Op weg naar een gemeentelijk verkeersveiligheidsplan 

Eind 2021 heeft de Gemeente Apeldoorn een oproep gedaan om door middel van het invullen van een online vragenlijst uw mening te geven over de verkeersveiligheid in Apeldoorn. De vragenlijst is door zo`n 1.100 inwoners ingevuld. Naar aanleiding van de enquête is een rapportage gemaakt. Deze zal worden meegenomen als één van de informatiebronnen voor het opstellen van een gemeentelijk verkeersveiligheidsplan. Het verkeersbeleid van de gemeente staat beschreven in de verkeersvisie 2016-2030. Aanvullend op deze visie maakt de gemeente nu ook een apart verkeersveiligheidsplan op. Dit plan heeft een horizon tot 2030. 

De rapportage naar aanleiding van de enquête is te downloaden via https://www.apeldoorn.nl/fl-resultaten-enquete-verkeersveiligheid.html . Volgens de meeste respondenten moet de gemeente vooral aan de slag met de verkeersveiligheid in 30 km/h wegen. Ook fietsstroken en fietspaden verdienen met voorrang aandacht. 

Op een kaart kon voor zelf gekozen locaties worden aangegeven of men ontevreden of juist positief over de verkeersveiligheid is. Het kaartbeeld voor Ugchelen met rode (ontevreden) en groene (positieve) stippen lijkt niet bijzonder af te wijken van het beeld voor het hele stedelijke gebied. Uiteraard vragen de rode stippen aandacht, maar het is toch wel weer geruststellend om te zien dat er in Ugchelen ook veel groene stippen zijn uitgedeeld. Positief beoordeeld zijn vooral vaak nieuw geplaatste verkeerslichten zoals ook aan de Europaweg. 

Op de kaart van Ugchelen zijn 25 aandachtspunten geplaatst bij de kruisingen van de Ugchelseweg met de Molecatenlaan en met de Derk Kamphuisweg. De kruisingen worden als druk ervaren en zijn relatief smal. Daardoor ontstaan er onoverzichtelijke situaties. Fietsers en voetgangers worden er volgens de respondenten vaak als ondergeschikt ervaren. Deze kritiek klinkt de Dorpsraad zeer bekend in de oren, want ook in onze enquête van voorjaar 2022 kwamen deze punten naar voren. 

Gelukkig zijn er juist op dit moment ontwikkelingen rondom deze twee knelpunten in voorbereiding. Voor de herinrichting van het centrum is het schetsontwerp al in een vergevorderd stadium, en voor de Derk Kamphuisweg staat op termijn ook een vernieuwing in de planning. Wij zullen de uitkomsten van de enquête met de gemeente bespreken om te proberen nu het ijzer heet is, dit ook te gaan smeden. 

Update van de verschillende bouwprojecten die in Ugchelen spelen  

De verkoop van de kavels op de voormalig Breustedt locatie aan de Ugchelseweg is moeizaam verlopen. Van de 2 kavels is er nog 1 beschikbaar. Onder invloed van de hogere rente lijkt de markt zich naar een nieuw evenwicht te bewegen.  

Het plan aan de andere kant van de Ugchelseweg (voormalig Texoclean terrein) zit in de ontwerpfase. De gemeente heeft op het laatste ontwerp opmerkingen gemaakt. De ontwikkelaar verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar zijn eerste ontwerp te kunnen presenteren.  

De projecten aan de Molecatenlaan (locatie voormalige CODA Bibliotheek) en Ugchelseweg (voormalig tankstation) zullen in het eerste halfjaar van 2023 worden opgeleverd zodat de bewoners hun intrek kunnen nemen.  

De voormalig Steenbeek locatie aan de Hoenderloseweg zal worden bestemd om sociale huurwoningen te realiseren. In de planvorming zal geprobeerd worden de voorzijde van het gebouw te behouden.  

Aan de Brouwersmolenweg (voormalig Essenstam locatie) is er een plan ingediend voor de bouw van 2 vrijstaande woningen. Naar het zich nu laat aanzien zal in het eerste kwartaal het plan aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Als dit positief verloopt zullen de twee kavels de verkoop ingaan. 

