Geen informatieavond

De dorpsraad was van plan om samen met de gemeente een informatieavond te houden op 13 september 2010 over de gedachte woningbouw en daarmee samenhangende bodemsanering op dit terrein.
Helaas, de dorpsraad was te optimistisch.
Hoewel er overeenstemming bestaat over de aanpak van de bodemsanering en ook over een ontwerp-verkavelingsplan, moet er, zo deelt de gemeente mee, nog wel wat gerekend worden(….).
Immers, de bodemsanering moet betaald worden door de nieuwbouw, dus aantallen en type woningen is van essentieel belang.
En dan moet er, in deze economisch wat moeilijke tijden, ook nog een ontwikkelaar gevonden worden die het plan wil gaan uitvoeren.
“Rekenen en tekenen”, dus nog steeds.
Aangezien woningbouw en aanpak bodemsanering nauw met elkaar samenhangen, lijkt het de dorpsraad ook niet zinvol om een aparte bijeenkomst over alleen de bodemsanering te organiseren; nogmaals, het plan van aanpak hiervoor is bekend en in principe akkoord bevonden.