Dokumenten 770x400

Dokumenten ALV 2020

Via een aantal berichten vanuit de Dorpsraad bent u eerder geïnformeerd dat eerst de ALV 2020 werd uitgesteld en dat in tweede instantie is besloten in 2020 geen ALV te houden.

Uiteraard willen wij u wel inzage geven in de stukken over het verenigingsjaar 2020. U kunt deze inzien via de onderstaande linken.

Verslag Algemene Ledenvergadering 23-04-2019

Jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020

Rooster van aftreden bestuurders april 2020

EnergiekApeldoorn_RES

EnergiekApeldoorn en Regionale Energie Stategie (RES)

GEPLAATST OP VERZOEK VAN DE GEMEENTE


Jouw huis klaar voor de toekomst

De gemeente helpt met gratis advies en acties om energie te besparen.

Energie besparen is belangrijk voor het milieu én levert je ook een lagere energierekening op. De gemeente Apeldoorn krijgt in 2020 extra geld van het Rijk om huiseigenaren te helpen met verduurzamen. Samen met het Regionaal Energieloket, energiecoöperatie deA en Energiek Apeldoorn organiseert de gemeente daarvoor dit jaar diverse acties en bieden we gratis producten aan. Daarmee maak je je huis klaar voor de toekomst!

Zonnepanelenactie groot succes

In juni is de zonnepanelenactie voor Apeldoorn van start gegaan. Huiseigenaren in de gemeente Apeldoorn ontvingen hierover een persoonlijke brief. Inmiddels volgden ruim 700 inwoners de online informatiebijeenkomsten en meer dan 550 inwoners vroegen een offerte aan. De eerste zonnepanelen liggen al op de daken. Meedoen met de actie kan nog steeds. Kijk op www.energiekapeldoorn.nl/zonnepanelenactie voor meer informatie en aanmelden.

Na de zomer: cadeaubon actie

Na de zomer start Apeldoorn-breed de cadeaubon actie voor gratis energiebesparende producten. Huiseigenaren kunnen gratis een energie bespaarbox bestellen, met daarin energiebesparende producten ter waarde van 45 euro. Zoals LED-lampen, tochtstrips, radiatorfolie etcetera.  Doel is om energiebesparing heel praktisch te stimuleren. Er geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Voorinschrijven is nu al mogelijk via www.energiekapeldoorn.nl/cadeaubon

Overige acties

Naast de zonnepanelen- en de cadeaubon actie gaan er in het najaar in verschillende wijken en dorpen ook nog andere activiteiten van start:

 • Buurtactie Energiezuinig Wonen: gratis energieadviezen aan de hand van voorbeeldwoningen in verschillende wijken
 • Isolatie inkoopactie in verschillende wijken
 • Inzet van energieconciërges die helpen met energiebesparing
 • Webinars en informatiebijeenkomsten met tips over energiebesparing.

Overzicht van alle activiteiten

Een compleet overzicht van alle acties en activiteiten vind je op www.energiekapeldoorn.nl/jouw-huis-toekomstklaar.

 

———————————————————————————————————————————————————–


Herstart Regionale Energie Strategie (RES)

De Concept Regionale Energiestrategie (RES) voor de Cleantech Regio is een plan voor duurzame energie in de regio. Het beschrijft onder andere waar in onze regio zonneparken en windmolens kunnen komen. Heel belangrijk dus, met name ook voor bewoners van het buitengebied!

Themabijeenkomst RES in Apeldoorn

Na een pauze van 5 maanden vanwege de coronacrisis starten in de verschillende gemeenten na 1 augustus de gesprekken en bijeenkomsten over de Cleantech RES weer op. De gemeente Apeldoorn organiseert op 2 september een themabijeenkomst over de Concept RES in Apeldoorn. Hier hoort u meer over de Concept RES, kunt u vragen stellen en uw mening laten horen. De bijeenkomst is open voor iedereen en zowel in de zaal als online te volgen.

Datum:             woensdag 2 september

Tijd:                 19:00 uur inloop. Programma 19:30 – 22:00 uur

Locatie:            theater Orpheus (maximum aantal deelnemers) en online deelname via internet

Meer informatie en aanmelden via www.apeldoorn.nl/res

Laat uw mening horen!

De gemeente wil graag weten hoe inwoners denken over de Concept RES. Tijdens de avond krijgt u informatie en kunt u uw vragen stellen en uw mening geven. Dat kan zowel fysiek in de zaal als online via internet. Vanwege de RIVM richtlijnen geldt een maximum aantal deelnemers in de zaal.  Maar ook online kunt u de bijeenkomst goed volgen en actief meedoen. U kunt (schriftelijk) uw vragen stellen en uw mening geven (met behulp van Mentimeter).

De bijeenkomst vindt plaats in aanloop naar de politieke markt op 17 september en de gemeenteraadsvergadering op 24 september. Ook raadsleden zullen de bijeenkomst bijwonen. Belanghebbenden die eerder betrokken waren bij de werksessies van de RES hebben reeds een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangen.

Online reageren

Reageren op de Concept RES kan ook nu al, via het online reactieformulier op RES platform van de Cleantech Regio. Hier vindt u ook alle relevante informatie over de RES overzichtelijk bij elkaar. Onder andere ook het plan Concept RES inclusief kaartmateriaal.

Onderdeel van een serie

De themabijeenkomst maakt onderdeel uit van een serie van 4 themabijeenkomsten over de energietransitie die de gemeente in samenwerking met Energiek Apeldoorn organiseert. Andere thema’s die in de serie aan bod komen zijn: energie besparen met nieuwe technologie (16 juli), waterstof (november 2020) en aardgasvrij (januari 2021). Meer informatie op www.energiekapeldoorn.nl/energietransitie


           


GEPLAATST OP VERZOEK VAN DE GEMEENTE

Ugchelen-2-locaties-1-plan

Zienswijze Dorpsraad op bouwplannen locatie CODA

Nadat de Dorpsraad u al eerder informeerde over de bouwplannen op het terrein van De Witte en het CODA terrein, willen wij u ook zeker niet onze reactie hierop onthouden. Na overleg met ter zake kundige adviseurs en naar aanleiding van reacties uit het dorp over met name de plannen op de locatie CODA zijn er gesprekken geweest met de projectontwikkelaars en de gemeente. Helaas is de Dorpsraad na afloop van deze gesprekken met een uiterst onbevredigend gevoel blijven zitten.

Na nader beraad heeft de Dorpsraad daarom besloten om, met inbreng van de adviseurs en met medenemen van de ingestuurde bemerkingen van direct omwonenden en overige inwoners van Ugchelen, alsnog een formele zienswijze op de voorgenomen plannen in te dienen bij de gemeente.

Ter kennisname is de tekst van deze zienswijze onderstaand opgenomen in dit bericht.

——————————————————————————————————————————————————————————-

Gemeenteraad Apeldoorn

Postbus 9033

7300ES Apeldoorn

                                                                                             Ugchelen, 12 juli 2020

 

Centrum Visie Ugchelen

Het imago van Apeldoorn is voor de westerling het grote dorp met huizen en een tuintje. Dat is voor het stedelijke gebied onjuist, maar voor Ugchelen zullen wij dit beeld behouden en Ugchelen zal […] een oord worden met de geneugten van een dorp en het comfort van de stad.’ Het is te danken aan deze visie dat Ugchelen haar dorpse karakter heeft behouden, zowel langs de historische linten als in de uitbreidingen. (Bron: ‘Dik Apeldoorns Stadskookboek’, Gemeente Apeldoorn)

 Zienswijze over ontwerp bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Molencatenlaan 15 en Ugchelseweg 201 te Ugchelen

 • Het plan bevat een groot gebouw met boxen en parkeerplaatsen in een kleine straat, waarbij de verhoudingen zoek raken en hiermee het landelijk/dorps karakter, zoals genoemd in het Kookboek Apeldoorn /CentrumVisie.
 • Het vigerende bebouwingsvlak werd gevormd om de bouw van de CODA mogelijk te maken, een bescheiden, specifiek gebouw en ruimtelijk ingepast in de omgeving. Het bebouwingsvlak in het ontwerp omgevingsvergunning wordt nu gebruikt om 20 woningen te herbergen, een “stedelijk” bouwblok. Het gevolg is dat er geen natuurlijke overgang meer is naar de openbare ruimte van het pleinachtige centrum.
 • Het gebouw wordt zo dicht op de straat gesitueerd ( zie afmetingen op de tekeningen), dat in een zeer beperkte ruimte plaats moet zijn voor parkeerplaatsen (28), berm met bomen, trottoir en kleine voortuinen. Dit lijkt onmogelijk. De Dorpsraad ziet, dat het groen moet wijken voor stenen en dat komt niet overeen met de inhoud van eerder genoemde documenten. Hiermee komt de voorgenoemde bomenstructuur en de zo nodige vergroening van het nu versteende centrum in het gedrang.
 • Ook de doorgang naar de Markendoel wordt dermate verkleind, dat het dorpse open karakter verloren gaat. Ook de zeer oude karakteristieke boom (80 jaar) moet hiervoor het veld ruimen en andere zullen moeten worden vervangen ?. De rooilijn wordt onaanvaardbaar doorbroken.
 • In de CentrumVisie wordt duidelijk de wens neergelegd, dat er ten aanzien van de Molecatenlaan gestreefd moet worden naar een pleinachtige, verkeersluwe situatie, waarbij de verblijfsfunctie versterkt moet worden. De gemeente heeft een aanzienlijk bedrag toegezegd en geoormerkt om hierin te investeren. Het plan, zoals nu voorgelegd, voldoet niet aan de gezamenlijk ontwikkelde visie, waar vanuit verschillende gremia veel lof was.
 • Ook op het terrein achter het complex is er niet of nauwelijks plaats voor groen in verband met het aantal verplichte parkeerplaatsen, waarbij bij een aantal parkeerplaatsen het lijkt, dat er praktische gebruiksproblemen zullen ontstaan.

Een aantal van de verplichte parkeerplaatsen is gesitueerd aan de Molecatenlaan. Dit past niet in de centrumvisie, waarbij het plan is de openbare ruimte dusdanig in te richten dat de auto ‘bezoeker” is.

 • Zo blijven er ook nog vragen ten aanzien van gewenste bouwhoogten, (goot-en/nok hoogten bevoegd tot afwijken door gemeente 10%) dorpse uitstraling, parkeerdruk en beslag op semi-openbare ruimten.
 • De Dorpsraad Ugchelen vreest precedentwerking voor nog te ontwikkelen bebouwing in het centrum van Ugchelen.

Kortom, dit plan zou moeten leiden tot een eerste stap in het kader van realisatie van de centrumvisie, maar leidt juist tot meer stenen, minder groen, meer geluid en minder kleinschaligheid. Dat brengt realisatie van de ambities uit de CentrumVisie eerder verder weg dan dichterbij.

Als Dorpsraad Ugchelen hebben wij er geen begrip voor, dat deze grootschaligheid op dit relatief kleine Coda-perceel economisch noodzakelijk is in verband met verplaatsing van het tankstation. Daarmee zijn alle objectieve afwegingen ten aanzien van nieuwbouw op de Coda locatie afhankelijk gemaakt van de economische haalbaarheid van een compleet ander dossier; er zijn daarmee twee dossiers aan elkaar gekoppeld die niet bij elkaar horen (een punt waarover ook de Dorpsraad zelf in de PMA eind 2017 haar zorg heeft uitgesproken). Deze koppeling is door de gemeente met grote stelligheid telkens ontkent. Nu wordt gesproken in de inleiding van het ontwerp bestemmingsplan, over “om de exploitatie rond te krijgen” ! Hier gaat dus het economische belang voor de afspraken in de CentrumVisie / Kookboek.

Wij realiseren ons, dat de CentrumVisie en het Kookboek Apeldoorn visies zijn, maar gaan er echter vanuit dat deze visies leidend zijn bij de verdere ontwikkelingen van het dorpscentrum. Waarom zou er anders veel tijd en energie gestoken worden in het ontwikkelen van een visie? Het heeft ons dus ook verbaasd dat een dergelijk groot complex op een betrekkelijk kleine kavel gesitueerd mag worden. De Dorpsraad kent de noodzaak van nieuwe woningen in Ugchelen en wil daar graag aan meewerken, maar deze invulling vinden we teleurstellend en stelt samenwerking met de gemeente i.h.k.v. de CentrumVisie ernstig op de proef.

Wij zien met spanning uit naar uw antwoorden.

Namens de Dorpsraad Ugchelen

Leo Mooijman

secretaris

Ugchelen bloeit gereed voor de zomer

Ugchelen Bloeit! gereed voor de zomer

De laatste zaadjes zijn gezaaid en de planten staan op hun plek: de Ugchelen Bloeit tuin, op de hoek Bogaardslaan/Hulkestein is klaar voor de zomer.
Elke week wordt er een avond in de tuin gewerkt om het optimale uit de planten te halen. De uitbundige bloei in het voorjaar willen we tot het najaar doorzetten.
Er zijn nieuwe paden aangelegd zodat er rustig kan worden genoten. Naast de twee hout stobben staat er nu ook een bank waar zittend naar al het moois kan worden gekeken. Gebruik hem, hij staat ervoor! Hij is zelfs zo breed dat de 1,5 m regel gehandhaafd kan worden!

 

Tekst: Wilma Pothoven
Foto’s:  Joke de Jong
Energiek Apeldoorn

Zonnepanelenactie in jouw buurt

BERICHT GEPLAATST OP VERZOEK VAN DE GEMEENTE EN ENERGIEK APELDOORN


Energiek Apeldoorn

Zonnepanelenactie in jouw buurt

Met zonnepanelen kun je zelf energie opwekken en daarmee flink besparen op jouw energierekening. En je draagt ook bij aan een beter milieu! Het Regionaal Energieloket en energiecoöperatie deA starten samen met de gemeente en Energiek Apeldoorn daarom een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen in jouw buurt. Zodat jij, en je buren voordelig en gemakkelijk je eigen zonne-energie kunt gaan opwekken.

Zo profiteer jij van

 • De beste kwaliteit: de installateurs kiezen speciaal voor jou de beste opties
 • Een scherpe prijs: door de actie worden op veel woningen in de buurt zonnepanelen geïnstalleerd. De installateur kan dus efficiënter te werk gaan en dat scheelt jou geld.
 • Maatwerk: Iedere woning is anders. Je krijgt altijd een persoonlijke offerte, helemaal aangepast op jouw wensen.
 • Gemak: wij helpen je van offerte tot installatie, alles wordt geregeld.

Hoe doe je mee?

Wil je meer weten over de actie? Vul via de link hieronder jouw postcode in en je wordt automatisch doorgestuurd naar de collectieve actie voor jouw buurt! Aanmelden kan tot 24 augustus.

Vul jouw postcode in op de website van Energiek Apeldoorn

Meer informatie? Volg de online informatiebijeenkomst voor jouw buurt!

Tijdens de online informatiebijeenkomsten hoor je meer over de zonnepanelenactie in jouw buurt en ook over leningen die je kunt aanvragen. Zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke zonnepanelen-lening. Ook kun je alvast vragen stellen aan de installateur die in jouw buurt langskomt.

Nog meer energie acties

Wil je jouw huis helemaal klaar maken voor de toekomst? Dat kan! Na de zonnepanelenactie volgen er dit jaar nog meer energieacties. Gezamenlijk georganiseerd door de gemeente Apeldoorn, het Regionaal Energieloket, energiecoöperatie deA en het platform Energiek Apeldoorn. Zoals een inkoopactie voor isolatie en cadeaubonnen voor gratis kleine energiebesparende maatregelen in de tweede helft van dit jaar. Lees meer over de mogelijkheden


Ter informatie vind u hier de tekst van de brief die is verzonden aan de bewoners.

bewonersbrief Energiek Apeldoorn

Ugchelen-2-locaties-1-plan

Nieuwsbrief 1 Ugchelen twee locaties één plan.

Als vervolg van de informatiebijeenkomst op 27 februari 2020 over het bouwproject op de locaties De Witte en CODA, wil de Dorpsraad graag ook de nieuwsbrief van de projectorganisatie onder uw aandacht brengen.


Nieuwsbrief 1 Ugchelen twee locaties één plan.
20 mei 2020 Advise-R, Tivolilaan 205, 6824 BV Arnhem


Ugchelen-2-locaties-1-plan

Beste geïnteresseerde,

In deze eerste nieuwsbrief informeren wij u over een aantal zaken zoals: wie zijn wij; even voorstellen, terugblik informatiemarkt 27 februari 2020, samenwerking met de gemeente en de planning.

Wie zijn wij; even voorstellen
Wij zijn Advise-R een bureau gespecialiseerd in processen op het gebied van vastgoed- ontwikkelingen, gevestigd in Arnhem. Advise-R voert namens Keivast Vastgoedontwikkeling het overleg met de gemeente Apeldoorn voor de herontwikkeling van de bovenstaand genoemde locaties in Ugchelen. Deze nieuwe ontwikkelingen maken onderdeel uit van de Centrum Visie van het Ugchelse Dorpscentrum welke onlangs, april 2020, in de Gemeente Raad is vastgesteld.

Terugblik informatiemarkt 27 februari 2020
Afgelopen februari heeft er een informatiemarkt plaatsgevonden om u te informeren over de ontwikkelingen van beide locaties. Met een opkomst van ruim 250 bezoekers was het een erg geslaagde avond. We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen wat voor ons betreft een mooi startsein is voor de verdere ontwikkeling van deze locaties.

Samenwerking met de gemeente Apeldoorn
De afgelopen maanden hebben we in overleg met de gemeente Apeldoorn hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen voor beide locaties.

De totstandkoming van de ontwerpen, het bestemmingsplan en de inrichting van het openbaar gebied gaat in samenspraak met de gemeente. Deze zal de plannen dan ook zeker toetsen aan de Centrum Visie.

Planning
Op dit moment zijn alle onderzoeken die nodig zijn voor het bestemmingsplan ingediend bij de gemeente Apeldoorn. Onderdeel van het bestemmingsplan zijn ook de definitieve ontwerpen. De ontwerpen zijn tussentijds verder uitgewerkt en gereed gemaakt voor de vergunning. Zoals afgestemd met de gemeente zal het bestemmingsplan rond de zomer ter inzage worden gelegd. Als alles voorspoedig verloopt zal in het derde kwartaal van dit jaar een start kunnen worden gemaakt met de verkoop van de appartementen én de patiowoningen. Bij voldoende verkochte woningen zou de bouw in het eerste kwartaal van 2021 kunnen starten.

Corona
We vinden de gezondheid van u, onze medewerkers en samenwerkingspartners belangrijk. Daarom houden we ons aan de richtlijnen van de overheid. Voor Advise-R betekent dit het volgende:

– We blijven doorgaan met de planning en voorbereiding;
– Afspraken doen wij zoveel mogelijk telefonisch.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Gjalt Helfrich of Bernice van der Kuil bereikbaar via het e- mailadres ugchelen@advise-r.nl.

Mocht u liever telefonisch contact hebben, laat het ons dan even per e-mail weten, dan zullen wij contact met u opnemen.

Impressies van beide locaties.

LOCATIE DE WITTE

CODA LOCATIEMocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan
kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar
ugchelen@advise-r.nl

U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen.

Wethouder in gesprek met

Het hart op de goede plek

Beste inwoners,

Er gebeurt in deze tijd heel veel niet in Zuid en in Ugchelen. In de buurthuizen Maasstraat en Ugchelens Belang en ook in Ons Honk kun je niet terecht. Dat betekent een aderlating voor het sociale leven. Voor veel mensen zijn deze plekken belangrijk in de invulling van hun dag. Een bakkie doen, bijpraten, het mag niet zoals we gewend zijn.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Daarbij is het geweldig om te zien welke positieve energie en creativiteit er loskomt onder de mensen. Via Zuid doet Samen zijn mensen actief in de boodschappenhulp of contact met inwoners om te vragen hoe het gaat. Ook via Apeldoorn pakt Aan, en Noaberschap Ugchelen gebeurt er van alles, geholpen door wijk- en dorpsraad en ook de scholen en geloofsgemeenschappen zijn actief in hun kring. De crisis daagt ons uit naar elkaar om te kijken. De mensen in Zuid en Ugchelen hadden het hart al op de juiste plek en ik hoop dat we er sociaal nog sterker uitkomen dan we erin zijn gegaan. Maar we moeten eerst nog volhouden in het nu.

Intussen gaat het werk aan die toekomst door. Zo hebben we afgelopen maand de centrumvisie voor Ugchelen vastgesteld. Het is echt mooi wat de dorpsraad, de ondernemers, andere partners in het dorp, de inwoners en de gemeente samen hebben uitgewerkt. Nieuwe woningen, nieuwe inrichting en een dorpshart dat straks beter uit de verf komt.

Ik ben gewend om regelmatig in het dorp en de buurten te staan en benaderbaar te zijn. Gewoon op de markt, bij de winkels of op een andere plek. Dat kan nu niet, maar ik wil wel graag in contact blijven. Daarom hebben we iets bedacht. Via een Facebook Live sessie kunnen we in gesprek met elkaar en daar verheug ik me op!

Met hartelijke groet,

Jeroen Joon
wijkwethouder

In gesprek met wethouder Jeroen Joon
Jeroen Joon tijdens een ochtend in de buurt [foto van vóór de corona-crisis]
Deelnemen aan de Facebook Live sessie met de wethouder? Tune dan op woensdag 13 mei om 20.00 uur in op de Facebook-pagina van Wijkraad A’doorn Zuid

Wilt u reageren: neem contact op met Harriët Althof, stadsdeelmanager Zuidwest, via h.althof@apeldoorn.nl

Ugchelen-bloeit!

Ugchelen Bloeit! een voorbeeld van een geslaagd Groeninitiatief.

Groeninitiatief: samen doen in het groen
Met deze aanhef begint de pagina van de website van de gemeente Apeldoorn om inwoners over te halen om samen hun straat of buurt groener, leuker en gezelliger te maken.
De tuin van Ugchelen Bloeit! , op de hoek Bogaardslaan en Hulkestein was een voorbeeld voor de gemeente om te zien hoe dit in de praktijk uitwerkt en welke regels er gehanteerd moeten worden. Er is nu een Groenmenu ontwikkeld en beschikbaar gesteld zodat buurtbewoners (minimaal 3 personen)  hun idee kunnen indienen.  Als u interesse heeft zoek dan naar Groeninitiatief op de website van de gemeente.
In Ugchelen rijpt een tweede groeninitiatief in Den Bramel.  Maar omdat men daar eerst samen een plan moet uitwerken, wat regelmatig overleg vereist, gooit de huidige “hou 1,5 mtr afstand” danig roet in het eten.  Daar heeft de bestaande tuin ook last van. Het samen doen, het samen praten, werken en koffiedrinken zoals dat vorig jaar is gedaan kan op dit moment niet meer.  De acht betrokkenen overleggen via de app en e-mail, dat kan want we kennen elkaar al redelijk goed. Er wordt met maximaal 3 personen tegelijk gewerkt en vaak ook even alleen. Want de compost, keurig aangeleverd door de gemeente, moet wel verspreid worden.

Ugchelen bloeit!

Ugchelen bloeit!

De planten die er staan zijn allemaal gekregen en aangeboden vanuit  de buurt of kennissenkring van de deelnemers.  De tuin is vorig najaar groter gemaakt, er staan fruitbomen (appel en peer) en de eerste nieuwe planten kunnen de grond in. In februari stonden al anemonen in bloei . De krokussen stonden nog wat iel in het grasveld, maar die gaan zich hopelijk goed vermeerderen.  Het is prachtig om te zien wat er nu al weer naar boven komt. Wandel eens langs en maak een praatje. Dat kan ook op 1,5 mtr afstand!

Tekst: Wilma Pothoven
stobbenwand IJsvogel

Wat is daar nu weer de bedoeling van?

Deze vraag hebben een aantal bezoekers van het parkje De IJsvogel (bij de ijsbaan) zich misschien al gesteld. Wat zij zagen was een grote hoop stobben of op een later moment een wat meer geordend ‘muurtje’ van stobben. Dat laatste is ook precies wat het is, namelijk een Stobbenwand. Een stobbe, ook wel boomstronk of boomstomp genoemd, is het onderste deel van een boom met de wortels, dat overblijft na afkappen of snoeien of kappen (WikipediA).

Tijdens het overleg tussen de gemeente en de commissie Groen van de Dorpsraad over een mogelijke locatie voor de bomen voor de toekomstige Dorpsprijswinnaars kwam de gemeente met de suggestie om een stobbenwand te plaatsen met daarbij nog voldoende ruimte voor de bedoelde bomen. Het voorstel werd omarmd en al snel werd het door de gemeente gerealiseerd.

De bedoeling van het opbouwen van een stobbenwand is het creëren van een faunavoorziening dat een paradijsje gaat worden voor een verscheidenheid aan flora en fauna. In de toekomst kan dan mogelijk rondom de dode stobbenwand worden aangetroffen:

 • Veel struweelvogels maken er gebruik van voor nestgelegenheid of als schuilplek. Soorten zoals roodborst, winterkoning, merel, zanglijster of zwartkop zullen er veel gebruik van maken.
 • Kleine zoogdieren zoals spitsmuizen, wezels, hermelijnen en egels.
 • Verschillende keversoorten en insecten.
 • Diverse soorten mossen, zwammen en andere paddenstoelen.
 • Amfibieën en reptielen maken er hun winterverblijf van of gebruiken het als schuilplek.

Er worden in de grote stobben ook nog gaten geboord voor broedplekken voor bijen.

De locatie waar de stobbenwand is opgebouwd is bewust gekozen. Dit heeft namelijk te maken met het kabel tracé van de gasunie. Ondanks dat er niet of nauwelijks gegraven hoefde te worden had de gasunie toch de voorkeur om de stobben niet bovenop hun tracé te leggen. Er blijft ook zo voldoende ruimte om bomen te planten voor de Dorpsprijswinnaars.

Wat nu nog lijkt op een hoop oude boomstronken wordt zo voor de toekomst een mooi plekje in het park De IJsvogel om een tijdje bij stil te staan en te genieten van al het prachtige leven dat hierin kan worden ontdekt.

 

Tekst samengesteld door: Henk Laurens
Foto’s: Ron Brummelkamp
soepactie Ugchelen

Wat een mooie samenwerking!

Waar een gezamenlijk initiatief al niet toe kan leiden.

In deze vreemde, onwerkelijke weken is er een mooi initiatief ontstaan. Albert Heijn schenkt elke woensdag groente, waarna Erna van delicatessenzaak Life’s Delicious er een heerlijke, vegetarische soep van maakt. Vrijwilligers van Soos 55 en van het Noaberschap brengen vervolgens de soep bij vooral alleenstaande ouderen, die bekend zijn bij deze organisaties.

Zo kunnen we elke week tientallen oudere dorpsgenoten van een heerlijke kop soep voorzien. Donderdag voor Pasen heeft bloemenzaak Marilene een vrolijk bloemetje aan deze dorpsgenoten geschonken. Ook bakker Frentz laat zich niet onbetuigd: de donderdag na Pasen konden we alle mensen ook een vers bolletje bij de soep geven.

De ouderen vinden het prachtig en zijn dankbaar voor dit kleine gebaar.

 

Tekst: Wineke Blom
Foto: Dirk Reiding