Van Van Kampen naar Het Groene Hart

De vertrouwde naam “ garagebedrijf Van Kampen” aan de Methusalemlaan gaat steeds meer verdwijnen. Nu met de sloop van de gebouwen is begonnen, wordt nu gesproken van het project “Het Groene Hart”.
Naar de mening van de dorpsraad was een meer bescheiden naamgeving voor deze nieuwe bouwlocatie passender geweest: groener dan het huidige beeld (bedrijfsterrein + onbebouwd gemeente-eigendom) zal het niet worden.
Hoe dan ook, het gaat om de inhoud: in Ugchelen komen er ongeveer 32 woningen bij, waaronder seniorenwoningen.
De projectontwikkelaar laat dd. 20 oktober het volgende weten (citaat):
“Op dinsdag 18 oktober jl. is met het affakkelen en gasvrij maken van het LPG-reservoir van het voormalig tankstation D. van Kampen aan de Methusalemlaan 59 te Ugchelen de realisatie van het nieuwbouwproject officieel gestart.
De sloop van het Van Kampencomplex is de eerste zichtbare activiteit in de herontwikkeling van de locatie. Op dit moment is de sloop in volle gang. Alle gebouwen zijn van binnen gestript. Op korte termijn zal met het grotere sloopwerk worden begonnen. Volgens planning zal de sloper tot eind november bezig zijn de opstallen met de grond gelijk te maken.
Het besluit “instemming saneringsplan” voor genoemde locatie van Gedeputeerde Staten is inmiddels onherroepelijk.
Recentelijk is het actualiserend bodemonderzoek afgerond. De resultaten hiervan worden in november verwacht.
Op donderdag 13 oktober jl. heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (de “welstandscommissie”) positief gereageerd op het nieuwbouwproject “ Het Groene Hart”.
Het ontwerp/bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn reeds ter visie gelegd.
De ingediende zienswijzen worden verwerkt in een inspraaknota welke, samen met het ontwerpbestemmingsplan op korte termijn aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.”
(einde citaat)
 
De dorpsraad volgt met name de procedurele afhandeling van het proces: worden de zienswijzen (“bezwaren”) op een inhoudelijk correcte wijze door de gemeenteraad besproken en in hoeverre wordt aan de belangen van de individuele bewoners (de indieners van de zienswjzen) tegemoet gekomen, cq. kunnen die belangen worden gehonoreerd.
Zoals eerder gemeld, de dorpsraad heeft geen zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan ingediend.
We zullen het straks merken als het plan in de PMA (Politieke Markt Apeldoorn) wordt besproken.