerd waarop de dorpsbewoners zich op een aantal thema’s kon uitspreken over wat zij belangrijk vinden in Ugchelen. Bij deze thema’s kan men o.a. aan zorg & welzijn, veiligheid, voorzieningen & leefomgeving, wonen en zelforganisatie denken. Met uitzondering van de verrassende opkomst van een aanzienlijke groep Ugchelse jongeren (jeugdhonk!) op één van deze avonden, zijn deze inspraakavonden eigenlijk maar vrij matig bezocht. Hoewel er op deze avonden niettemin een aantal goede punten naar voren zijn gekomen wilde de dorpsraad graag nog méér input vanuit de Ugchelse burgers krijgen. Daartoe heeft men samen met de Gemeente Apeldoorn de actie “Op de man af!” georganiseerd. Bij deze actie werd er op vrijdagmiddag 24 mei van 14:30 tot 16:30 uur buiten bij de Dekamarkt en C1000 en op zaterdag 25 mei van 11:00 tot 15:00 uur bij de C1000 aan voorbijgangers een korte enquête afgenomen. Men kon een groen “pluspunt” en/of een rood “minpunt” op een dorpsplattegrond plakken en ook kon men op de foto met een grote duim omhoog of omlaag. Ook aan de kinderen was gedacht, voor hen was er een ballonnenman aanwezig. Bij deze actie ging het dus niet alleen om de verbeterpunten voor Ugchelen maar ook om de pluspunten van ons mooie dorp die zeker niet verloren mogen gaan. Met een aantal van ruim 100 ingevulde enquêtes mogen we deze actie zeker een succes noemen. Nu is het zaak één en ander te inventariseren en de uitkomsten daarvan in de Toekomstagenda vast te leggen, dit als de rode draad voor het gemeentelijk beleid in Ugchelen de komende jaren. Mocht u onze enquête onverhoopt zijn misgelopen maar toch wat te melden hebben, dan kan dat via het wekelijkse Dorpsmeldpunt (dinsdagavond van 19:00 tot 19:30 uur in UB). U kunt ook uw buurtvertegenwoordiger benaderen (zie hiervoor De Wegwijzer of de nieuwswebsite Ugchelen.nu). [...]
  • “Op de man af!” 24 en 25 mei 2013“Op de man af!” 24 en 25 mei 201323 mei 2013Enige tijd geleden heeft de Dorpsraad met het oog op de Gemeentelijke Toekomstagenda 2014 – 2017 een drietal openbare inspraakavonden georganiseerd waarop de dorpsbewoners zich op een aantal thema’s kon uitspreken over wat zij belangrijk vinden in Ugchelen. Aangedragen thema’s hierbij waren o.a. zorg & welzijn, veiligheid, voorzieningen & leefomgeving, wonen en zelforganisatie. Met uitzondering van de verrassende opkomst van een aanzienlijke groep Ugchelse jongeren (jeugdhonk!) op één van deze avonden, zijn deze inspraakavonden eigenlijk maar matig bezocht. Hoewel er op deze avonden een aantal goede punten naar voren zijn gekomen wil de Dorpsraad graag nog méér input vanuit de Ugchelse burgers krijgen. Daartoe wordt de actie “Op de man af!” georganiseerd. Bij deze actie wordt er op vrijdagmiddag 24 mei van 14:30 tot 16:30 uur buiten bij de Dekamarkt en de C1000 en op zaterdag van 11:00 tot 15:00 bij de C1000 aan voorbijgangers een korte enquête afgenomen. In deze korte enquête draait het niet alleen om de verbeterpunten van Ugchelen maar ook om de pluspunten van ons mooie dorp die zeker niet verloren mogen gaan! Laat u ook uw stem horen? [...]
