Berichten over het (slepende) parkeerprobleem rondom het Gelre Ziekenhuis

  • Evaluatie parkeerproblemen Gelre ziekenhuisEvaluatie parkeerproblemen Gelre ziekenhuis11 februari 2015Op 18 december is er een informatieavond belegd om de situatie rond de parkeerproblemen bij het Gelre ziekenhuis te evalueren. De aanwezigen hebben nadien onderstaande informatie via email ontvangen. Met dank voor de diverse reacties vindt u hieronder een verslag van de tussen-evaluatie. In de aanloop naar de genoemde evaluatie in maart zal ik via dit kanaal (= email) opnieuw contact met u opnemen. Kader De parkeerproblematiek in de Kruisvoorde kent een lange geschiedenis. In de meest recente aanpak wordt gekeken naar maatwerk voor het deel van de Kruisvoorde dat het dichtst bij het ziekenhuis ligt. Doel is het voorkomen van overlast door parkeerders van buiten de Kruisvoorde. Belangrijkste groepen zijn bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis. Aanpak Bij de aanpak wordt gewerkt ‘van minimaal naar optimaal’. Begonnen wordt met een zo klein mogelijke ingreep. Vervolgens wordt bekeken of de aanpak heeft geholpen (e.g. of deze kan blijven bestaan), en of er nog meer nodig is om het doel te bereiken (e.g. of een alternatief beter resultaat kan opleveren). In de praktische uitvoering is juridisch gezien een volledig besluitvormingstraject noodzakelijk (verkeersbesluit). De huidige opzet De maatregelen voor deze fase zijn op 1 november 2014 aangebracht. Voor een goed oordeel is minimaal een half jaar implementatie noodzakelijk, dus tot april/mei 2015. Maatregelen bestaan uit een parkeerzone in combinatie met gemarkeerde plaatsen.Mede omdat het aantal parkeerplaatsen slechts marginaal wijzigt gaat het in deze opzet niet om ‘bestrijden’ van parkeerders van elders, maar primair om het oplossen van bereikbaarheidsproblemen in de straat. Primaire voorbeelden daarvan zijn toegankelijkheid van eigen opritten en de doorstroming in de straat voor grotere voertuigen. De tussenevaluatie is bedoeld om na te gaan of de huidige opzet qua effectiviteit optimaal is. Het gaat er dus om of er geen ontwikkelingen zijn die een goede uitwerking van de maatregel in de weg staan. In maart/april 2015 volgt een evaluatie op het niveau van het kader zelf. De tussen evalusatie bestond uit drie onderdelen: 1             Overleg bewoners met wethouder Kruithof 2             Rondvraag en inloopbijeenomst voor betrokken bewoners 3             Rondvraag bevindingen van verkeerskundigen en handhavers ad 1. Overleg met Wethouder Kruithof Dit overleg was aangevraagd door twee buurtbewoners en vond plaats in aanwezigheid van de voorzitter van de Dorpsraad Ugchelen. Bewoners gaven aan dat het tempo van wijzigingen op lange termijn gezien erg traag is. Voorts benadrukte men dat in de straat als gevolg van het parkeren negatieve effecten ontstonden op het gebied van veiligheid (voor fietsers, bij calamiteiten) en sociale spanningen (zowel door de parkeerders als onderling, mede op basis van onhelderheden en wijzigingen tijdens de uitvoering. De wethouder gaf aan dat de problematiek Kruisvoorde een oplossing vraagt, maar dat hiervoor daadwerkelijke richtingen moeten bestaan, plus dat er draagvlak zal moeten zijn bij de betrokkenen. De wethouder gaf aan samen met omwonenden te willen zorgen voor heldere communicatie. In de tijd gezien is het voorjaar het goede moment om gezamenlijk te bezien of en zo ja welke volgende stap hiervoor het beste is. ad 2. Rondvraag en inloopbijeenkomst betrokken bewoners Op een verzoek per e-mail regaeerden 12 bewoners met vaak gedetailleerde weergaven van hun bevindingen. Bij de bijeenkomst waren in totaal vijf bewoners aanwezig en werd gesproken met de gemeentelijk verantwoordelijken. Het is