Beekprikken in De Goudvink – Houdt uw hond uit de Spreng!

Goed nieuws! In de spreng van De Goudvink zijn beekprikken gesignaleerd. De commissie Water van de Dorpsraad doet hierbij de oproep aan de hondenbezitters om de honden niet in de spreng te laten springen.

Met zijn naakte, naaldvormige lichaam lijkt de beekprik op een kleine slang of een grote worm. Het is een van oudste gewervelden op onze planeet: de beekprik zwom hier al rond meer dan 500 miljoen jaar geleden! De beekprik is een beschermde soort in de zin van de Wet natuurbescherming en staat op de Nederlandse Rode lijst als bedreigde diersoort. We hopen dan ook dat de hondenbezitter gehoor geeft aan deze oproep.

Namens de Beekprikken hartelijk dank!

beekprikken

Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Ugchelen 2023

Op dinsdag 25 April 2023 houden we onze algemene ledenvergadering (de jaarvergadering). 

Aanvang 19.30 uur in het dorpshuis Ugchelens Belang, Boogaardslaan 81 in Ugchelen. 

De vergadering is openbaar, echter alleen de leden hebben stemrecht. Op de agenda staan zoals gebruikelijk de bespreking van het jaarverslag en het financieel jaarverslag. 

Stukken worden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de vergadering op de website gepubliceerd. 

Tijdens deze vergadering is als gastspreker Danny Huizer van de gemeente Apeldoorn aanwezig.

Komt u ook?! 

Alleenstaanden in Ugchelen – meld u aan!

Alleenstaanden maken een steeds groter onderdeel uit van onze samenleving, zo ook in Ugchelen. Dit komt mede door het steeds ouder worden van ons als mens. Verder zie je van jong tot oud meer individualisering, waardoor de aandacht voor elkaar als buren of als buurtgenoot er vaker ‘bij in schiet’. Het ‘alleen willen zijn’ kan natuurlijk een bewuste keuze zijn, maar kan ook zijn ontstaan door een scheiding, het overlijden van een partner en/of het uit huis gaan van kinderen. Ik wil middels dit artikel graag onderzoeken of er (bij u) behoefte is aan een initiatief om voor de zomer alleenstaanden samen te laten komen. Puur om (nieuwe) mensen te leren kennen, te praten, een spelletje te doen of anderszins. Wanneer er voldoende animo is dan willen we als Dorpsraad graag het initiatief nemen om u een middag- of avonddeel ‘bij elkaar te brengen’.

Wat ons betreft is er geen ondergrens of bovengrens wat leeftijd betreft. Wellicht heeft u enige moed nodig om u aan te melden. Maar schroom zeker niet, want u zult niet de enige zijn. En wat is nu mooier dan de kans om uw ‘Ugchelse’ medebewoner op deze wijze te ontmoeten. U kunt mij bellen op nummer 06-55327707. Wanneer u behoefte heeft om te mailen dan kan dit via info@dorpsraadugchelen.nl.

Oproep! Nieuwe locaties snelheidsdisplay 

Om de bewustwording voor het 30-km/h regime in Ugchelen te vergroten wordt al sinds enkele jaren een snelheidsdisplay ingezet. Naast de weginrichting en handhaving is ook de zogenaamde “factor mens” een belangrijke bouwsteen als het gaat om het verbeteren van de verkeersveiligheid. De Dorpsraad wil het komende jaar sterker inzetten op het onderdeel houding en gedrag. Het snelheidsdisplay is één van de manieren om de weggebruiker bewust te maken of bewust te houden van zijn of haar gedrag. Houd je je aan de maximumsnelheid van 30-km/h dan komt je gereden snelheid groen in beeld, maar rijd je sneller dan toegestaan dan wordt de gereden snelheid met knipperende rode cijfers weergegeven. De hardleerse snelheidsovertreders zal je hier wellicht niet mee kunnen beïnvloeden, maar veel mensen rijden niet altijd bewust te snel en zijn door middel van een stukje confrontatie met het eigen gedrag weer op het rechte pad terug te brengen. 

Het display heeft de afgelopen jaren vaak op dezelfde plekken gehangen, onder andere aan de Ugchelseweg ter hoogte van snackbar Charly en aan de Brouwersmolenweg in de buurt van VV Albatros. We willen graag een nieuwe planning maken voor dit jaar. Vandaar de oproep om één of meer locaties in te sturen waar het display volgens u een tijdje geplaatst mag worden. Bij de besluitvorming zullen de ingezonden suggesties tegen elkaar worden afgewogen. 

Het display wordt door de Gemeente aan een lantaarnpaal gehangen en blijft dan zo`n 2 tot 3 maanden op die plek. Locaties mogen worden doorgegeven via het welbekende e-mailadres info@dorpsraadugchelen.nl . 

 

Bestuurslid gezocht

Gezocht! Nieuw lid Dorpsraad thema Duurzaamheid, Groen & Water

Zoals eerder aangegeven zal Ron na een groot aantal jaren actief te zijn geweest, tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad in 2023 (bekendmaking datum volgt nog) afscheid nemen als lid van het bestuur van de Dorpsraad.  

Wij zijn op zoek naar een opvolger. Gaat ons dorp u aan het hart en heeft u affiniteit met het thema Duurzaamheid, Groen en Water? Dan zijn we op zoek naar u. Komt u onze Dorpsraad versterken? 

