Gelre: meer last dan lust

Wat voor Ugchelen zo gunstig leek, een medisch en geestelijk gezondheidscentrum “om de hoek”, is geworden tot een bron van ergernis en overlast voor de omwonenden.
Zeven jaren van intensief overleg tussen omwonenden en Dorpsraad enerzijds en diverse vertegenwoordigers van Gelre anderzijds, heeft (nog) niet kunnen leiden tot een goede oplossing voor het parkeren. De Dorpsraad heeft zich gedurende het hele bouwproces ervoor sterk gemaakt de overlast naar de buurt, door parkerende busjes van bouwvakkers en auto’s van bezoekers tot een minimum te beperken.. Vooral het langdurig parkeren in de Molecatenlaan en Kruisvoorde veroorzaakte veel ergernis, mede doordat de werklieden niet schuwden zich voor het raam van aanwonenden dagelijks om te kleden.
Vorig jaar is er in de Molecatenlaan nog een parkeerverbod ingesteld omdat de doorstroming van het verkeer werd belemmerd waardoor de politie bijna dagelijks handelend moest optreden.
Nu alle diensten vanuit het Julianaziekenhuis zijn overgeheveld naar de lokatie Lukas, blijkt dat er nog 350 parkeerplaatsen niet zijn gerealiseerd; mede omdat de bouw vertraging heeft opgelopen. Hierdoor ontstaan er vooral ’s middags tussen 13.00 u en 16.00 uur  hachelijke situaties op de Gezondheidsparkweg omdat de parkeerterreinen van Gelre overvol zijn, bezoekers gaan keren en draaien en proberen een parkeerplek in de buurt te vinden..
De problematiek wordt ook mede veroorzaakt omdat het (verplegend) personeel veelal met de auto komt .
Verder zullen de ontbrekende parkeerplaatsen pas in het najaar worden aangelegd, wanneer het oude zusterhuis de Weijert wordt gesloopt. Wordt in die tussentijd het autogebruik door het personeel niet op andere manier geregeld, zoals carpoolen, met de fiets komen of elders parkeren (met een transferium), dan wordt de Bouwhof overspoeld met (lang-) parkeerders van het ziekenhuis.

Met ambtenaren van de gemeente heeft de Dorpsraad regelmatig overleg gevoerd over deze langdurige kwestie. Tot nu toe zonder enig resultaat, helaas.
Binnenkort zal met de betreffende wethouder(s) contact worden opgenomen, waarbij nogmaals zal worden aangedrongen op verbetering van de huidige situatie. Ook de politie / wijkagent ondersteunt hierin de Dorpsraad.
Fotoos van de onaanvaardbare parkeerproblematiek zullen ons betoog ondersteunen.
Tenminste zal de Dorpsraad bij de gemeente aandringen dat de afspraken die in het bestemmingsplan zijn gemaakt, en onderdeel uitmaken van de bouwvergunning, worden nageleefd.
Controle hierop lijkt ons niet zo moeilijk.

De presentatie, alweer een paar jaar geleden, voor de uitbreidingsplannen van Gelre ziekenhuizen, lieten ons, bewoners van Ugchelen, fraaie beelden zien: een Gezondheidsparkweg / Albert Schweitzerlaan  begrensd door laanbomen  en rhododendronstruiken, geparkeerde auto’s zoveel mogelijk uit het zicht.
Helaas, nog steeds biedt deze entree een wat armetierige aanblik en die auto’s…….
Wij zijn als Dorpsraad teleurgesteld in de opdrachtgever(s).
Er loopt momenteel een nieuwe vergunningaanvraag bij de Provincie Gelderland voor het in werking hebben van een WKO (warmte-koude-opslag) systeem. Het systeem kan zorgen voor een energiebesparing van circa 184.000 m3 aardgasequivalenten op jaarbasis. In de bodem wordt 250.000 m3 water opgeslagen dat in de winter wordt aangewend om het ziekenhuis mee te verwarmen en in de zomer wordt gebruikt als koelwater. Het verschil in temperatuur van het water bedraagt ongeveer 15 graden celsius.
Het oude, nu nog bestaande systeem heeft in het voorjaar van 2007 voor veel wateroverlast gezorgd in de omgeving. Met name in de Kruisvoorde kwam het water tussen de straatstenen door naar boven, gelijk de bedriegertjes. Ook kruipruimtes en vloeren van de huizen kwamen blank te staan. Gemeente Apeldoorn is toen gestart met een onderzoek naar de oorzaak.
Gebleken is dat de filters van het huidige systeem verstopt raakten door afzetting van rodron. In overleg met de Provisie heeft men toen de infiltratie verhoogt naar meer dan 50 % boven het toegestane in de vergunning en daardoor de grondwaterstand in de buurt verhoogt tot het peil van de woningen.
De schade die daardoor aan de huizen is ontstaan, zoals loslatend behang, verrotte vloerbedekking, opbollende parketvloeren en vochtkringen op de muren, zijn tot op heden nog niet vergoed door de veroorzaker.
Je mag hopen en vertrouwen dat het nieuwe WKO systeem, dat naar een diepere watervoerende laag gaat, geen wateroverlast geeft aan de omgeving.

Hoe mooi waren de presentaties over de aanleg van de Gezondheidsparkweg en de Alb. Schweitzerlaan. Wanneer men naar het ziekenhuis zou rijden, dan zou men zich wanen op een toegangsweg naar een Veluwslandhuis. Prachtige overvolle rododendronstruiken in een prachtige laanstructuur. Helaas is daar niets van terecht gekomen. Nu jaren later is het nog steeds een miezerige aanblik met veel onkruid en amper bloeiende struiken. Achteraf is het maar goed geweest dat de bewoners tot bij de rechter hebben gepleit, dat het kappen van de bestaande bomen langs de Alb. Schweitzerlaan een onzinnige handeling zou zijn.
De omgeving is er de dupe van geworden dat het Gezondheidscentrum op deze plek is komen te staan. Jaren van overleg hebben niet dat resultaat gebracht wat ons bij aanvang was toegezegd.

Geef een reactie

*

zes + veertien =