moeilijk om in een samenvatting hiervan volledig te zijn. Alle opmerkingen zijn echter waar mogelijk bij de betrokkenen gemeld. Bewoners begonnen hun reactie doorgaans met het beamen van verbeteringen. Bewoners ‘rondom’ de maatregel maken melding van een kleine toename van de parkeerdruk. Met name aan de zijde van de bejaardenwoningen zou krapte ontstaan. Er bleef echter onduidelijkheid / onvrede bestaan op een aantal details: – Waarom niet meer handhaven – Waarom geen verduidelijkende onderborden en herhalingen – Waarom zijn de gele strepen weg – Kunnen vakken niet beter aangegeven worden Voorts melden bewoners een aantal zaken die het doel van de huidige opzet overstijgen: – Er blijven nog steeds bezoekers en medewerkers van het Ziekenhuis parkeren – Parkeerders veroorzaken overlast en bejegenen bewoners slecht. ad 3. Rondvraag bevindingen verkeerskundigen en handhavers Op drie punten is vanuit de professionals behoefte aan een reactie: Handhaving – De gemeente is voor handhaving afhankelijk van de politie en de eigen integrale handhavers. Voor beide geldt dat binnen een context van veel werk en beperkte fondsen keuzes gemaakt moeten worden. Beiden doen hun best, maar dit kan niet ten koste gaan van meer urgente zaken. Bebording – De huidige beborden is conform de nationale voorschriften. De officiele omschrijving van borden is leidend. Toevoegingen of herhalingen zijn in de zin der wet dan ‘dubbelop’. Gemeentebreed is de afspraak zo min mogelijk borden toe te passen. Uitzonderingen hierop zijn schaars. Achterliggende gevolgen van parkeeroverlast – De gemeente zou dit graag anders zien, maar gaat er van uit dat overlast op het gebied van sociale veiligheid als symptoom moeilijk op te lossen is. met de aanpak van het parkeren wordt uiteindelijk de wortel van het probleem aangepakt. Overigens wordt stadsbreed met acties als ‘Apeldoorn Rein’ wel de bevolking op gedrag aangesproken. Conclusie en vervolg Positieve ontwikkelingen zijn: – Er gebeurd eindelijk iets in de straat. Verandering biedt kansen voor begrip  en verbetering. – Er is op een aantal dagen en uren sprake van vermindering van parkeerdruk. – Bewoners en ziekenhuisbezoekers passen meestal hun gedrag aan – Het tussendoel toegankelijkheid eigen inritten verbeteren is gelukt Aandachtspunten zijn: – Er blijft sprake van foutparkeren, met name in de ‘knik’ – Met name sommige medewerkers ziekenhuis blijven hardnekkig in de straat parkeren – Mede door foutparkeren komen grotere voertuigen nog steeds in problemen – De verandering betekent voor bewoners nog geen oplossing Belangrijke conclusie is vervolgens dat professionals helaas meestal niet mee kunnen gaan met oplossingen die tegen het wetskader ingaan, we mogen nu eenmaal niet naar eigen behoefte borden plaatsen bijvoorbeeld. Wel kan gezorgd worden voor blijvende aandacht ten aanzien en waar mogelijk uitbreiding van handhaving. Afspraak is daarmee dat enerzijds doorgegaan wordt met monitoren en handhaven, en anderzijds in de aanloop naar maart 2015 overleg plaats zal vinden over de daadwerkelijke wijze van evalueren. Reacties die in deze fase vooralsnog ‘te ingrijpend’ waren worden meegenomen en kunnen op dat moment alsnog een invloedrijke rol spelen. Oscar Martijn December 2014 [...]
  • Besluit genomen over parkeerproblemen bij Gelre ziekenhuisBesluit genomen over parkeerproblemen bij Gelre ziekenhuis7 november 2013De gemeente heeft de direct omwonenden van het Gelre ziekenhuis geïnformeerd dat er definitief een besluit is genomen over de aanpak van de parkeeroverlast. Het is een 1e proeffase met vergunningen die nog gevolgd gaat worden door een 2e proeffase traject. De Bewonersbrief is hier te lezen. Hier vindt u de link naar de publicatie in de Staatscourant [...]