Hulp gezocht bij organiseren initiatieven binnen thema Zorg & Welzijn 

Hulp gezocht bij organiseren initiatieven binnen thema Zorg & Welzijn 

Naast het mooie initiatief Noaberschap en de commissie Dorpsprijs willen we, wil ik graag ook dit jaar een aantal nieuwe initiatieven ontplooien. Echter omdat ik (ook) volledig werk zoek ik hulp. Hulp in de vorm van het creatief bedenken/meedenken van goede ideeën, hulp bij het organiseren zelf etc. Vorig jaar was er een mooi voorbeeld van een buurt barbecue in de Batenburg, dit om de inwoners nog beter met elkaar te verbinden, te praten, te proosten. Bent u, ben je iemand die wil ‘investeren’ in uw buurt of in Ugchelen, bel of mail mij op 06-55327707 of via info@dorpsraadugchelen.nl. 

Gerhard Nieuwenhuis; Dorpsprijs winnaar 2022

Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie op 7 januari werd de twintigste Dorpsprijs uitgereikt aan Gerhard Nieuwenhuis. Het juryrapport bevatte onderstaande motivatie:

Gerhard Nieuwenhuis heeft zich al vele jaren als vrijwilliger buitengewoon, op vele terreinen en creatief ingezet ten behoeve van vele generaties in Ugchelen.
Van 1984 tot en met 2015 was Gerhard Nieuwenhuis namens de Vereniging Ugchelens Belang de enige echte ‘Ugchelse Sinterklaas’, o.a. tijdens de jaarlijkse intocht.
Sinds 2016 tot heden is hij nauw betrokken bij de Buurtpreventie Ugchelen als coördinator en als oprichter van de Parate Groep.
Tevens is de tuin bij zijn woning (op de hoek Bogaardslaan – Hulkestein) mede door zijn inspanningen een dorpstuin en ontmoetingsplek “Ugchelen bloeit” geworden.
Kortom: Gerhard Nieuwenhuis is voor zijn inzet de Dorpsprijs Ugchelen 2022 waardig

Foto: fotografencollectief Ugchelen.
Meer foto’s staan op https://ugchelenfoto.nl/fotoarchiefugchelen.nu/

Uitreiking Dorpsprijs

Dorpsprijs 2022 : Wie verdient de Papierschepper?

Na 2 jaar de Dorpsprijs Ugchelen op een ander tijdstip uitgereikt te hebben dan tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad, hopen we als Commissie Dorpsprijs dit nu wel weer te kunnen doen in januari 2023. De commissie ‘Dorpsprijs Ugchelen’ roept u daarom op om dorpsgenoten voor te dragen die in uw ogen de Dorpsprijs 2022 verdienen.

U heeft tot 5 december 2022 de mogelijkheid iemand voor te dragen!

Voor meer info klik hier

Wie nomineert u voor de Dorpsprijs 2022?

Zoals in de reglementen staat aangegeven wordt de prijs uitgereikt aan ‘personen of instellingen die zich bovenmatig hebben ingezet voor Ugchelen’, ongeacht of het vrijwilligerswerk of beroepsmatig is geweest. De winnaar van de Dorpsprijs krijgt als aandenken een replica van het beeld van de Papierschepper. Zoals het beeld van de Papierschepper, in het plantsoen tegenover UB,  één van de bepalende dorpsgezichten is in Ugchelen, zo is de winnaar van de jaarlijks uit te reiken Dorpsprijs een bepalend gezicht geweest in het ‘leefbaar houden’ van Ugchelen in 2022.

Twee jaar geleden is de prijs (verlaat) uitgereikt aan alle gezondheidsmedewerkers die in Ugchelen hebben meegewerkt aan de verzorging van coronapatiënten. Vorig jaar is de prijs uitgereikt aan Jan Visser vanwege de vele vrijwilligerstaken die het uitvoert, m.n. voor de Buurtbus.

Kent u in uw omgeving iemand of een groep die zich al jaren met hart en ziel heeft ingezet en ook in 2022 nog steeds inzet voor het leefbaar maken van ons dorp? En vindt u dat die persoon of groep de Dorpsprijs 2022 verdient, dan kunt u die voordragen bij de Commissie Dorpsprijs. Denk bijvoorbeeld aan sport, cultuur, zorg, natuur, maatschappelijk welzijn,… etc. Individueel of in verenigingsverband, op de voorgrond zichtbaar of op de achtergrond als een stille kracht. Wie verdient volgens u dit jaar de Papierschepper en wordt winnaar van de Dorpsprijs 2022.

