Voortgang onderzoek vervuiling Methusalemlaan

Op 8 november heeft de Provincie Gelderland een informatieavond gehouden in UB over de stand van zake rond de vervuiling van bodem en grondwater bij Methusalemlaan 59.
Dhr De Visser gaf aan dat het ontwerpbesluit Nader Onderzoek in november wordt genomen en bekend gemaakt. Daar kan dan zes weken een zienswijze over worden ingediend waarin suggesties of  bezwaren kunnen worden aangegeven.
Vanwege deze wettelijke termijn van zes weken heeft de dorpsraad voorgesteld om het besluit pas half december te nemen en dat is door de provincie overgenomen.
Gebaseerd op de wet Bodemverontreiniging zal het besluit “Ernstig maar niet spoedeisend” genomen gaan worden.
De wet bepaalt dan dat de eigenaar van de grond zelf mag bepalen wannneer hij gaat saneren. Over het algemeen gebeurt dit dan als er iets gaat veranderen: bij een verbouwing, uitbreiding of opheffing van het bedrijf.
Dhr de Visser heeft al met de eigenaar (fa van Kampen) gesproken over de verschillende opties voor een saneringsplan.
Omdat een ontwerpbesluit zowel juridisch als technisch goed moet zijn afgedicht is de tekst voor niet ingewijden moeilijk te lezen of te begrijpen.
Daarom is afgesproken dat dhr de Visser op woensdag 9 januari om 19.30 u weer in Ugchelens Belang zal zijn, om persoonlijke toelichting te geven over het ontwerpbesluit en vragen te beantwoorden. Er is dan voor betrokken omwonenden nog zo’n veertien dagen de tijd om een zienswijze in te dienen.
De dorpsraad heeft er sterk op aangedrongen om ook de gemeente Apeldoorn aanwezig te laten zijn. Vragen betreffende dit onderwerp, die allleen door de gemeente kunnen worden beantwoord kunnen deze avond dan meteen worden gesteld. De provincie heeft dit inmiddels toegezegd.
Direct betrokkenen krijgen t.z.t. een persoonlijke uitnodiging voor deze avond.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vorige bericht

23-10-2007

 

 

Het is lang stil geweest over de grondwater- en eventuele bodemsanering van de terreinen van garage Van Kampen. Er zou al in een veel eerder stadium teruggekoppeld worden naar de omwonenden. Wisselingen bij de provincie en nadere verificatie van de onderzoeksresultaten hebben iedereen lange tijd in het ongewisse gelaten. De direct betrokkenen hebben een uitnodiging ontvangen van de Provincie Gelderland voor een bijeenkomst op 8 november a.s. in Ugchelens Belang, aanvang 19.30 u.

Ook overige belangstellenden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Vorige bericht

18-7-2007

De Provincie Gelderland heeft samen met de gemeente laten weten dat er in de week van 11 juni gestart wordt met het beoordelen en vaststellen van de omvang en mate van vervuiling rond Methusalemlaan 59.

Het resultaat van het onderzoek door het adviesbureau van Zeeuwen Milieu dat in april is uitgevoerd is bekend zodat de beschikkingsprocedure gestart kan worden.Bij de Provincie neemt zo’n procedure normaal drie maanden in beslag. In deze periode zal het besluit met de onderzoeksrapporten ter inzage worden gelegd op het stadhuis. De rapporten komen ook op het dorpsmeldpunt. Tevens organiseert de Provincie samen met de Gemeente een bewonersavond . Een datum is nu nog niet bekend. Het besluit zal dan worden toegelicht. Direct betrokkenen krijgen een persoonlijke uitnodiging.

De gemeente Apeldoorn heeft gelijktijdig door hetzelfde adviesbureau een onderzoek laten doen op locatie Marten Orgeslaan 8. Deze plek is gecontroleerd omdat er in het verleden ook bodemvervuilende activiteiten zouden zijn gepleegd. De conclusie van dit onderzoek is dat de locatie Marten Orgeslaan 8 zeer beperkt / licht verontreinigd is met minerale olie. De concentraties zijn zodanig laag dat het milieuadviesbureau in haar rapport stelt dat er geen relatie is met de uitgebreide grondwaterverontreiniging op de naburige percelen.