Thema-avond Zorgen over de Zorg in Ugchelen

De bijeenkomst aansluitend aan de ledenvergadering van de dorpsraad op 8 april is goed bezocht. Ruim 90 personen kwamen luisteren naar het verhaal van wethouder Paul Blokhuis en Rolf Striekwold, de manager PR, Communicatie en Marketing van de Atlant Zorggroep.

ALV 8-4-2014

Paul Blokhuis vertelde (aan de hand van een Presentatie) over de grote veranderingen die gaan komen: het scheiden van wonen en zorg, de extramuralisering en het veranderen van de taakverdeling in de samenleving. Minder overheid en meer samenleving en daarnaast nog het overhevelen van taken van de centrale overheid naar de gemeenten en de zorgverzekeraars.
De verwachte gevolgen van de nieuwe Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg en de wijzigingen in de WMO werden helder uitgelegd. De rijksoverheid is nog met de invulling bezig en dat maakt zaken nog steeds niet duidelijk.
De bezuinigingen in 2015 voor de gemeente Apeldoorn zijn heel stevig: 40% minder geld voor huishoudelijke hulp (nu 16 miljoen euro), 25% minder voor de Begeleiding vanuit de AWBZ (nu 31 mlj) en 15% op de Jeugdwet (nu 39 mlj). Daarnaast wordt er ook bezuinigd op de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.
De gemeente heeft gekozen voor “keukentafelgesprekken”: medewerkers van de gemeente gaan met iedereen persoonlijk in gesprek om te zien wat nodig is. Maatwerk voor iedereen die zorg vraagt. Men gaat daarbij uit van “eigen kracht” van de aanvrager, van het “eigen informele netwerk”, de mantelzorger en de vrijwilliger. Bij dit alles wordt een collectieve oplossing gekozen boven een individuele. Overal in het land worden al zorgcentra (vroegere bejaardenhuizen) gesloten. Men komt alleen in een tehuis als het echt niet anders kan. Daarbij is een andere wijze van denken nodig “wat kan ik nog zelf” in plaats van “ik heb recht op”. Kijken wat men wel kan (de talenten) en in plaats van uitgaan van de beperkingen. Ook de hulpverleners moeten die omslag nog vaak maken, daarom is het goed dat de gemeente de eerste jaren de regie heeft in dit proces. Het is voor iedereen wennen, aldus Paul Blokhuis. Hij is er van overtuigd dat ook deze kleinere overheid zal opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor passende huisvesting zal zorgen.

ALV 8-4-2014

Rolf Strienkwold begon met het overzicht waar Atlant Zorggroep in Apeldoorn zorg biedt (zie Presentatie). Er zijn in Apeldoorn voldoende verpleeghuisbedden, volgens de geldende regels. Sprengenhof heeft 20 verpleeghuisbedden, daar komen er geen meer bij. Rolf kon geen antwoord geven op de vraag wat Atlant op termijn met de andere 28 kamers in Sprengenhof gaat doen als deze vrijkomen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn een constructie zoals nu bij de Piekemahof: men huurt bij de Woonkeus en men betrekt zorg van Atlant.
Men is op zoek naar een nieuwe bestemming van de oude Breustedt locatie aan de Ugchelseweg, direct achter Sprengenhof: kan Atlant daar geen zorgwoningen bouwen? Het antwoord van Rolf is duidelijk: nee, Atlant gaat niet bouwen. Wel zou Atlant zorg kunnen leveren als een andere investeerder/ontwikkelaar daar (zorg)woningen zou willen bouwen.
Uit de bevolkingsprognose (2013) voor Ugchelen blijkt dat er nu 1547 mensen ouder zijn dan 65 jaar. In 2040 zal dat aantal zijn gestegen tot 2237.
Sprengenhof zal steeds meer een functie voor het dorp gaan krijgen, onderdeel worden van de dorpsgemeenschap. Dagverzorging, maaltijden gebruiken, activiteiten bezoeken, het elkaar ontmoeten, dat alles zal met hulp van mantelzorgers en vrijwilligers gerealiseerd gaan worden.

Rolf eindigt met een advies: denk tijdig na over uw eigen (thuis)situatie.
– Wat kan ik zelf doen, wat kan ik zelf regelen of organiseren.
– Hoe wil ik wonen (groot, klein, veilig, met anderen), waar wil ik wonen.
  – Wat kan ik samen met anderen doen (= met mantelzorg maar ook met zorg- welzijnsorganisaties)
– Ga tijdig in gesprek over de gewenste ondersteuning
– Ondersteun daarom de initiatieven op ‘t gebied van welzijn, doe mee in Ugchelen, wees actief!

Na de beide presentaties werden er diverse vragen gesteld en beantwoord. Harry Vos bedankte beide sprekers voor hun duidelijke en heldere betoog. De dorpsraad blijft de ontwikkelingen volgen en de bewoners informeren. We willen immers allemaal op een fijne wijze oud worden in Ugchelen.

Geef een reactie

*

twintig − 11 =