  • Nieuw bestemmingsplan Gelre-ziekenhuisNieuw bestemmingsplan Gelre-ziekenhuis30 juli 2012De gemeente gaat zeer binnenkort van start met een nieuw bestemmingsplan voor het terrein van het Gelre ziekenhuis aan de Albert Schweitzerlaan. Het oude plan is 10 jaar oud en de wet schrijft voor dat dan een nieuw plan moet worden opgesteld. De gemeente heeft de dorpsraad gevraagd in een vroegtijdig stadium “mee te denken” over de inhoud van dat plan. Dorpsraad, buurtbewoners Kruisvoorde en andere “kenners van ziekenhuisperikelen uit het verleden” hebben een eerste overleg met gemeenteambtenaren gevoerd. Duidelijk is geworden dat er inhoudelijk niet zo veel zal veranderen in het nieuwe plan. Vanuit “Ugchelen” wordt met name aangedrongen op een goede communicatie met bewoners / omwonenden en een erkenning van en aandacht voor de bestaande parkeerproblematiek in de woonstraten grenzend aan het ziekenhuis. Een problematiek, veroorzaakt door bezoekers aan en werkers bij het ziekenhuis, die al jaren voortduurt en door de ziekenhuisdirectie naar de mening van dorpsraad en bewoners onvoldoende wordt erkend. Dit probleem – niet willen betalen voor parkeren op het ziekenhuisterrein – oplossen lijkt binnen het kader van een bestemmingsplan niet mogelijk, aangezien zo’n plan allen het gebruik en de functie van de grond regelt (waar wel bebouwing en hoe hoog, waar groen, waar parkeren etc.) maar niets kan zeggen over het parkeerbeleid. Gehoopt wordt op een spoedig overleg met het ziekenhuisbestuur, opdat een positieve medewerking van de dorpsraad aan het bestemmingsplan mogelijk wordt. [...]
  • Vergunning Parkeren Gelre ZiekenhuisVergunning Parkeren Gelre Ziekenhuis17 december 2010Het college van B&W van Apeldoorn heeft een besluit genomen rond het vergunning parkeren rondom het Gelre ziekenhuis. Men ziet af van de invoering en gaat, op basis van gedane suggesties, lokale oplossingen uitwerken. U vindt hier: De tekst van het besluit. En de bijlagen: Analyse reacties Advies van Dorpsraad Ugchelen In november heeft het college ook kennis genomen van de notitie “Evaluatie van het bestemmingsplan Gezondheidspark (Gelre Ziekenhuis en Randerode)” Die notitie kunt u hier bekijken. [...]
  • Bijeenkomst vergunningparkeren GelreBijeenkomst vergunningparkeren Gelre27 oktober 2010“Kom het in Ugchelen maar eens uitleggen” was de boodschap van de Dorpsraad aan wethouder Metz. Immers, de gemeente had in juni het voornemen kenbaar gemaakt dat “vergunningenparkeren” de beste, want structurele maatregel zou zijn om de parkeeroverlast in sommige straten ten gevolge van het Gelre-ziekenhuis tegen te gaan. Enfin, ik neem aan dat u de voorgeschiedenis kent. Maandagavond 25 oktober jl. was het zover. Op uitnodiging en initiatief van de dorpsraad waren ongeveer 140 belangstellenden in Ugchelens Belang aanwezig om de uitleg van de gemeente bij monde van Oscar Martijn, verkeers- en parkeerdeskundige, aan te horen. De Dorpsraad had Anja Wormeester gevraagd als onafhankelijk gespreksleider / voorzitter op te treden aangezien de dorpsraad min of meer partij is en zal worden in deze zaak als advies moet worden uitgebracht aan het college van B&W. Een volle bak dus; maar niet vreemd als je weet dat de gemeente op 540 adressen een informatiebrief heeft bezorgd, het zogenaamde “informatiegebied”. Dat is het gebied waarbinnen het vergunningensysteem zou kunnen gaan gelden (grofweg begrensd door zuidelijk deel Richtersweg-Molecatenlaan-ten zuiden van Bazemolenweg-Laan van Westenenk). Uitleg krijgen over de “spelregels” van het vergunningen-parkeren, geïnformeerd worden over de overwegingen die hebben geleid tot dit voornemen, discussie met bewoners over nut en noodzaak van het systeem en het bespreekbaar maken van andere oplossingen. Dat