  • Ugchelen zet prioriteiten voor 2014-2017Ugchelen zet prioriteiten voor 2014-201710 mei 2013Op 23 april, na de jaarvergadering van de dorpsraad, was een bewonersbijeenkomst waar in overleg en discussie de prioriteiten voor de Toekomstagenda 2014-2017 voor Ugchelen zijn besproken. In een 3-tal eerdere openbare bijenkomsten hadden inwoners al ongeveer 20 onderwerpen aan de orde gesteld. De vraag die nu voorlag was: wat vindt U, wat vind “Ugchelen” het belangrijkste; geef de gewenste prioriteit aan. Er werd in zes groepen op uiterst serieuze wijze met elkaar gediscussieerd waarbij opviel dat met name de jeugd van Ugchelen goed vertegenwoordigd was en zich een prima gesprekspartner toonde. Aan het eind van de avond hebben de “groepsvoorzitters” uitgelegd hoe en waarom ze tot welke keuze is gekomen. Als alle scores met elkaar worden verrekend, dan ontstaat de navolgende lijst met punten; zaken waarmee de dorpsraad aan de slag moet, zaken die in samenwerking met de gemeente moeten worden aangepakt en waar de gemeenteraad akkoord mee moet gaan: Een “eigen” honk voor de jeugd van Ugchelen. De kelder in het dorpshuis van UB werd als mogelijke plek genoemd. Veiliger kunnen oversteken in het winkelcentrum Ugchelseweg / Molecatenlaan en bij het IJskaffee / Beektuin. Bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen (als ze dat willen). Meer bouw van zorg- en seniorenwoningen en aandacht voor jongerenhuisvesting. Zorgen dat de voorzieningen goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Intensievere aandacht voor het groen, de beken en sprengen: behoud ecologische waarden, les- en onderwijsprogramma’s samenstellen, aanbrengen vistrap(pen) in Ugchelsebeek om Koppelsprengen toegankelijk te maken. Ondersteun en ontwikkel acties van vrijwilligers bij het schoonmaken van beken en sprengen. Geef vervolg aan de actie “Ugchelen doet het! Samen!”; ondersteun de initiatieven van bewoners bij het zelf onderhouden van de “eigen”openbare ruimte. Doe iets aan de onveilige verkeerssituaties door geparkeerde auto’s bij het ophalen van de schoolkinderen; bijv. langs Bogaardslaan maar ook bij Eloy- en Bouwhofschool. Zorg dat voorzieningen blijven bestaan en op peil blijven bij een toenemende vergrijzing van de bevolking. En er waren nog een aantal onderwerpen die incidenteel genoemd werden, maar waarvan de dorpsraad meent dat die in het periodieke overleg met de gemeente kunnen worden besproken en afgehandeld. Tenslotte wil de dorpsraad op 24 en 25 mei nog de bezoekers van het winkelcentrum gaan bevragen of er wellicht volgens hen nog onderwerpen zijn die aan de lijst moeten worden toegevoegd. En dan, dan kan de dorpsraad met het huiswerk aan de slag. En dat gaan we doen! [...]
  • Ledenvergadering 23 april 2013, aansluitend bewonersavond ToekomstagendaLedenvergadering 23 april 2013, aansluitend bewonersavond Toekomstagenda15 april 2013Dinsdag 23 april om 20.00 uur begint de jaarvergadering van de dorpsraad in dorpshuis UB aan de Bogaardslaan 81. De leden hebben de uitnodiging thuisgezonden gekregen. Vergaderstukken kunt u hier downloaden: – Uitnodiging vergadering 2013 – Jaarverslag 2012 dorpsraad – Notulen algemene vergadering 2012-04-24 Na de pauze (rond 21.00 uur) start een openbare bewonersavond voor inwoners van Ugchelen. In dit gedeelte worden de prioriteiten besproken voor de onderwerpen in de Toekomstagenda 2014-2017. De afgelopen weken zijn inwoners in Ugchelen in de gelegenheid gesteld, o.a. in een drietal bijeenkomsten in Ugchelens Belang, zich uit te spreken over “wat kan er in Ugchelen (nog) beter”. De resultaten van die bijeenkomsten leggen wij aan u voor. Welke zaken moeten de komende 2 jaar op de agenda worden gezet waaraan gewerkt moet worden. Dat zijn dan kwesties op het gebied van zorg, veiligheid, wonen, voorzieningen, zelfwerkzaamheid, de leefomgeving en………. De door u aangegeven onderwerpen worden besproken met de gemeente en belanghebbende instanties (politie, woningbouwvereniging, maatschappelijk werk e.a.) Dit onderhandelingsresultaat wordt opgenomen in het Stadsdeelplan dat als “uitvoeringsplan” aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Uw mening telt! Zeker in Ugchelen. Het bestuur rekent op een flinke opkomst. Zaal open om 19.30 uur en een ieder is welkom. [...]
