Evaluatie parkeerproblemen Gelre ziekenhuis

Op 18 december is er een informatieavond belegd om de situatie rond de parkeerproblemen bij het Gelre ziekenhuis te evalueren.
De aanwezigen hebben nadien onderstaande informatie via email ontvangen.

Met dank voor de diverse reacties vindt u hieronder een verslag van de tussen-evaluatie. In de aanloop naar de genoemde evaluatie in maart zal ik via dit kanaal (= email) opnieuw contact met u opnemen.
Kader
De parkeerproblematiek in de Kruisvoorde kent een lange geschiedenis. In de meest recente aanpak wordt gekeken naar maatwerk voor het deel van de Kruisvoorde dat het dichtst bij het ziekenhuis ligt. Doel is het voorkomen van overlast door parkeerders van buiten de Kruisvoorde. Belangrijkste groepen zijn bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis.
Aanpak
Bij de aanpak wordt gewerkt ‘van minimaal naar optimaal’. Begonnen wordt met een zo klein mogelijke ingreep. Vervolgens wordt bekeken of de aanpak heeft geholpen (e.g. of deze kan blijven bestaan), en of er nog meer nodig is om het doel te bereiken (e.g. of een alternatief beter resultaat kan opleveren).
In de praktische uitvoering is juridisch gezien een volledig besluitvormingstraject noodzakelijk (verkeersbesluit).

De huidige opzet
De maatregelen voor deze fase zijn op 1 november 2014 aangebracht. Voor een goed oordeel is minimaal een half jaar implementatie noodzakelijk, dus tot april/mei 2015. Maatregelen bestaan uit een parkeerzone in combinatie met gemarkeerde plaatsen.Mede omdat het aantal parkeerplaatsen slechts marginaal wijzigt gaat het in deze opzet niet om ‘bestrijden’ van parkeerders van elders, maar primair om het oplossen van bereikbaarheidsproblemen in de straat. Primaire voorbeelden daarvan zijn toegankelijkheid van eigen opritten en de doorstroming in de straat voor grotere voertuigen.

De tussenevaluatie is bedoeld om na te gaan of de huidige opzet qua effectiviteit optimaal is. Het gaat er dus om of er geen ontwikkelingen zijn die een goede uitwerking van de maatregel in de weg staan. In maart/april 2015 volgt een evaluatie op het niveau van het kader zelf.
De tussen evalusatie bestond uit drie onderdelen:
1             Overleg bewoners met wethouder Kruithof
2             Rondvraag en inloopbijeenomst voor betrokken bewoners
3             Rondvraag bevindingen van verkeerskundigen en handhavers

ad 1. Overleg met Wethouder Kruithof
Dit overleg was aangevraagd door twee buurtbewoners en vond plaats in aanwezigheid van de voorzitter van de Dorpsraad Ugchelen. Bewoners gaven aan dat het tempo van wijzigingen op lange termijn gezien erg traag is. Voorts benadrukte men dat in de straat als gevolg van het parkeren negatieve effecten ontstonden op het gebied van veiligheid (voor fietsers, bij calamiteiten) en sociale spanningen (zowel door de parkeerders als onderling, mede op basis van onhelderheden en wijzigingen tijdens de uitvoering.
De wethouder gaf aan dat de problematiek Kruisvoorde een oplossing vraagt, maar dat hiervoor daadwerkelijke richtingen moeten bestaan, plus dat er draagvlak zal moeten zijn bij de betrokkenen. De wethouder gaf aan samen met omwonenden te willen zorgen voor heldere communicatie. In de tijd gezien is het voorjaar het goede moment om gezamenlijk te bezien of en zo ja welke volgende stap hiervoor het beste is.