was in hoofdlijnen de opzet van deze bijeenkomst. Immers, er is alleen nog maar een voornemen en geen besluit! Aan alle huishoudens in het “informatiegebied” wordt de mogelijkheid geboden schriftelijk te reageren op dit voornemen tot het instellen van een parkeervergunningenzone. (Het bestuur van de dorpsraad wil dan ook die betreffende huishoudens uitdrukkelijk aanraden te reageren naar de gemeente; hoe meer reacties, des te nauwkeuriger straks de “weging” om tot een besluit te komen.) Want het moge duidelijk zijn: lang niet iedereen is het eens met de invoering van deze verkeersmaatregel en/ of de omvang van het “informatiegebied”. Een begrijpelijk standpunt als je in een straat woont waar nu (nog) geen overlast wordt ervaren, terwijl anderen juist met verve aandrongen op zo spoedig mogelijke invoering van het systeem, omdat ze de overlast spuugzat zijn. Bewoners schroomden niet hun mening kenbaar te maken; emotionele reacties kleurden de discussie. Centraal in het grote ongenoegen: pak het ziekenhuis aan, zijnde de veroorzaker van de overlast; of anders gesteld: waarvoor moeten wij opdraaien voor de overlast door het ziekenhuis veroorzaakt; “de vervuiler hoort toch te betalen”? Wel werd getracht duidelijk te maken dat de gemeente op dit laatste weinig of geen invloed (meer) heeft, dat er in principe voldoende parkeerplaatsen zijn aangelegd bij het ziekenhuis maar dat het probleem zit in het feit dat bezoekers niet willen betalen voor het parkeren en dus een gratis plek elders zoeken; in de aanpalende woonbuurt dus, met de bekende gevolgen. De gemeente gaat alle binnenkomende reacties beoordelen en op basis daarvan een advies aan het college van B&W voorleggen. Bij dat advies zal het standpunt van de dorpsraad worden betrokken. Nogmaals, en voor alle duidelijkheid: dat standpunt van de dorpsraad is er nog niet! Wel liet Oscar Martijn weten dat invoering van de maatregel in straten waarvoor geen of onvoldoende draagvlak bestaat, weinig zinvol lijkt. Een standpunt dat al eerder door de dorpsraad is verwoord. Daarna neemt het college een besluit en daarover worden betrokken bewoners door de gemeente geïnformeerd. En verder? Tegen het besluit kan bezwaar worden gemaakt, de politieke partijen / raadsfracties kunnen zich er nog mee gaan bemoeien, enz. Kortom, wordt vervolgd. De dorpsraad ziet terug op een boeiende en geslaagde bijeenkomst. [...]
  • Informatieavond parkeerprobleem GelreInformatieavond parkeerprobleem Gelre11 oktober 2010Hierbij nodigt Dorpsraad Ugchelen u uit voor een informatieavond over het parkeerprobleem bij het Gelre Ziekenhuis op maandag 25 oktober 2010, 19.30 uur in gebouw Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81. De mogelijke invoering van parkeren met vergunning voor de omwonenden heeft heel veel reacties los gemaakt. Redenen voor de dorpsraad om een informatieavond te organiseren. De gemeente Apeldoorn beschikt over een protocol dat ook in deze situatie normaal wordt uitgevoerd. Dat wordt u uitgelegd door Oscar Martijn, programmamanager bij de afdeling Beleid en Programma’s bij de Dienst Openbare Werken. Hij kan u alles vertellen over de voor- en nadelen van vergunning parkeren, wanneer en op welke manier de Gemeente een voorstel hierover aan bewoners doet, en hoe u uw mening hierover kunt geven. Voor u de kans om te horen over het hoe, wat en waarom van het (eventuele) vergunning parkeren. Ook mogelijke alternatieven komen ter sprake. De dorpsraad hoopt dat u komt luisteren naar deze informatieavond en al uw vragen gaat stellen waar u mee zit op het gebied van parkeren rond het Gelre. De leden van de dorpsraad ontmoeten u graag in Ugchelens Belang op 25 oktober. Zie ook de brief die de betrokken bewoners inmiddels hebben ontvangen. [...]
