Informatie over thema-avonden van de Dorpsraad Ugchelen

  • Aankondiging Infoavond 13 juni thema brandgevaar in en om het huisAankondiging Infoavond 13 juni thema brandgevaar in en om het huis17 mei 2023Zoals wij al eerder hebben aangekondigd willen we vanuit de Dorpsraad een aantal bewonersavonden gaan organiseren. Op deze avonden zullen één of twee onderwerpen aan bod komen die voor iedereen van jong tot oud interessant en leerzaam kunnen zijn. De eerste avond zal plaatsvinden op dinsdag 13 juni in Ugchelens Belang. Inloop 19:15 uur, start programma 19:30 uur. Op deze avond komt een gastspreker van de brandweer vertellen over brandgevaar in en om het huis. Er zal onder andere aandacht worden besteed aan de gevaren van het opladen van accu`s en hoe u dit op een veilige manier kunt doen. Denk hierbij aan het opladen van mobiele telefoons, electrische fietsen en -stepjes. Bent u zich wel genoeg bewust van de gevaren hiervan? Ook zal er aandacht zijn voor de risico`s rondom zonnepanelen en zullen een aantal praktijkvoorbeelden van het ontstaan van woningbranden worden besproken. Deelname is gratis, maar we verzoeken u wel om u vooraf aan te melden via info@dorpsraadugchelen.nl . [...]
  • Tekort aan basisschoolplekkenTekort aan basisschoolplekken21 december 2019Komen er genoeg schoolplekken voor de kinderen in ons dorp? Dat is de vraag die menig (jonge) ouder in Ugchelen stelt. Het probleem dat er voor kinderen niet genoeg  plek is op onze basisscholen speelt al langer. Er zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de betreffende wethouder en schoolbesturen. Helaas tot nu toe zonder concreet resultaat. Er wordt veel begrip getoond voor het probleem, maar dat lost nog niets op. Als je in Ugchelen op korte afstand van een basisschool woont en je moet vervolgens je kind naar een school sturen in een andere wijk of een ander  dorp is dat buitengewoon frustrerend om tal van redenen. Als Dorpsraad Ugchelen valt deze situatie niet uit te leggen aan ouders. De Dorpsraad heeft daarom de besturen van het PCBO (Christelijk onderwijs) en de Veluwse Onderwijsgroep (Katholiek onderwijs) uitgenodigd uitleg te geven over de stand van zaken. Is het bijvoorbeeld mogelijk postcodebeleid in te voeren? Het blijkt immers dat  een vrij groot aantal leerlingen van buiten Ugchelen naar onze scholen gaat. Zijn er mogelijkheden  om meer capaciteit te creëren? Deze vragen zullen deze avond aan de orde komen. De Dorpsraad hoopt van harte dat u van deze gelegenheid gebruik maakt wanneer u met deze problematiek nu of in de toekomst van doen heeft. U bent van harte welkom in ons dorpshuis Ugchelens Belang op 23 januari 2020 vanaf 19.00uur. Namens de Dorpsraad Ugchelen Wineke Blom [...]
  • Voorkom een inbraakVoorkom een inbraak21 oktober 2019Benieuwd hoe een inbreker te werk gaat? Een ex-inbreker geeft op 5 november 2019 nuttige tips hoe u inbrekers buiten de deur kunt houden.  De politie organiseert in samenwerking met de gemeente op dinsdag 5 november 2019 een voorlichtingsavond. Inloop is om 19.00 uur en we starten om 19.15 uur. De avond staat in het teken van veiligheid en wat u daarin zelf kunt doen. Wanneer?    Dinsdag 5 november 2019 om 19.15 uur Waar?           Dorpshuis Ugchelen, Bogaardslaan 81, Ugchelen Wie?               Bewoners uit Ugchelen en Hoenderloo   Kunnen we op uw komst rekenen? Stuur dan een mail met uw aanmelding en met hoeveel personen u komt, naar petra.van.doorn@politie.nl ovv voorlichtingsavond. Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.   [...]
