Stand van zaken m.b.t. bodemverontreiniging

Ugchelen heeft onder meer vanwege haar industriële verleden een aantal gevallen van bodemverontreiniging. In de bestuursvergadering van de Dorpsraad van 8 juli heeft Ingrid Riegman van de Gemeente Apeldoorn, afd. milieu ons bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de bodemverontreiniging in Ugchelen. De volgende projecten kwamen aan de orde.
Stortplaatsen Zr Meyboomlaan en Richtersweg
Zoals al eerder bekend was, vertegenwoordigen de stortplaatsen Meyboomlaan en Richtersweg geen risico’s. De Gemeente laat onderzoeken of een doorlopende controle nodig  is om te bepalen of stoffen uit de stortplaats in het grondwater terecht komen
Hoenderloseweg 145a  (voormalig wasserij Altena)
In het verleden is er een chemische wasserij geweest op de locatie Altena aan de Hoenderloseweg (naast de Hamermolen). Chemische wasserijen wassen met stoffen die populair Tri en Per worden genoemd. Deze stoffen zijn in de bodem gekomen en het grondwater dat door de verontreinigingbron stroomt sleept deze stoffen mee. Daardoor is er sprake van een bron-  en een (grondwater)pluim verontreiniging.  De bron wordt in 2011 gesaneerd door de verontreinigde grond te ontgraven. De  sanering van de pluim is ondergebracht in het project Duurzaam Grondwaterbeheer Ugchelen.
Ugchelseweg 78  (voormalige Breustedt)
De locatie, waar ooit het bedrijf Breustedt was gevestigd, is verontreinigd met Tri en Per. Net als bij de Hoenderloseweg 145a is hier sprake van een bron- en een (grondwater) pluim verontreiniging. De bron zal  in 2011 gesaneerd worden. Na de sanering zal de gemeente het terrein bestemmen voor woningbouw; op dit moment wordt gedacht aan vrijstaande en/ of dubbele woning(en) langs de Ugchelseweg. Ook de sanering van deze pluim is ondergebracht in het project Duurzaam Grondwaterbeheer Ugchelen.
Methusalemlaan 59 ( terrein garagebedrijf Van Kampen)
Op deze locatie is de bodem vervuild door garageactiviteiten. Met de provincie is er overleg over de sanering die zal bestaan uit het plaatsen van een scherm dat verdere verspreiding van de verontreinigende stoffen zal voorkomen, terwijl de bestaande vervuiling wordt opgeruimd. De sanering is gekoppeld aan nieuwbouw op het perceel. De Dorpsraad heeft het voornemen een informatieavond voor  de aanwonenden / belangstellenden te organiseren op het moment dat de woningbouwplannen bekend zijn.
Ugchelseweg 219 (voormalig wasserij de Spreng /Rentex/Texoclean)
Op deze locatie is het grondwater met name verontreinigd met Per. De provincie Gelderland heeft in haar beschikking van 19 mei 2010 vastgesteld dat het een urgent geval van ernstige bodemverontreiniging betreft.  De provincie Gelderland  bepaalt, in overleg met de eigenaar, het tijdstip van de sanering.
Ugchelseweg 201 (tankstation De Witte)
Op deze locatie is er sprake van restvervuiling van minerale olie en vluchtige aromaten in de grond en het grondwater bij de pompen. In 2000 is de locatie gesaneerd en is onder het pompeiland een in-situ saneringssysteem aangelegd voor het  verder saneren van de restvervuiling.  De provincie Gelderland bepaalt, in overleg met de eigenaar, het tijdsduur van de in-situ sanering.
Duurzaam Grondwaterbeheer Ugchelen
Het project duurzaam grondwaterbeheer Ugchelen is gestart in 2006. Het is een project waarbij het waterschap Veluwe, het bedrijf AFP Holland, het bedrijf Owens Corning, de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn samenwerken aan een plan waarin o.a. de grondwaterpluimen van de Hoenderloseweg 145a en de Ugchelseweg gesaneerd worden. Het is de bedoeling dat verontreinigd grondwater opgepompt wordt door de gemeente  en door AFP Holland gebruikt wordt als koelwater, vervolgens zal het bedrijf, als onderdeel van de samenwerking, het water schoonmaken en lozen op de Eendrachtsspreng.
Grondwaterbeheer Gelre Ziekenhuis
Bij het grondwaterbeheer van het Gelre ziekenhuis is er geen sprake van verontreiniging maar van een eenmalige wateroverlast. Deze overlast werd veroorzaakt door de KWO (koude warmte opslag) installatie voor het verwarmen/koelen van het ziekenhuis. De problemen die er waren zijn aangepakt door de  bronnen in een diepere bodemlaag te plaatsen. De overlast wordt daarmee voorkomen.

Geef een reactie

*

15 − 12 =