  • Stand van zaken m.b.t. bodemverontreinigingStand van zaken m.b.t. bodemverontreiniging30 augustus 2010Ugchelen heeft onder meer vanwege haar industriële verleden een aantal gevallen van bodemverontreiniging. In de bestuursvergadering van de Dorpsraad van 8 juli heeft Ingrid Riegman van de Gemeente Apeldoorn, afd. milieu ons bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de bodemverontreiniging in Ugchelen. De volgende projecten kwamen aan de orde. Stortplaatsen Zr Meyboomlaan en Richtersweg Zoals al eerder bekend was, vertegenwoordigen de stortplaatsen Meyboomlaan en Richtersweg geen risico’s. De Gemeente laat onderzoeken of een doorlopende controle nodig  is om te bepalen of stoffen uit de stortplaats in het grondwater terecht komen Hoenderloseweg 145a  (voormalig wasserij Altena) In het verleden is er een chemische wasserij geweest op de locatie Altena aan de Hoenderloseweg (naast de Hamermolen). Chemische wasserijen wassen met stoffen die populair Tri en Per worden genoemd. Deze stoffen zijn in de bodem gekomen en het grondwater dat door de verontreinigingbron stroomt sleept deze stoffen mee. Daardoor is er sprake van een bron-  en een (grondwater)pluim verontreiniging.  De bron wordt in 2011 gesaneerd door de verontreinigde grond te ontgraven. De  sanering van de pluim is ondergebracht in het project Duurzaam Grondwaterbeheer Ugchelen. Ugchelseweg 78  (voormalige Breustedt) De locatie, waar ooit het bedrijf Breustedt was gevestigd, is verontreinigd met Tri en Per. Net als bij de Hoenderloseweg 145a is hier sprake van een bron- en een (grondwater) pluim verontreiniging. De bron zal  in 2011 gesaneerd worden. Na de sanering zal de gemeente het terrein bestemmen voor woningbouw; op dit moment wordt gedacht aan vrijstaande en/ of dubbele woning(en) langs de Ugchelseweg. Ook de sanering van deze pluim is ondergebracht in het project Duurzaam Grondwaterbeheer Ugchelen. Methusalemlaan 59 ( terrein garagebedrijf Van Kampen) Op deze locatie is de bodem vervuild door garageactiviteiten. Met de provincie is er overleg over de sanering die zal bestaan uit het plaatsen van een scherm dat verdere verspreiding van de verontreinigende stoffen zal voorkomen, terwijl de bestaande vervuiling wordt opgeruimd. De sanering is gekoppeld aan nieuwbouw op het perceel. De Dorpsraad heeft het voornemen een informatieavond voor  de aanwonenden / belangstellenden te organiseren op het moment dat de woningbouwplannen bekend zijn. Ugchelseweg 219 (voormalig wasserij de Spreng /Rentex/Texoclean) Op deze locatie is het grondwater met name verontreinigd met Per. De provincie Gelderland heeft in haar beschikking van 19 mei 2010 vastgesteld dat het een urgent geval van ernstige bodemverontreiniging betreft.  De provincie Gelderland  bepaalt, in overleg met de eigenaar, het tijdstip van de sanering. Ugchelseweg 201 (tankstation De Witte) Op deze locatie is er sprake van restvervuiling van minerale olie en vluchtige aromaten in de grond en het grondwater bij de pompen. In 2000 is de locatie gesaneerd en is onder het pompeiland een in-situ saneringssysteem aangelegd voor het  verder saneren van de restvervuiling.  De provincie Gelderland bepaalt, in overleg met de eigenaar, het tijdsduur van de in-situ sanering. Duurzaam Grondwaterbeheer Ugchelen Het project duurzaam grondwaterbeheer Ugchelen is gestart in 2006. Het is een project waarbij het waterschap Veluwe, het bedrijf AFP Holland, het bedrijf Owens Corning, de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn samenwerken aan een plan waarin o.a. de grondwaterpluimen van de Hoenderloseweg 145a en de Ugchelseweg gesaneerd worden. Het is de bedoeling dat verontreinigd grondwater opgepompt wordt door de gemeente  en door AFP Holland gebruikt wordt als koelwater, vervolgens zal het bedrijf, als onderdeel van de samenwerking, het water schoonmaken en lozen op de Eendrachtsspreng. Grondwaterbeheer Gelre Ziekenhuis Bij het grondwaterbeheer van het Gelre ziekenhuis is er geen sprake van verontreiniging maar van een eenmalige wateroverlast. Deze overlast werd veroorzaakt door de KWO (koude warmte opslag) installatie voor het verwarmen/koelen van het ziekenhuis. De problemen die er waren zijn aangepakt door de  bronnen in een diepere bodemlaag te plaatsen. De overlast wordt daarmee voorkomen. [...]