De prijs wordt (als de coronamaatregelen dat toelaten) uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van UB en de Dorpsraad.

U kunt uw, met feiten onderbouwde, voordracht voor 5 december sturen naar: Wilma van Wijk, secretaris van de Commissie Dorpsprijs Ugchelen, email: m.vanwijk1@chello.nl.

Warner Bruins (vz.).

Bijeenkomst vrijwilligers Noaberschap 20 oktober 2022

Het was al even geleden door Corona maar het team van het Noaberschap (Wineke, Annemieke en Floortje) vonden het belangrijk om de vrijwilligers weer eens live te spreken. Op de vrijwilligersavond in UB werden de vrijwilligers van het Noaberschap bijgepraat en personele wijzigingen gemeld en na de pauze stond er een boeiende presentatie over het project Fietsmaatjes gepland.  

Wineke opende de vergadering en kon ons melden dat er in de Coronatijd duidelijk minder vragen waren en dat vrijwilligers het soms ook lastig vonden in die periode. Het goede nieuws is dat na een flyer bij de Bron het aantal vragen weer toeneemt. Floortje gaat, met pijn in het hart, afscheid nemen. Ze gaat verhuizen naar Brabant. Heel spannend en leuk, maar je laat wel wat achter! Bedankjes, mooie bloemen en een afscheidsspeech van Floortje. Ze vindt het heel jammer maar nieuwe zaken dienen zich aan! De plek van Floortje werd overigens vlot ingevuld door Marja de Winter, een bekende in Ugchelen die heel graag haar steentje aan het Noaberschap wil bijdragen.  

Na een korte pauze vertelden 2 dames van de Fietsmaatjes over dit interessante project: op een duo-fiets mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen toch weer de ervaring van fietsen door de omgeving bieden. Weer eens de wind door je haren voelen of naar een terrasje fietsen en er lekker even uit zijn. Het werd een geanimeerde presentatie met veel, vaak praktische vragen. De dames van de Fietsmaatjes benadrukten in hun verhaal ook de sociale aspecten van het samen op pad gaan. Een interessante vorm om het gezelschap houden wat binnen Noaberschap vaak wordt gedaan in een andere vorm te gieten. Teruglopend naar huis met collega-vrijwilligers dachten we al aan iemand in onze straat waarvoor het Fietsmaatjes plan mogelijk een belangrijke meerwaarde zou kunnen zijn. We gaan het zien.  

Meer info over Fietsmaatjes: https://fietsmaatjesapeldoorn.nl. 

 

Oproep: Wilt u iets betekenen voor uw medebewoner?

Voor het thema Zorg en Welzijn ben ik op zoek naar inwoners die hun steentje willen bijdragen aan het welzijn van onze medebewoners. Iedereen is druk, dat ‘hoort’ bij deze tijd. Zo ook ik. Echter wanneer je een half uurtje, een uurtje of een paar uur per maand tijd zou kunnen vrijmaken, dan kunnen we mogelijk meer mooie dingen organiseren voor jong en oud. ‘Handjes’ kunnen helpen maar zeker ook organisatorisch talent. Let wel: het is geen bestuursfunctie, maar mogelijk een helpende hand voor mij, ‘voor u’ en voor elkaar en de medebewoners met een hulpvraag. Brainstormen, bedenken, acties uitzetten etc., wanneer je vragen hebt dan kunt u mij mailen via info@dorpsraadugchelen.nl of eventueel ‘s avonds bellen op 06-55327707 (Bas te Riele)

Ontwikkeling van de Brouwersmolenweg 390 te Ugchelen

05-10-2022

Bron Hans Mertens

Er is een verzoek voor wijziging van het bestemmingsplan ingediend voor de Brouwersmolenweg 390. Op dit moment staat er nog een boerderij alsmede opstallen. Deze gaan plaats maken voor een tweetal vrijstaande woningen, vermits uiteraard het bestemmingsplan goedgekeurd gaat worden. Eind dit jaar (2022) of begin volgend jaar kunnen deze kavels in de verkoop, waarna de nieuwe eigenaar er een vrijstaande woning op kan plaatsen.  

Het weiland achter de boerderij heeft nu nog een agrarische bestemming, maar deze bestemming zal omgezet worden in bestemming groen. De bedoeling is dat er enkele kleine bijgebouwen (zoals een paardenstal voor de pony’s) geplaatst gaan worden, verreweg het merendeel van het weiland zal ‘groen’ blijven. Het bestemmingsplan zal worden gepubliceerd op  brouwersmolenweg.nl 

Voorgenomen wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening – Inspraak mogelijk!