  • Thema-avond Zorgen over de Zorg in UgchelenThema-avond Zorgen over de Zorg in Ugchelen17 april 2014De bijeenkomst aansluitend aan de ledenvergadering van de dorpsraad op 8 april is goed bezocht. Ruim 90 personen kwamen luisteren naar het verhaal van wethouder Paul Blokhuis en Rolf Striekwold, de manager PR, Communicatie en Marketing van de Atlant Zorggroep. Paul Blokhuis vertelde (aan de hand van een Presentatie) over de grote veranderingen die gaan komen: het scheiden van wonen en zorg, de extramuralisering en het veranderen van de taakverdeling in de samenleving. Minder overheid en meer samenleving en daarnaast nog het overhevelen van taken van de centrale overheid naar de gemeenten en de zorgverzekeraars. De verwachte gevolgen van de nieuwe Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg en de wijzigingen in de WMO werden helder uitgelegd. De rijksoverheid is nog met de invulling bezig en dat maakt zaken nog steeds niet duidelijk. De bezuinigingen in 2015 voor de gemeente Apeldoorn zijn heel stevig: 40% minder geld voor huishoudelijke hulp (nu 16 miljoen euro), 25% minder voor de Begeleiding vanuit de AWBZ (nu 31 mlj) en 15% op de Jeugdwet (nu 39 mlj). Daarnaast wordt er ook bezuinigd op de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. De gemeente heeft gekozen voor “keukentafelgesprekken”: medewerkers van de gemeente gaan met iedereen persoonlijk in gesprek om te zien wat nodig is. Maatwerk voor iedereen die zorg vraagt. Men gaat daarbij uit van “eigen kracht” van de aanvrager, van het “eigen informele netwerk”, de mantelzorger en de vrijwilliger. Bij dit alles wordt een collectieve oplossing gekozen boven een individuele. Overal in het land worden al zorgcentra (vroegere bejaardenhuizen) gesloten. Men komt alleen in een tehuis als het echt niet anders kan. Daarbij is een andere wijze van denken nodig “wat kan ik nog zelf” in plaats van “ik heb recht op”. Kijken wat men wel kan (de talenten) en in plaats van uitgaan van de beperkingen. Ook de hulpverleners moeten die omslag nog vaak maken, daarom is het goed dat de gemeente de eerste jaren de regie heeft in dit proces. Het is voor iedereen wennen, aldus Paul Blokhuis. Hij is er van overtuigd dat ook deze kleinere overheid zal opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor passende huisvesting zal zorgen. Rolf Strienkwold begon met het overzicht waar Atlant Zorggroep in Apeldoorn zorg biedt (zie Presentatie). Er zijn in Apeldoorn voldoende verpleeghuisbedden, volgens de geldende regels. Sprengenhof heeft 20 verpleeghuisbedden, daar komen er geen meer bij. Rolf kon geen antwoord geven op de vraag wat Atlant op termijn met de andere 28 kamers in Sprengenhof gaat doen als deze vrijkomen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn een constructie zoals nu bij de Piekemahof: men huurt bij de Woonkeus en men betrekt zorg van Atlant. Men is op zoek naar een nieuwe bestemming van de oude Breustedt locatie aan de Ugchelseweg, direct achter Sprengenhof: kan Atlant daar geen zorgwoningen bouwen? Het antwoord van Rolf is duidelijk: nee, Atlant gaat niet bouwen. Wel zou Atlant zorg kunnen leveren als een andere investeerder/ontwikkelaar daar (zorg)woningen zou willen bouwen. Uit de bevolkingsprognose (2013) voor Ugchelen blijkt dat er nu 1547 mensen ouder zijn dan 65 jaar. In 2040 zal dat aantal zijn gestegen tot 2237. Sprengenhof zal steeds meer een functie voor het dorp gaan krijgen, onderdeel worden van de dorpsgemeenschap. Dagverzorging, maaltijden gebruiken, activiteiten bezoeken, het elkaar ontmoeten, dat alles zal met hulp van mantelzorgers en vrijwilligers gerealiseerd gaan worden. Rolf eindigt met een advies: denk tijdig na over uw eigen (thuis)situatie. – Wat kan ik zelf doen, wat kan ik zelf regelen of organiseren. – Hoe wil ik wonen (groot, klein, veilig, met anderen), waar wil ik wonen.   – Wat kan ik samen met anderen doen (= met mantelzorg maar ook met zorg- welzijnsorganisaties) – Ga tijdig in gesprek over de gewenste ondersteuning – Ondersteun daarom de initiatieven op ‘t gebied van welzijn, doe mee in Ugchelen, wees actief! Na de beide presentaties werden er diverse vragen gesteld en beantwoord. Harry Vos bedankte beide sprekers voor hun duidelijke en heldere betoog. De dorpsraad blijft de ontwikkelingen volgen en de bewoners informeren. We willen immers allemaal op een fijne wijze oud worden in Ugchelen. [...]
  • Wethouder Blokhuis op de jaarvergadering – Zorgen over de zorg in UgchelenWethouder Blokhuis op de jaarvergadering – Zorgen over de zorg in Ugchelen22 maart 2014Op dinsdag 8 april houdt Dorpsraad Ugchelen haar jaarvergadering in dorpshuis Ugchelens Belang in Ugchelen. De leden krijgen een persoonlijke uitnodiging met de agenda. (Een agenda met o.a. goedkeuring jaarverslag 2013, verslag kascommissie 2013, benoeming kascommissie 2014 en (her)benoeming van bestuursleden) Na afhandeling van de reguliere agenda start rond 20.45 uur een openbare bewonersavond voor inwoners van Ugchelen. Er verandert veel in de samenleving. Bejaardencentra gaan sluiten. Hoe gaat het straks als ik nog thuis woon maar wel zorg nodig ga hebben? Er is veel onduidelijkheid over toekomstige huisvesting als men zorgbehoeftig wordt. Wethouder Paul Blokhuis (met portefeuille Zorg) komt de visie van de gemeente Apeldoorn vertellen over hoe de toenemende vraag naar zorg aangepakt gaat worden. Aansluitend vertelt Thijs Houtappels, directeur bedrijfsvoering van de Atlant Zorggroep, hoe hij, als vertegenwoordiger van een zorgleverancier (o.a. in Sprengenhof), de toekomst ziet van het leveren van zorg in de combinatie met het wonen, speciaal voor Ugchelen. [...]