  • Gelre: meer last dan lustGelre: meer last dan lust26 februari 2009Er loopt momenteel een nieuwe vergunningaanvraag bij de Provincie Gelderland voor het in werking hebben van een WKO (warmte-koude-opslag) systeem. Het systeem kan zorgen voor een energiebesparing van circa 184.000 m3 aardgasequivalenten op jaarbasis. In de bodem wordt 250.000 m3 water opgeslagen dat in de winter wordt aangewend om het ziekenhuis mee te verwarmen en in de zomer wordt gebruikt als koelwater. Het verschil in temperatuur van het water bedraagt ongeveer 15 graden Celsius. Uiteraard ondersteunt de Dorpsraad  (duurzame) maatregelen op het gebied van milieubeheer en de voorgestelde maatregel wordt reeds veel toegepast bij nieuwbouwprojecten. Echter,het oude, nu nog bestaande systeem heeft in het voorjaar van 2007 voor veel wateroverlast gezorgd in de omgeving. Met name in de Kruisvoorde kwam het water tussen de straatstenen door naar boven, gelijk “de bedriegertjes”. Ook kruipruimtes en vloeren van woningen kwamen blank te staan. De gemeente Apeldoorn is toen gestart met een onderzoek naar de oorzaak. Naar de mening van de Dorpsraad heeft dat onderzoek aangetoond dat het ziekenhuis de veroorzaker is van de wateroverlast. De schade die daardoor aan de huizen is ontstaan, zoals loslatend behang, verrotte vloerbedekking, opbollende parketvloeren en vochtkringen op de muren, zijn tot op heden nog niet vergoed door de veroorzaker. En nu dus een verzoek voor in gebruik neming van een nieuw systeem. De Dorpsraad wil de vergunningverlener (=provincie Gelderland) en Gelre ziekenhuizen laten verklaren dat dit systeem geen wateroverlast zal geven voor woningen en in de openbare ruimte; en als dat onverhoopt toch het geval zal zijn, de optredende schade door (een van de ) genoemde partijen zal worden vergoed. Ingrijpen in de complexe bodemstructuur van Ugchelen, waaraan de sprengen mede hun ontstaan de danken hebben, blijft een hachelijke en wellicht onvoorspelbare zaak. De natuur heeft zo zijn eigen wetmatigheden. [...]
  • Gelre: meer last dan lustGelre: meer last dan lust16 februari 2009Wat voor Ugchelen zo gunstig leek, een medisch en geestelijk gezondheidscentrum “om de hoek”, is geworden tot een bron van ergernis en overlast voor de omwonenden. Zeven jaren van intensief overleg tussen omwonenden en Dorpsraad enerzijds en diverse vertegenwoordigers van Gelre anderzijds, heeft (nog) niet kunnen leiden tot een goede oplossing voor het parkeren. De Dorpsraad heeft zich gedurende het hele bouwproces ervoor sterk gemaakt de overlast naar de buurt, door parkerende busjes van bouwvakkers en auto’s van bezoekers tot een minimum te beperken.. Vooral het langdurig parkeren in de Molecatenlaan en Kruisvoorde veroorzaakte veel ergernis, mede doordat de werklieden niet schuwden zich voor het raam van aanwonenden dagelijks om te kleden. Vorig jaar is er in de Molecatenlaan nog een parkeerverbod ingesteld omdat de doorstroming van het verkeer werd belemmerd waardoor de politie bijna dagelijks handelend moest optreden. Nu alle diensten vanuit het Julianaziekenhuis zijn overgeheveld naar de lokatie Lukas, blijkt dat er nog 350 parkeerplaatsen niet zijn gerealiseerd; mede omdat de bouw vertraging heeft opgelopen. Hierdoor ontstaan er vooral ’s middags tussen 13.00 u en 16.00 uur  hachelijke situaties op de Gezondheidsparkweg omdat de parkeerterreinen van Gelre overvol zijn, bezoekers gaan keren en draaien en proberen een parkeerplek in de buurt te vinden.. De problematiek wordt ook mede veroorzaakt omdat het (verplegend) personeel veelal met de auto komt . Verder zullen de ontbrekende parkeerplaatsen pas in het najaar worden aangelegd, wanneer het oude zusterhuis