  • Ugchelse jeugd komt op voor eigen honk!Ugchelse jeugd komt op voor eigen honk!22 maart 2013Op de tweede bewonersavond van de dorpsraad over Ugchelen 2014-2018 met het onderwerp Voorzieningen, meldden zich 16 jongeren. (gem.leeftijd 16 j) Ze vroegen om een accomodatie waar zij als groep (nu bijna 20) veilig bijeen kunnen komen. Ze hangen nu op bankjes op diverse plekken in Ugchelen. En worden dan weggejaagd. Waar mogen ze dan wel samen komen? Er is geen plek in Ugchelen waar dat kan. Ze bezoeken de Jongerenbus die een paar keer per week achter het dorpshuis staat. Dat stopt per 1 juli – hoe kunnen we dan onze contacten onderhouden? Bij iemand thuis gaat niet, daarvoor is de groep te groot! Een van de aanwezige volwassene ondersteunde de oproep van harte, het leverde hem een spontane knuffel met kus op. Op de algemene ledenvergadering van de dorpsraad op 23 april worden de prioriteiten voor Ugchelen bepaald: ook daar zullen ze met een grote groep aanwezig zijn. Voor de jeugd geldt: een eigen honk heeft de hoogste prioriteit in Ugchelen. [...]
  • Uitnodiging voor 18,21 en 28 maartUitnodiging voor 18,21 en 28 maart4 maart 2013Uitnodiging: Doe mee op 18, 21 en 28 maart in UB Wat vindt u  belangrijk in/voor Ugchelen ? De gemeente moet voor de periode 2014 – 2017 bepalen hoeveel tijd, geld en energie in onder andere Ugchelen moet worden gestoken. U betaalt uw gemeentebelastingen maar bepaalt u ook mee waaraan het besteed kan worden? Waar willen we NIET op bezuinigen, wat vinden we heel erg belangrijk. Wat wil Ugchelen op de agenda zetten om de komende vier jaar te realiseren of te behouden? Het gemeentebestuur wil aan de rol van “de andere overheid” invulling geven. Het probleemoplossend vermogen van burgers wil men veel sterker benutten. De gemeente wil daarom belemmerende regels wegnemen en procedures versoepelen. Welke knelpunten moeten aangepakt worden en welke plannen en ideeën leven er onder de inwoners van Ugchelen? De dorpsraad wil hierover uw mening horen! Daarvoor worden 3 openbare bijeenkomsten georganiseerd met op elke bijeenkomst een twee-tal onderwerpen, zoals hieronder vermeld. De bijeenkomsten zijn in het dorpshuis Ugchelens Belang van 19.30 u tot 22.00 uur. Maandag 18 maart:      Zorg en Welzijn                                      Veiligheid in en om huis, de school en in het verkeer Donderdag 21 maart:    Voorzieningen en Leefomgeving – winkels, vervoer, speelplekken, sport, sociaal culturele activiteiten, onderhoud wegen en groen, struiken en bomen. Donderdag 28 maart:  Wonen voor jong en oud, duur en goedkoop Zelforganisatie – hoe/wat kunnen bewoners gezamenlijk zelf doen,eventueel met hulp van de gemeente? Tijdens de algemene ledenvergadering van de dorpsraad op dinsdag 23 april worden de resultaten van deze bijeenkomsten aan u voorgelegd en worden er gezamenlijk prioriteiten aan de wensen toegekend. Ugchelen kiest!               Schrijf deze datum daarom ook in uw agenda! Doe mee. Lees het bijgesloten informatieblad voor de details. We rekenen op u. Mis deze kans niet op invloed uit te oefenen op het gemeentelijke beleid voor Ugchelen De resultaten van bovengenoemde bijeenkomsten, de uitkomsten van ambities, knelpunten, wensen en verlangens van de inwoners van Ugchelen, worden door de dorpsraad “vertaald” in een actieprogramma voor de komende 4 jaar en als zodanig aan het gemeentebestuur aangeboden: de Toekomstagenda voor Ugchelen. Vervolgens wordt een Stadsdeelplan opgesteld; een soort uitvoeringsplan voor de komende 2 jaar waarin de afspraken worden vastgelegd tussen dorpsraad, gemeente en maatschappelijke organisaties. Afspraken over onderwerpen die in de Toekomstagenda zijn aangedragen. Dit Stadsdeelplan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. Voor de goede orde: Toekomstagenda en Stadsdeelplan worden voor Apeldoorn-Zuidwest als geheel opgesteld. Apeldoorn-Zuid en Ugchelen maken daar gezamenlijk deel van uit. [...]