  • Avond over “Ugchelen, zorg in de toekomst” matig bezochtAvond over “Ugchelen, zorg in de toekomst” matig bezocht7 november 2013Bijna 30 inwoners hebben de bovengenoemde thema-avond op 5 november in UB bezocht. De dorpsraad had op meer opkomst gehoopt, maar het slechte weer heeft waarschijnlijk tegen gewerkt. Jammer, want Trudy Jansen van Zorgbelang Gelderland zorgde voor een duidelijke uitleg over de ontwikkelingen in de zorg. Er wordt nog een samenvatting / verslag van de avond gemaakt, die ook via deze website zal worden aangeboden zodra het gereed is. [...]
  • Luister en praat mee met “Ugchelen, zorg in de toekomst”Luister en praat mee met “Ugchelen, zorg in de toekomst”23 oktober 2013Uitnodiging voor Themabijeenkomst op dinsdag 5 november 2013, 19.30 tot 21.30 uur in dorpshuis Ugchelens Belang De Dorpsraad nodigt u uit voor de bijeenkomst “Ugchelen, zorg in de toekomst”. Op deze avond krijgt u informatie over de veranderingen in de zorg en kunt u meepraten over de gevolgen hiervan in het dagelijks leven. Vorig jaar hield de Dorpsraad een drukbezette avond over Ouderen. De toezegging dat deze avond een vervolg zou krijgen leidt tot deze nieuwe themabijeenkomst. Dit keer over het bredere thema ‘zorg in de toekomst’. Via kranten en televisie heeft u waarschijnlijk veel gehoord over allerlei veranderingen in de zorg. De belangrijkste verandering is dat de landelijke overheid veel taken en verantwoordelijkheden aan de gemeente geeft. Omdat de gemeente zijn bewoners beter kent, zouden ze de zorg beter moeten kunnen regelen. Tegelijkertijd vind er een bezuiniging plaats. Dit alles leidt tot een nieuwe visie op de samenleving. De gemeente zal kritischer kijken welke mensen zorg en ondersteuning kunnen ontvangen. Ze verwachten dat mensen méér zelf en met hun eigen omgeving op gaan lossen. De gemeente zal meer gebruik gaan maken van vrijwilligers en mensen stimuleren om zich als vrijwilliger in te zetten. Wat zijn de gevolgen van dit nieuwe beleid voor Ugchelen? Wat is er in Ugchelen nodig om de veranderingen op te vangen? Is dit anders dan het vroeger was? Hierover kunt u meepraten. U bent vanaf 19.00 uur welkom voor koffie en thee. Om 19.30 start het programma. [...]
  • Geslaagde informatieavond over WoonServiceGebied UgchelenGeslaagde informatieavond over WoonServiceGebied Ugchelen20 november 2012Ongeveer 70 belangstellenden waren 23 oktober in Ugchelens Belang aanwezig op de informatieavond over ouder worden en wonen in Ugchelen. Het illustreert de behoefte naar kennis en informatie over dit onderwerp. Korte inleidingen werden gehouden door directie van de Sprengenhof, medewerkers van de dienst Wonen van de gemeente en door een vertegenwoordiger van het “WMO-loket”, waar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt uitgevoerd. Er werd uitleg gegeven en discussie gevoerd over onder meer: – de inhoud en doelstelling van een woonservicegebied, de partijen die betrokken (moeten) zijn om succesvol te kunnen opereren, – over de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig in je eigen woning te kunnen blijven wonen, – over de gewenste woningsamenstelling gelet op de verouderende bevolkingssamenstelling (en in versterkte mate doet dit verschijnsel zich voor in Ugchelen), – mogelijkheden voor senioren- en zorgwoningen – over (regels in) de woningtoewijzing als je wilt verhuizen, – en over de (financiële) zorg die de WMO kan bieden en de veranderingen die in deze regelgeving gaan optreden. Een zeer succesvolle bijeenkomst die zeker een vervolg zal krijgen. De regels rondom huren in Apeldoorn vindt u hier. [...]
  • Informatieavond Ouder worden en wonen in Ugchelen op 23 oktInformatieavond Ouder worden en wonen in Ugchelen op 23 okt11 oktober 2012Op dinsdag 23 oktober vindt er in dorpshuis Ugchelens Belang een bijeenkomst plaats over ouder worden en in Ugchelen blijven wonen. De bijeenkomst staat gepland van 19.30-21.30 uur en wordt georganiseerd door de Dorpsraad, in samenwerking met Atlant Zorggroep, Gemeente Apeldoorn en Stichting Wisselwerk. Voor een kopje koffie bent u van harte welkom vanaf 19.15 uur, de bijeenkomst start om 19.30 uur. Tijdens de bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen besproken worden: (blijven) Wonen in Ugchelen. Veranderingen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wonen in een Woon Service Gebied (WSG). Over Sprengenhof. Om 21.30 uur sluiten wij de avond af. Namens de deelnemende organisaties hopen wij u daar te ontmoeten. [...]