de Weijert wordt gesloopt. Wordt in die tussentijd het autogebruik door het personeel niet op andere manier geregeld, zoals carpoolen, met de fiets komen of elders parkeren (met een transferium), dan wordt de Bouwhof overspoeld met (lang-) parkeerders van het ziekenhuis. Met ambtenaren van de gemeente heeft de Dorpsraad regelmatig overleg gevoerd over deze langdurige kwestie. Tot nu toe zonder enig resultaat, helaas. Binnenkort zal met de betreffende wethouder(s) contact worden opgenomen, waarbij nogmaals zal worden aangedrongen op verbetering van de huidige situatie. Ook de politie / wijkagent ondersteunt hierin de Dorpsraad. Fotoos van de onaanvaardbare parkeerproblematiek zullen ons betoog ondersteunen. Tenminste zal de Dorpsraad bij de gemeente aandringen dat de afspraken die in het bestemmingsplan zijn gemaakt, en onderdeel uitmaken van de bouwvergunning, worden nageleefd. Controle hierop lijkt ons niet zo moeilijk. De presentatie, alweer een paar jaar geleden, voor de uitbreidingsplannen van Gelre ziekenhuizen, lieten ons, bewoners van Ugchelen, fraaie beelden zien: een Gezondheidsparkweg / Albert Schweitzerlaan  begrensd door laanbomen  en rhododendronstruiken, geparkeerde auto’s zoveel mogelijk uit het zicht. Helaas, nog steeds biedt deze entree een wat armetierige aanblik en die auto’s……. Wij zijn als Dorpsraad teleurgesteld in de opdrachtgever(s). Er loopt momenteel een nieuwe vergunningaanvraag bij de Provincie Gelderland voor het in werking hebben van een WKO (warmte-koude-opslag) systeem. Het systeem kan zorgen voor een energiebesparing van circa 184.000 m3 aardgasequivalenten op jaarbasis. In de bodem wordt 250.000 m3 water opgeslagen dat in de winter wordt aangewend om het ziekenhuis mee te verwarmen en in de zomer wordt gebruikt als koelwater. Het verschil in temperatuur van het water bedraagt ongeveer 15 graden celsius. Het oude, nu nog bestaande systeem heeft in het voorjaar van 2007 voor veel wateroverlast gezorgd in de omgeving. Met name in de Kruisvoorde kwam het water tussen de straatstenen door naar boven, gelijk de bedriegertjes. Ook kruipruimtes en vloeren van de huizen kwamen blank te staan. Gemeente Apeldoorn is toen gestart met een onderzoek naar de oorzaak. Gebleken is dat de filters van het huidige systeem verstopt raakten door afzetting van rodron. In overleg met de Provisie heeft men toen de infiltratie verhoogt naar meer dan 50 % boven het toegestane in de vergunning en daardoor de grondwaterstand in de buurt verhoogt tot het peil van de woningen. De schade die daardoor aan de huizen is ontstaan, zoals loslatend behang, verrotte vloerbedekking, opbollende parketvloeren en vochtkringen op de muren, zijn tot op heden nog niet vergoed door de veroorzaker. Je mag hopen en vertrouwen dat het nieuwe WKO systeem, dat naar een diepere watervoerende laag gaat, geen wateroverlast geeft aan de omgeving. Hoe mooi waren de presentaties over de aanleg van de Gezondheidsparkweg en de Alb. Schweitzerlaan. Wanneer men naar het ziekenhuis zou rijden, dan zou men zich wanen op een toegangsweg naar een Veluwslandhuis. Prachtige overvolle rododendronstruiken in een prachtige laanstructuur. Helaas is daar niets van terecht gekomen. Nu jaren later is het nog steeds een miezerige aanblik met veel onkruid en amper bloeiende struiken. Achteraf is het maar goed geweest dat de bewoners tot bij de rechter hebben gepleit, dat het kappen van de bestaande bomen langs de Alb. Schweitzerlaan een onzinnige handeling zou zijn. De omgeving is er de dupe van geworden dat het Gezondheidscentrum op deze plek is komen te staan. Jaren van overleg hebben niet dat resultaat gebracht wat ons bij aanvang was toegezegd. [...]