Sanering Hoenderloseweg 145a afgerond

De Omgevingsdienst  Veluwe IJssel gaf het onderstaande nieuwsbulletin uit:

Op 11 december is het ontgraven van de vervuilde bovengrond afgerond.

De meest opvallende ontgraving hierin is geweest de strook grond direct grenzend aan de beek. De afspraak was dat binnen de beschermingszone van 5 m vanaf de bomen in deze strook niet ontgraven zou worden. Uit de grondbemonstering op 5 meter afstand van de beek bleken toch nog vervuilde grond aanwezig te zijn. Omdat de wortels van de bomen dieper lagen dan eerder werd aangenomen is in aanwezigheid van een bomendeskundige binnen deze strook grond alsnog zoveel als technisch mogelijk de grond ontgraven. Hierdoor is ook in de directe omgeving van de bomen een (bijna) volledige leeflaag van een halve meter gerealiseerd gelijk aan de beoogde saneringsdoelstelling. Dit is een mooi resultaat. 

Vanaf 12 december hebben de laatste aanvulwerkzaamheden van grond en herstelwerkzaamheden op het perceel plaats gevonden. In de week van 16 december is de terreininrichting van de sanering zoals hekwerk en keet verwijderd. Het enige zichtbare nu van de sanering is nog een aantal drains ter hoogte van de kern van de voormalige verontreiniging die uit de grond steken. Na de kerstvakantie zal de kwaliteit van het grondwater op de locatie nog eenmaal door bemonstering van de peilbuizen en analyse worden vastgesteld.  

De bronsanering wordt afgerond met het opstellen en indienen van een evaluatieverslag van de uitgevoerde sanering bij het bevoegde gezag. Hierin wordt een beschrijving gegeven van de uitgevoerde sanering en technische gegevens zoals hoeveelheden ontgraven grond, resultaten van eindbemonstering van wanden en putbodem, etc. Het bevoegde gezag toetst op basis van dit verslag of aan de saneringsdoelstellingen in het saneringsplan is voldaan.

Ook dit verslag zal door het bevoegde gezag voor inspraak ter inzage worden gelegd.

De verwachting is dat dit in de loop van februari volgend jaar zal zijn. De Omgevingsdienst Veluwe IJssel zal de dorpsraad hierover informeren.

Hoenderloseweg 145
Hoenderloseweg 145

Geef een reactie

*

veertien + zes =