ad 2. Rondvraag en inloopbijeenkomst betrokken bewoners
Op een verzoek per e-mail regaeerden 12 bewoners met vaak gedetailleerde weergaven van hun bevindingen. Bij de bijeenkomst waren in totaal vijf bewoners aanwezig en werd gesproken met de gemeentelijk verantwoordelijken. Het is moeilijk om in een samenvatting hiervan volledig te zijn. Alle opmerkingen zijn echter waar mogelijk bij de betrokkenen gemeld. Bewoners begonnen hun reactie doorgaans met het beamen van verbeteringen. Bewoners ‘rondom’ de maatregel maken melding van een kleine toename van de parkeerdruk. Met name aan de zijde van de bejaardenwoningen zou krapte ontstaan. Er bleef echter onduidelijkheid / onvrede bestaan op een aantal details:
– Waarom niet meer handhaven
– Waarom geen verduidelijkende onderborden en herhalingen
– Waarom zijn de gele strepen weg
– Kunnen vakken niet beter aangegeven worden
Voorts melden bewoners een aantal zaken die het doel van de huidige opzet overstijgen:
– Er blijven nog steeds bezoekers en medewerkers van het Ziekenhuis parkeren
– Parkeerders veroorzaken overlast en bejegenen bewoners slecht.

ad 3. Rondvraag bevindingen verkeerskundigen en handhavers
Op drie punten is vanuit de professionals behoefte aan een reactie:
Handhaving – De gemeente is voor handhaving afhankelijk van de politie en de eigen integrale handhavers. Voor beide geldt dat binnen een context van veel werk en beperkte fondsen keuzes gemaakt moeten worden. Beiden doen hun best, maar dit kan niet ten koste gaan van meer urgente zaken.
Bebording – De huidige beborden is conform de nationale voorschriften. De officiele omschrijving van borden is leidend. Toevoegingen of herhalingen zijn in de zin der wet dan ‘dubbelop’. Gemeentebreed is de afspraak zo min mogelijk borden toe te passen. Uitzonderingen hierop zijn schaars.
Achterliggende gevolgen van parkeeroverlast – De gemeente zou dit graag anders zien, maar gaat er van uit dat overlast op het gebied van sociale veiligheid als symptoom moeilijk op te lossen is. met de aanpak van het parkeren wordt uiteindelijk de wortel van het probleem aangepakt. Overigens wordt stadsbreed met acties als ‘Apeldoorn Rein’ wel de bevolking op gedrag aangesproken.

Conclusie en vervolg
Positieve ontwikkelingen zijn:
– Er gebeurd eindelijk iets in de straat. Verandering biedt kansen voor begrip  en verbetering.
– Er is op een aantal dagen en uren sprake van vermindering van parkeerdruk.
– Bewoners en ziekenhuisbezoekers passen meestal hun gedrag aan
– Het tussendoel toegankelijkheid eigen inritten verbeteren is gelukt
Aandachtspunten zijn:
– Er blijft sprake van foutparkeren, met name in de ‘knik’
– Met name sommige medewerkers ziekenhuis blijven hardnekkig in de straat parkeren
– Mede door foutparkeren komen grotere voertuigen nog steeds in problemen
– De verandering betekent voor bewoners nog geen oplossing
Belangrijke conclusie is vervolgens dat professionals helaas meestal niet mee kunnen gaan met oplossingen die tegen het wetskader ingaan, we mogen nu eenmaal niet naar eigen behoefte borden plaatsen bijvoorbeeld. Wel kan gezorgd worden voor blijvende aandacht ten aanzien en waar mogelijk uitbreiding van handhaving.
Afspraak is daarmee dat enerzijds doorgegaan wordt met monitoren en handhaven, en anderzijds in de aanloop naar maart 2015 overleg plaats zal vinden over de daadwerkelijke wijze van evalueren. Reacties die in deze fase vooralsnog ‘te ingrijpend’ waren worden meegenomen en kunnen op dat moment alsnog een invloedrijke rol spelen.

Oscar Martijn
December 2014

Geef een reactie

*

een × 1 =