Bijeenkomst vergunningparkeren Gelre

“Kom het in Ugchelen maar eens uitleggen” was de boodschap van de Dorpsraad aan wethouder Metz. Immers, de gemeente had in juni het voornemen kenbaar gemaakt dat “vergunningenparkeren” de beste, want structurele maatregel zou zijn om de parkeeroverlast in sommige straten ten gevolge van het Gelre-ziekenhuis tegen te gaan.

Enfin, ik neem aan dat u de voorgeschiedenis kent.

Maandagavond 25 oktober jl. was het zover.

Op uitnodiging en initiatief van de dorpsraad waren ongeveer 140 belangstellenden in Ugchelens Belang aanwezig om de uitleg van de gemeente bij monde van Oscar Martijn, verkeers- en parkeerdeskundige, aan te horen.

De Dorpsraad had Anja Wormeester gevraagd als onafhankelijk gespreksleider / voorzitter op te treden aangezien de dorpsraad min of meer partij is en zal worden in deze zaak als advies moet worden uitgebracht aan het college van B&W.

Een volle bak dus; maar niet vreemd als je weet dat de gemeente op 540 adressen een informatiebrief heeft bezorgd, het zogenaamde “informatiegebied”. Dat is het gebied waarbinnen het vergunningensysteem zou kunnen gaan gelden (grofweg begrensd door zuidelijk deel Richtersweg-Molecatenlaan-ten zuiden van Bazemolenweg-Laan van Westenenk).

Uitleg krijgen over de “spelregels” van het vergunningen-parkeren, geïnformeerd worden over de overwegingen die hebben geleid tot dit voornemen, discussie met bewoners over nut en noodzaak van het systeem en het bespreekbaar maken van andere oplossingen.

Dat was in hoofdlijnen de opzet van deze bijeenkomst.

Immers, er is alleen nog maar een voornemen en geen besluit!

Aan alle huishoudens in het “informatiegebied” wordt de mogelijkheid geboden schriftelijk te reageren op dit voornemen tot het instellen van een parkeervergunningenzone.

(Het bestuur van de dorpsraad wil dan ook die betreffende huishoudens uitdrukkelijk aanraden te reageren naar de gemeente; hoe meer reacties, des te nauwkeuriger straks de “weging” om tot een besluit te komen.)

Want het moge duidelijk zijn: lang niet iedereen is het eens met de invoering van deze verkeersmaatregel en/ of de omvang van het “informatiegebied”.

Een begrijpelijk standpunt als je in een straat woont waar nu (nog) geen overlast wordt ervaren, terwijl anderen juist met verve aandrongen op zo spoedig mogelijke invoering van het systeem, omdat ze de overlast spuugzat zijn.

Bewoners schroomden niet hun mening kenbaar te maken; emotionele reacties kleurden de discussie.

Centraal in het grote ongenoegen: pak het ziekenhuis aan, zijnde de veroorzaker van de overlast; of anders gesteld: waarvoor moeten wij opdraaien voor de overlast door het ziekenhuis veroorzaakt; “de vervuiler hoort toch te betalen”?

Wel werd getracht duidelijk te maken dat de gemeente op dit laatste weinig of geen invloed (meer) heeft, dat er in principe voldoende parkeerplaatsen zijn aangelegd bij het ziekenhuis maar dat het probleem zit in het feit dat bezoekers niet willen betalen voor het parkeren en dus een gratis plek elders zoeken; in de aanpalende woonbuurt dus, met de bekende gevolgen.

De gemeente gaat alle binnenkomende reacties beoordelen en op basis daarvan een advies aan het college van B&W voorleggen. Bij dat advies zal het standpunt van de dorpsraad worden betrokken.

Nogmaals, en voor alle duidelijkheid: dat standpunt van de dorpsraad is er nog niet!

Wel liet Oscar Martijn weten dat invoering van de maatregel in straten waarvoor geen of onvoldoende draagvlak bestaat, weinig zinvol lijkt.

Een standpunt dat al eerder door de dorpsraad is verwoord.

Daarna neemt het college een besluit en daarover worden betrokken bewoners door de gemeente geïnformeerd.

En verder? Tegen het besluit kan bezwaar worden gemaakt, de politieke partijen / raadsfracties kunnen zich er nog mee gaan bemoeien, enz.

Kortom, wordt vervolgd.

De dorpsraad ziet terug op een boeiende en geslaagde bijeenkomst.

Geef een reactie

*

17 − 3 =