Verslag bijeenkomst 28 maart 2011 over bebouwingsplan

Op 28 maart presenteerde ontwikkelaar Kamka Holding bv in samenwerking met de dorpsraad en de gemeente Apeldoorn het bebouwingsplan voor de locatie Van Kampen aan de Methusalemlaan.
Tevens werd verteld op welke wijze de grondwaterverontreiniging op de locatie zal worden aangepakt.
Deze informatieavond trok ongeveer 125 belangstellenden; uiteraard huidige bewoners / eigenaren van verontreinigde percelen maar ook belangstellenden, nieuwsgierig naar wellicht een andere woning op termijn.
Het gepresenteerde plan voor woningbouw- hoewel nog niet definitief- evenals ideeën over de inrichting van de openbare ruimte werd gewaardeerd; althans, vanuit de zaal werden daarover nauwelijks vragen gesteld.
Anders was het met het verhaal over de bodemsanering.
De (technische) toelichting op dit belangrijke onderwerp was onduidelijk dan wel onvolledig; vragen van bewoners konden onvoldoende naar tevredenheid worden beantwoord; kortom, onzekerheid troef daar waar duidelijkheid gewenst en verwacht mocht worden.
Daarom heeft de dorpsraad de ontwikkelaar gevraagd, gelet op de opgedane ervaring, om nogmaals een informatie avond te houden over vooral de aanpak van de bodemsanering.
Dit is van belang nu “de provincie” voornemens is dit plan van aanpak voor de bodemsanering goed te keuren en bewoners in de gelegenheid worden gesteld tegen dit plan bezwaar aan te tekenen.
(een publicatie / advertentie hierover heeft in het Apeldoorns Stadsblad gestaan).
Dus, op maandagavond 9 mei, 1930 uur in “de Duiker” zal de ontwikkelaar nog eens, maar dan anders en beter, ingaan op de wijze van het schoonmaken van de verontreinigde bodem.
Tevens zal, op verzoek van de gemeente, iets verteld worden over de bestemmingsplanprocedure, nodig om op de locatie woningbouw mogelijk te maken.

Betrokken bewoners zullen ook per brief persoonlijk worden uitgenodigd.