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn is voornemens om aan de gemeenteraad een aantal wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (APV) voor te stellen. Omdat er zo ongeveer permanent landelijke en lokale ontwikkelingen zijn wordt de APV met enige regelmaat gewijzigd. Dit gebeurt normaal gesproken zo`n 2 keer per jaar. 

In het op 28 oktober gepubliceerde voorstel staan een aantal wijzigingen en uitbreidingen die ook voor Ugchelen van belang zijn. Naast aanpassing van de regelingen rondom het mogelijk maken van een maximum aantal honden dat onaangelijnd door een hondenuitlaatservice op aangewezen plekken mag worden uitgelaten, ontheffingen op het fietsparkeerverbod in de binnenstad en enkele technische wijzigingen vooruitlopend op het invoeren van de nieuwe omgevingswet, zijn de volgende onderwerpen noemenswaardig: 

Deelfietsen, -bromfietsen, -scooters en –stepjes 

Het zal u niet zijn ontgaan dat sinds een jaar of twee ook in Ugchelen geregeld deelscooters en deelfietsen zijn te zien. De dorpsraad heeft hierover de laatste tijd een aantal vragen en opmerkingen ontvangen. Het gaat dan veelal om de vraag hoe dit fenomeen eigenlijk is geregeld, en vooral de regelingen rondom het stallen van deze vervoermiddelen op de stoep. Tot nu toe kende de APV alleen een algemene regel die het verbiedt om fietsen en bromfietsen buiten de aangewezen plekken te stallen als dit overlast veroorzaakt. Met de opkomst van het zogenaamde deelvervoer is ook Apeldoorn nu toe aan het stellen van duidelijkere regels. De verwachting is dat in 2023 ook deelstepjes op de nederlandse openbare weg zullen worden toegelaten. Het college van B&W stelt nu voor om het mogelijk te maken om specifieke plekken aan te wijzen waar deze deelvervoermiddelen mogen worden geplaatst of juist niet mogen worden geplaatst. Daarnaast is men voornemens om een vergunningenstelsel in te voeren. Daarmee kan een maximum aan het aantal aanbieders worden gesteld en kunnen aanvullende eisen worden gesteld als het gaat om aan het aantal voertuigen, de periode en de plaats van aanbieden. De voorstellen zijn gelijk aan de regelingen zoals die onlangs in Rotterdam, Groningen en Zwolle zijn ingevoerd. 

Opruimplicht paardenpoep 

Onder andere op basis van een aantal klachten uit Ugchelen stelt het college van B&W voor om een opruimplicht voor paardenpoep in de APV op te nemen. Als de uitwerpselen van een paard op de openbare weg blijven liggen kan dit voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen. In de praktijk zal het niet altijd op een veilige manier mogelijk zijn om de poep meteen op te ruimen. Vandaar dat in het voorstel staat dat de uitwerpselen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zes uur moeten worden opgeruimd. Het nieuwe artikel in de APV maakt het mogelijk om het niet op tijd opruimen te kunnen beboeten.  Hiervoor moet echter wel sprake zijn van een heterdaad situatie waarbij de betrokken ruiter of koetsier bekend moet zijn. Met een beetje goede wil zal het toch niet meteen tot beboeten hoeven te komen. Als de betrokkenen van goede wil zijn moet het mogelijk zijn om werkbare afspraken te maken voor de plekken waarop dit probleem herhaaldelijk speelt. 

Maak gebruik van de mogelijkheid tot inspraak 

Het concept-raadsbesluit is voor inspraak vrijgegeven. U kunt binnen een periode van 5 weken vanaf 28 oktober 2022 uw op- of aanmerkingen op de voorgenomen wijzigingen van de APV kenbaar maken. De stukken zijn in te zien op www.apeldoorn.nl/apv of op het stadhuis. Tijdens de periode waarin de stukken ter inzage liggen kan iedereen een zienswijze geven. U kunt uw zienswijze per e-mail sturen naar e.niezen@apeldoorn.nl  of u stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders, afdeling juridische zaken, ter attentie van de heer E.L. Niezen, postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze conceptvoorstel 21e wijziging APV’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.