Bestemmingsplan ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan voor het terrein Methusalemlaan 59 is door de gemeente ter inzage gelegd.

Op dinsdag 5 juli van 19.00-20.00 uur was het te bekijken in gebouw Ugchelens Belang

U kunt tot 20 juli 2011 een zienswijze (= bezwaar) indienen bij de gemeente.

 

Hier de aankondiging door de gemeente:

Van 9 juni 2011 tot en met 20 juli 2011 ligt voor iedereen ter inzage het ontwerp van het bestemmingsplan Methusalemlaan 59. Het ontwerp heeft betrekking op de bouw van circa 30 woningen. Gelijktijdig ligt ter inzage het concept-beeldkwaliteitsplan, dat dezelfde begrenzing heeft. In dit beeldkwaliteitsplan zijn de gebiedsgerichte welstandscriteria opgenomen, waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen voor het bouwen zullen worden getoetst.
Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Methusalemlaan 59’. Voor het indienen van uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer P. Geurts, tel. 14 055.
Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling op het concept-beeldkwaliteitsplan reageren. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘reactie op beeldkwaliteitsplan Methusalemlaan 59 ‘De Van Kampenlocatie”. Voor uw mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de heer E. Leusink, tel. 14 055.
Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via onze internetsite www.apeldoorn.nl/inzage. Het ontwerp-bestemmingsplan en het concept-beeldkwaliteitsplan liggen in het stadhuis ter inzage. In het stadhuis kunt u het bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. Medewerkers van de informatiebalie kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan in elektronische vorm kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis.