Ugchelen Bloeit!

Bijna voorjaar in de Ugchelen Bloeit! tuin

De UgchelenBloeit! tuin op de hoek van de Hulkestein en de Bogaardslaan stond er prachtig bij onder de dikke laag sneeuw. Doordat de uitgebloeide bloemen niet waren weggehaald kreeg de sneeuw een prachtig reliëf. Een genot om naar te kijken.  In een week tijd sloeg het weer om en nodigde het  warme en zonnige weer ons uit om in de tuin aan de slag te gaan. Als eerste kwamen er zes fruitboompjes, twee appels, een peer en drie pruimen. De boompjes stonden elders in Apeldoorn  waar ze niet konden blijven staan. Ze krijgen nu een tweede kans in de Ubloeit! tuin. Het wijkteam van de gemeente nam het verplanten voor hun rekening,  we hoefden alleen de plek maar aan te wijzen. We zijn hen daarvoor dankbaar! Dat geldt ook voor de mensen die hun uitgebloeide bloembollen aan ons gaven. We ontvingen zelfs bollen in hun originele verpakking. Dank daarvoor, ze zijn allemaal gepoot, kom straks kijken als ze in bloei staan. Wat kunnen we nog meer doen? Op de kaartjes met de beschrijvingen van de planten, die we in de tuin hebben staan staat heel vaak “snoeien na de vorstperiode”, of  “dood blad verwijderen in april/mei” en dat is het nog lang niet. We beperken ons tot het wegknippen van de uitgebloeide bosschages en het opruimen van de een-jarigen.  Wel is de bank terug geplaats – een plekje voor eenieder die even rustig wil zitten.  De tekst op het informatiebordje is verfrist. Er wordt nagedacht over de planten die we nog graag zouden willen hebben en waar we wat willen planten. Een paar gekregen planten staan  al te wachten op hun definitieve plek.
We zijn nog op zoek naar een grote regenton. We willen graag water sparen om nieuwe aanplant een handje te helpen. Heeft u een ton voor ons (voorzien van een aftapkraantje) laat het ons weten (tel. 06-22260009). We kunnen hem bij u komen ophalen.

Tekst: Wilma Pothoven
Foto: Theo Logtenberg
Buurtbus Ugchelen

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR DE BUURTBUS

Waarschijnlijk is het u niet ontgaan dat het openbaar vervoer niet meer optimaal is in Ugchelen. De buslijn, die door het dorp reed, is opgeheven. Alleen bus 11 naar het Gelre Ziekenhuis rijdt nog. Deze bus rijdt echter een andere route, waardoor passagiers niet meer midden in de stad kunnen uitstappen, maar in de buurt van het station. Een zeer onwenselijke situatie. De Dorpsraad heeft hierover overleg gehad met de gemeente en de provincie, maar alleen de optie voor een buurtbus ligt open.

Op zich kan dit een goed alternatief zijn als onderdeel van het openbaar vervoer. In veel gemeenten heeft men hiermee al ervaring opgedaan. Zodoende is er al veel vastgelegd in het handboek Buurtbus en hoeft het wiel niet weer te worden uitgevonden.

De busmaatschappij stelt de buurtbus ter beschikking.

Als dorp moeten we echter ook iets doen, namelijk een groep vrijwilligers bij elkaar krijgen om de buurtbus te besturen. Hierbij  moet toch gedacht worden aan ongeveer 25 mensen.

Naast uiteraard de eis van een  rijbewijs krijgt de chauffeur een keuring en moet een inwerkprogramma gevolgd worden. Er wordt vervolgens een buurtbusvereniging opgericht met een bestuur om alles  goed te regelen voor de vrijwilligers.

Mocht u belangstelling hebben om als vrijwilliger regelmatig de buurtbus te besturen en onze dorpsgenoten veilig  te vervoeren, dan kunt u mailen met info@dorpsraadugchelen.nl of  met Wineke Blom bellen (06 41816541).

We kunnen u dan de bijbehorende brochure toesturen. Wellicht dat u enthousiast wordt en zich op wilt geven.

Wat zou het mooi zijn als we deze vervoersmogelijkheid kunnen regelen voor Ugchelen.

Tot slot: de Dorpsraad heeft er bij de provincie op aangedrongen de bushalte onder aan het talud tegenover het ziekenhuis weer open te stellen, zodat passagiers niet twee wegen over moeten steken en een trap op moeten lopen om naar de bushalte van lijn 11 te gaan.

 

Een hartelijke groet van

Wineke Blom ( voorzitter Dorpsraad Ugchelen)

Dorpsraad Ugchelen

Een moeilijk, maar unaniem besluit!

Beste leden van de Dorpsraad, inwoners van Ugchelen,

Aan het begin van dit nieuwe jaar zijn we niet in de gelegenheid geweest u de hand te schudden en een goed en gezond Nieuwjaar te wensen. Bij deze wenst de Dorpsraad u dat alsnog! Naast de Corona pandemie speelt er voor de Dorpsraad nog een heel belangrijke kwestie. Het valt ongetwijfeld rauw op uw dak en het doet ons verdriet u dit te moeten melden.

Het bestuur van de Dorpsraad heeft unaniem besloten om op te stappen.

Namens alle bestuursleden wil ik dit besluit motiveren. U heeft wellicht meegekregen, dat de positie van de Dorps- en Wijkraden (DWR), als gevolg van het intrekken van de Verordening DWR (01-01-2021), is gewijzigd. Deze wijziging leidt ertoe dat de beschikbare subsidie meer dan gehalveerd is en de formele positie van de Dorps- en Wijkraden is gewijzigd. Terwijl de wijziging van de subsidie nog overkomelijk is (weliswaar geen ruimte meer voor ondersteuning of opzetten kleine projecten in het dorp) is de wijziging van de formele positie voor ons cruciaal. Daarmee verdwijnt het recht op voorinformatie en voorinspraak voor alle gemeentelijke projecten die een impact hebben op de lokale leefomgeving in ons dorp. Nu juist op dit moment zo veel projecten in de steigers staan in ons dorp, voelen wij ons als Dorpsraad Ugchelen (en met ons ook andere DWR) niet serieus genomen.

Dat laatste is ook nadrukkelijk tot uitdrukking gekomen bij de realisatie van onderdelen van de CentrumVisie. Een visie die aanmoedigde tot vernieuwing van de dorpskern, bouw van senioren- en starterswoningen. De Dorpsraad heeft hard gewerkt, samen met de ondernemersvereniging en de gemeente, aan het tot stand komen van dit document. Voorop stond voor ons als Dorpsraad het behoud van het dorpse karakter bij alle initiatieven die zouden worden ontplooid, daarbij gestand doende aan onze missie/visie. Dit stond ook expliciet vermeld in de CentrumVisie. Echter is dit, eenzijdig gewijzigd door de gemeente. Het “dorpse karakter” is t.b.v. bouw Coda gewijzigd in “stedelijk karakter”. Communicatie vanuit de gemeente heeft hierbij ernstig tekort geschoten en verhaal halen bij de gemeente is zeer onbevredigend verlopen.

Ingevolge de nieuwe situatie met de DWR heeft de gemeente besloten, dat er meer ruimte moet komen voor burgerinitiatieven. Dat is goed, maar dat hoeft ons inziens niet ten koste te gaan van de rol van de DWR. Er zijn altijd projecten die groter zijn dan burgerinitiatieven, zoals woningbouw, tekort aan schoolplekken, het groen en het grijs in het dorp, de verkeersveiligheid, waardevolle kennis van beken en sprengen,  het coördineren van vrijwilligerswerk, enz. Door deze situatie wordt aan de poten gezaagd van de DWR in plaats van ze in hun kracht te zetten. De DWR weten immers meer van het dorp en de wijk. Maak gebruik van die kennis. Helaas denkt men er binnen de gemeentelijke politiek anders over en vaart men de eigen koers.

Het bestuur van de Dorpsraad Ugchelen vraagt zich nu dan ook af wat onze toegevoegde waarde is. Het bestuur heeft nooit gemeend het beter te weten, maar wil wel als serieuze gesprekspartner gezien worden.  Wij hebben er veel tijd en energie ingestoken, tot voor kort met veel plezier. De frustratie krijgt nu echter de overhand. Als er sprake is van meer frustratie dan resultaat en enthousiasme is het tijd voor bezinning. Derhalve heeft het hele bestuur van de Dorpsraad Ugchelen besloten terug te treden.  Wij betreuren het zeer dat we die stap moeten nemen, maar wij zien geen andere mogelijkheden.

Gedurende de vele jaren dat de Dorpsraad functioneert, is er veel goeds gedaan voor het dorp. Veel bestuursleden hebben in de loop van de jaren met veel enthousiasme zich ingezet om iets te betekenen voor het dorp. Denk alleen al aan de commissies met de vele vrijwilligers, die op allerlei terreinen Ugchelen steeds weer een beetje mooier en schoner maken. Wij zoeken naar mogelijkheden om dit niet verloren te laten gaan. Het voltallige bestuur treedt af en stelt in feite haar positie beschikbaar, dit zal moeten worden bekrachtigd tijdens een nog te organiseren Algemene Leden Vergadering (ALV).

Zo ver wij nu zien zijn er een paar mogelijkheden:

  1. Er staan dorpsbewoners op om samen een nieuw bestuur te vormen (minimaal 5 personen). Uiteraard zijn wij bereid nieuw bestuursleden in te werken. Deze nieuwe bestuursleden kunnen conform de statuten voorgedragen worden tijdens de nog te organiseren ALV.
  2. De Dorpsraad wordt opgeheven. Wij zetten een Stichting op om de vrijwilligers in onder te brengen, zodat al het vrijwilligerswerk niet verloren gaat voor het dorp.

De komende tijd zal uitwijzen welke mogelijkheid het wordt. Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich bij ons voor 1 april melden en ik hoop oprecht dat anderen met nieuw elan een nieuw bestuur kunnen vormen. Wij zullen uiteraard de lopende zaken netjes afhandelen tot de nieuwe situatie is ontstaan.

Tot slot wil het bestuur de mensen bedanken waar wij de afgelopen jaren prettig mee hebben samengewerkt, allereerst alle vrijwilligers, de stadsdeelmanager en ambtenaren die uitvoerend zijn in het groen en grijs.

Ugchelen, het ga u goed.

 

Namens het bestuur van de Dorpsraad Ugchelen,

Wineke Blom
Voorzitter

KAN HET OF KAN HET NIET?

Deze afweging is in het bijna achter ons liggende jaar al vaak gemaakt en zal voorlopig ook voor nog komende activiteiten en evenementen gemaakt moeten worden.

In dat licht is ook nagedacht over de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar in ons dorpshuis. Na afweging van de onzekerheden wat dan wel of niet kan, is besloten om de nieuwjaarsbijeenkomst voor Ugchelen 2021 niet door te laten gaan. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rond het COVID-19 virus is het de intentie om later in het jaar alsnog een bijeenkomst te organiseren.

Voor nu hopen we dat u allen doet waar Ugchelen sterk in is, namelijk samen de schouders eronder zetten, volhouden en zorgen dat ons dorp gezond blijft. Dat kunnen we zeker!

Wat ook zeker kan is u allen, ondanks de meer of mindere beperkingen, toch hele fijne feestdagen wensen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig en vooral gezond nieuwjaar.

 

Met de beste wensen,

Bestuur Vereniging Dorpsraad Ugchelen

 

Ugchelen-bloeit-770x400

Ugchelen Bloeit! in winterrust

De Ugchelen Bloeit! tuin op de hoek van Bogaardslaan en de Hulkestein is gereed voor de winter. De dahlia’s zijn uitgegraven en vorstvrij opgeslagen en ongewenste planten zijn verwijderd.

Blad en afgestorven bladeren laten we liggen. Het geeft de plant een prima bescherming tegen de vrieskou en is bovendien een mooie schuilplaats voor insecten en andere bodemdieren. Nog aanwezige zaden kunnen ook de vogels de winter doorhelpen.

Het tuin team heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om nog zo’n 10 meter van het grasveld in gebruik te nemen. Dat is toegestaan en dit stuk wordt in de winterperiode voorzien van diverse fruitbomen in het voorjaar aangevuld met bessen-, bramen- en frambozenstruiken.  Een stuk tuin dat minder aandacht en onderhoud nodig heeft maar o.i. veel aantrekkelijker is dan een kaal grasveld.

Het team zou graag bloembollen willen planten maar die worden, tot nu toe, niet aangeboden. Heeft u bollen over, wij pakken ze graag van u aan. De tijd van bloembollen in een vaas of op schalen voor binnen komt weer aan. Als u ze achteraf niet in uw eigen tuin gaat planten, mogen wij ze van u hebben? Een belletje naar 06-222 6 000 9 en ze worden opgehaald. Als het niet vriest kunt u ze ook bij het informatiebord in de tuin leggen. Het team is u dankbaar!

Oogst van dit jaar: twee appels!
Bericht van de Dorpsraad

BERICHT VAN DE DORPSRAAD

2020 is een bijzonder jaar. Dat kunnen we nu al wel concluderen. Veel mensen zijn getroffen door corona en nog steeds is het einde niet in zicht.
Het virus bepaalt nog steeds ( voor een deel) ons leven. In winkels dragen we een mondkapje. Wie had dat ooit gedacht!
Veel activiteiten, waar meerdere mensen bij betrokken zijn, kunnen geen doorgang vinden. Ik hoor regelmatig mensen zeggen : “Het wordt er niet gezelliger op.” Heel begrijpelijk, maar er is geen keus. Het zou maar zo een heel andere decembermaand kunnen worden dan we gewend zijn.
In Ugchelen hebben we nog het geluk dat we gemakkelijk naar buiten kunnen. We wonen immers dicht bij de natuur.
Toch wil dat niet zeggen dat het voor iedereen in ons dorp gemakkelijk is. Velen wonen alleen. Men krijgt weinig bezoek  vanwege de risico’s. In maart en april werd er gelukkig veel naar elkaar omgekeken. Laten we dit weer oppakken. Laten we niet vergeten dat, zeker in de donkere wintermaanden, een beetje aandacht voor elkaar van groot belang kan zijn. Een boodschapje doen, even telefonisch contact of een kaartje sturen kan al zoveel betekenen.
In de zomer heeft de Dorpsraad een paar keer vergaderd, maar nu zijn we daar weer mee gestopt. De Dorpsraad is echter wel op de achtergrond bezig met een aantal projecten. Alles gaat langzamer en de communicatie is lastiger. We proberen echter op alle fronten de vinger aan de pols te houden. In december wordt in de gemeenteraad gesproken over de rol van de dorps-en wijkraden. De discussie loopt al een paar jaar. Het wordt een belangrijke avond voor de raden en al naar gelang de uitkomst moeten we ons bezinnen of het voortbestaan nog zinvol is.

Noaberschap:
Bij het Noaberschap zijn het laatste half jaar minder hulpvragen binnengekomen. Veel mensen durven nu geen “vreemden “ over de vloer  in verband met de risico’s. Heel begrijpelijk. Mocht u echter toch hulp willen/nodig hebben, neem dan contact op met Floortje, Annemieke of mij. Het moet al vreemd lopen, willen we geen oplossing vinden. Dus gewoon bellen!. Onze telefoonnummers staan voorin de Bron.

Glasvezel:
Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat de laatste tijd regelmatig stoepen openliggen, omdat er glasvezel wordt aangelegd. Wanneer de tegels er weer in liggen, wordt er zand gestrooid dat  uiteindelijk tussen de tegels moet  belanden. Al dat  zand is echter hinderlijk voor bijv. mensen met een rollator. Wat zou het fijn zijn wanneer we het stoepje voor onze deur even aanvegen, zodat een ieder er weer gemakkelijk overheen kan lopen. Wellicht dat u ook het stoepje van de oudere buren mee kunt nemen.

De “racebaan”.
We worden regelmatig aangesproken over het feit dat de Ugchelseweg wordt gebruikt als een racebaan. Vooral het gedeelte van het Bikkertje tot het IJscafé lijkt zich daar voor te lenen. Dit leidt echter tot zeer gevaarlijke situaties.
Hard rijden mag niet en is uit den boze. De norm in Ugchelen is 30 (!)kilometer en niet harder. Niemand wil het toch op z’n geweten hebben om een ernstig ongeluk te veroorzaken. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om het gaspedaal iets minder hard in te drukken en tijdwinst levert het op dat korte stukje niet op.

Met vriendelijke groet,

Wineke Blom

Voorzitter Dorpsraad Ugchelen

Het Ommetje weer compleet

Wandeling Ommetje Schoolbeek en Veldekster weer compleet

Het Ommetje Schoolbeek en Veldekster is in 2015 door de Commissie Groen van de Dorpsraad in samenwerking met het IVN uitgezet als een wandelroute van ongeveer ¾  uur. Het begin en einde  is in de Beektuin (tegenover het IJskaffee) en met palen voorzien van rood/gele pijlen kan men de route, zonder extra benodigdheden, volgen. Zoals de naam al zegt – hij gaat langs de Schoolbeek naar het bosgedeelte van de Veldekster.

Omdat er enkele palen verdwenen bleken besloot Commissie Groen om het Ommetje te herstellen. Met medewerking van het wijkteam van de Gemeente zijn er nieuwe palen (met de schop) ingegraven en voorzien van rood/gele pijlen.  Achterin de Veldekster bleek een omgevallen boom de route te blokkeren. De volgende dag kwam de sectie Groen van het wijkteam in actie. De boom werd vakkundig in stukken gezaagd en in het struweel opgeslagen. Een prima verstopplek voor vogels, insecten en klein wild.  Overhangende takken op de route zijn ingekort en het bruggetje over de beek is helemaal schoongemaakt. Ook zijn de losliggende delen vastgezet zodat er veilig over gelopen kan worden.

Commissie Groen wil het wijkteam heel hartelijk bedanken voor hun inzet voor het Ommetje.
Wilt u het Ommetje ook lopen ? Bekijk het informatiebord in de Beektuin. Daar staat de route uitgebeeld voorzien van een QR-code die verwijst naar een kleine beschrijving op de website van de Dorpsraad. Een mooie route om te wandelen en tevens te genieten van de prachtige herfstkleuren!

https://dorpsraadugchelen.nl/wandeling-ommetje-schoolbeek-en-veldekster/

Tekst: Wilma Pothoven

Bestuursvergadering 770x400

Verslag Dorpsraad juli, augustus en september 2020

Waar sprak de dorpsraad over?

In de maanden maart tot en met juni heeft de Dorpsraad niet fysiek vergaderd. In de achter ons liggende vakantieperiode is bij de Dorpsraad de deur niet op slot gegaan en in juli heeft weer een eerste vergadering plaatsgevonden.
In de bestuursvergaderingen van juli, augustus en september  2020 kwam onder meer aan de orde:

  • Burgerparticipatie: Hierover is ondertussen een PMA geweest en nu zal besluitvorming moeten gaan plaatsvinden. Aangezien de Dorpsraad nog steeds van mening is dat er voor Dorps- en Wijkraden een belangrijke rol kan en misschien wel moet zijn in de contacten naar de gemeente is door de Dorpsraad Ugchelen nogmaals een brief aan de Raad en het College geschreven. Hierop is nog geen reactie ontvangen.
  • Nieuwbouw Basisschool DeTouwladder. De zorgen voor de verkeersveiligheid t.a.v. de verkeersdrukte die zal gaan ontstaan op de Bogaardslaan binnen de huidige plannen voor de nieuwbouw zijn in de contacten met de gemeente nog niet weggenomen. Dit blijft een punt op de agenda van de DR.
  • Algemene Ledenvergadering. Via een artikel in de Bron is het besluit aangekondigd om dit jaar geen ALV te houden. De COVID-19 maatregelen maken het onmogelijk om alle leden bijeen te brenegen. De stukken over het verenigingsjaar 2019 zijn wel gepubliceerd op de website van de Dorpsraad.
  • Duuringlaan. Op aandringen van de DR heeft de gemeente de toezegging gedaan om in het 3e kwartaal 2020 een informatiebijeenkomst te houden.
  • Bouwproject CODA-terrein. Omwonenden en ook de Dorpsraad is niet gelukkig met de voorgestelde plannen die naar de mening van de Dorpsraad niet passen in de samen met de gemeente opgestelde centrumvisie. De door de Dorpsraad ingediende zienswijze hierover is aan de inwoner openbaar gemaakt door publicatie op de website en in De Bron.
  • Plannen Breustedt-/Texoclean terrein. De Dorpsraad blijft hierover in gesprek met de ontwikkelaar. Het plan is besproken in de PPI bij de gemeente, maar formeel nog niet voorgelegd aan de Dorpsraad. Zodra mogelijk zal hierover verder gepubliceerd worden.

Ook dit keer waren het vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente Apeldoorn.

afsluiting-BT-Ugchele

‘Doorgaande route’ park Goudvink – Bedrijventerrein Ugchelen

Een tijdje was het mogelijk om vanuit Ugchelen via het park De Goudvink en het Bedrijventerrein Ugchelen (BT Ugchelen) op de laan van Westenenk te komen. Onlangs kwam daaraan weer een einde. Aangezien de Dorpsraad een aantal malen werd benaderd met vragen over deze hernieuwde afsluiting is een toelichting op z’n plaats.

Het BT Ugchelen is een particulier terrein en was in het verleden altijd volgens de geldende vergunningen en regelgeving omheind. Voor het uitvoeren van werkzaamheden door de gemeente is er in goed overleg met de beheerder van het bedrijventerrein een opening in het hekwerk gemaakt. Na afronding van de werkzaamheden heeft de beheerder destijds besloten om dit voorlopig nog niet af te sluiten en zodoende konden voetgangers en fietsers hiervan gebruik maken. De laatste tijd ondervindt men op het bedrijventerrein toch wel enige overlast van mogelijk hangjongeren en hebben bedrijven aangegeven dat er onveilige situaties (kunnen) ontstaan. Aangezien er op het bedrijventerrein gewerkt wordt met zwaar materieel en veelvuldig met heftrucks wordt gereden, zit een ongeluk met fietser of voetganger in een klein hoekje. Dit is uiteraard een onwenselijke situatie en de eigenaar kan en wil hiervoor terecht ook niet de verantwoordelijkheid dragen. Daarom is besloten om de oude situatie te herstellen en het hekwerk weer volledig te sluiten. Binnen de geldende vergunning is geen recht van overpad en is het terugplaatsen van het hek en het weer afsluiten van het BT Ugchelen vanuit het park De Goudvink geheel volgens de regelgeving. Vanaf nu moeten we dus weer even een stukje omlopen of omfietsen om onze bestemming te bereiken.

AlgemeneLedenvergadering 770x400

Algemene Ledenvergadering Dorpsraad

Na de eerste schrik in maart  komt alles wel weer een beetje op gang. De versoepelingen zorgen echter nog niet voor geruststellende cijfers voor wat betreft de besmettingen. Het is en blijft voorlopig nog wel een vreemde tijd, waarin het nog steeds belangrijk is dat we ons aan de gestelde regels houden.

Het bestuur van de Dorpsraad  heeft al eerder aangegeven dat de Algemene ledenvergadering (ALV) in april niet door kon gaan. We hadden verwacht en gehoopt dat we dit jaar in de herfst alsnog zo’n avond konden organiseren.

Echter, gezien de omstandigheden en de onvoorspelbare virustoekomst hebben we besloten de ALV dit jaar te laten vervallen. We vinden het risico te groot. Het financiële overzicht en de verantwoording is uiteraard wel bij de gemeente ingeleverd ter goedkeuring. Heeft u belangstelling voor het jaarverslag en het financieelverslag, deze zijn op onze website in te zien.

Ondanks de beperkte mogelijkheden met elkaar te vergaderen heeft de Dorpsraad niet stilgezeten. Met name de plannen op het CODA-terrein (de oude bibliotheek) heeft onze aandacht. We waren aanvankelijk zeer verheugd dat een projectontwikkelaar bereid was het gebouw te slopen en daar appartementen te bouwen. In ons dorp is namelijk veel behoefte aan woongelegenheden voor ouderen en starters. De bouwtekeningen gaven echter aan dat het gebouw wel erg groot  werd en naar mening van de Dorpsraad niet passend is in het centrum van ons dorp. Met de ondernemers, de gemeente en de Dorpsraad is de afgelopen jaren een centrumvisie ontwikkeld, een visie waar meerdere partijen enthousiast over waren. Op meerdere vlakken voldoen de plannen echter niet aan de centrumvisie. We hopen van harte dat we er samen uitkomen en dat er over een tijd een appartementencomplex staat waar iedereen  tevreden over is. Ook onderwerpen als de verkeersveiligheid rond de nieuwe basisschool de Touwladder en de eventuele bebouwing op het Wegenerterrein houdt ons bezig.

We gaan er vanuit  dat we volgend jaar elkaar weer op de ALV kunnen ontmoeten en elkaar op de hoogte kunnen stellen van alles wat speelt in Ugchelen.

Een hartelijke groet en een goede gezondheid gewenst,

Wineke Blom

Voorzitter van de Dorpsraad Ugchelen

(Klik hier om de dokumenten ALV 2020 in te zien)