U kunt zich kandidaat stellen door u aan te melden via info@dorpsraadugchelen.nl. Wilt u uw aanmelding voorzien van een introductie over uzelf en uw motivatie waarom u als sponsor voor dit thema plaats wilt nemen in de Dorpsraad. 

Mocht u vooraf nog vragen hebben dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Onze telefoonnummers staan op de website vermeld.  

Update initiatief wandelroute Ugchelen incl. bankjes met QR code

Eind van deze maand gaat de Dorpsraad samen met Liz Tulk (Adviseur Cultuur en Erfgoed) van de Gemeente Apeldoorn en Herman Geurts op pad en in gesprek over ons bankjes initiatief. Het initiatief betreft het mogelijk ontwikkelen van een wandelroute door Ugchelen en het plaatsen van bankjes met een QR-code langs deze wandelroute. Door de QR code bij het bankje te scannen kom je meer te weten over de bijzondere historie van die speciale plek. 

De gemeente wil graag meedenken en daar waar mogelijk ondersteunen omdat zij het initiatief in het kader van Het grote verhaal van Apeldoorn heel interessant vinden. Daarom gaan we eind van deze maand op pad en in gesprek hierover om samen te kijken naar de mogelijkheden en haalbaarheid van dit initiatief. 

Op weg naar een gemeentelijk verkeersveiligheidsplan 

Eind 2021 heeft de Gemeente Apeldoorn een oproep gedaan om door middel van het invullen van een online vragenlijst uw mening te geven over de verkeersveiligheid in Apeldoorn. De vragenlijst is door zo`n 1.100 inwoners ingevuld. Naar aanleiding van de enquête is een rapportage gemaakt. Deze zal worden meegenomen als één van de informatiebronnen voor het opstellen van een gemeentelijk verkeersveiligheidsplan. Het verkeersbeleid van de gemeente staat beschreven in de verkeersvisie 2016-2030. Aanvullend op deze visie maakt de gemeente nu ook een apart verkeersveiligheidsplan op. Dit plan heeft een horizon tot 2030. 

De rapportage naar aanleiding van de enquête is te downloaden via https://www.apeldoorn.nl/fl-resultaten-enquete-verkeersveiligheid.html . Volgens de meeste respondenten moet de gemeente vooral aan de slag met de verkeersveiligheid in 30 km/h wegen. Ook fietsstroken en fietspaden verdienen met voorrang aandacht. 

Op een kaart kon voor zelf gekozen locaties worden aangegeven of men ontevreden of juist positief over de verkeersveiligheid is. Het kaartbeeld voor Ugchelen met rode (ontevreden) en groene (positieve) stippen lijkt niet bijzonder af te wijken van het beeld voor het hele stedelijke gebied. Uiteraard vragen de rode stippen aandacht, maar het is toch wel weer geruststellend om te zien dat er in Ugchelen ook veel groene stippen zijn uitgedeeld. Positief beoordeeld zijn vooral vaak nieuw geplaatste verkeerslichten zoals ook aan de Europaweg. 

Op de kaart van Ugchelen zijn 25 aandachtspunten geplaatst bij de kruisingen van de Ugchelseweg met de Molecatenlaan en met de Derk Kamphuisweg. De kruisingen worden als druk ervaren en zijn relatief smal. Daardoor ontstaan er onoverzichtelijke situaties. Fietsers en voetgangers worden er volgens de respondenten vaak als ondergeschikt ervaren. Deze kritiek klinkt de Dorpsraad zeer bekend in de oren, want ook in onze enquête van voorjaar 2022 kwamen deze punten naar voren. 

Gelukkig zijn er juist op dit moment ontwikkelingen rondom deze twee knelpunten in voorbereiding. Voor de herinrichting van het centrum is het schetsontwerp al in een vergevorderd stadium, en voor de Derk Kamphuisweg staat op termijn ook een vernieuwing in de planning. Wij zullen de uitkomsten van de enquête met de gemeente bespreken om te proberen nu het ijzer heet is, dit ook te gaan smeden. 

Update van de verschillende bouwprojecten die in Ugchelen spelen  

De verkoop van de kavels op de voormalig Breustedt locatie aan de Ugchelseweg is moeizaam verlopen. Van de 2 kavels is er nog 1 beschikbaar. Onder invloed van de hogere rente lijkt de markt zich naar een nieuw evenwicht te bewegen.  

Het plan aan de andere kant van de Ugchelseweg (voormalig Texoclean terrein) zit in de ontwerpfase. De gemeente heeft op het laatste ontwerp opmerkingen gemaakt. De ontwikkelaar verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar zijn eerste ontwerp te kunnen presenteren.  

De projecten aan de Molecatenlaan (locatie voormalige CODA Bibliotheek) en Ugchelseweg (voormalig tankstation) zullen in het eerste halfjaar van 2023 worden opgeleverd zodat de bewoners hun intrek kunnen nemen.  

De voormalig Steenbeek locatie aan de Hoenderloseweg zal worden bestemd om sociale huurwoningen te realiseren. In de planvorming zal geprobeerd worden de voorzijde van het gebouw te behouden.  

Aan de Brouwersmolenweg (voormalig Essenstam locatie) is er een plan ingediend voor de bouw van 2 vrijstaande woningen. Naar het zich nu laat aanzien zal in het eerste kwartaal het plan aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Als dit positief verloopt zullen de twee kavels de verkoop ingaan. 

Hulp gezocht bij organiseren initiatieven binnen thema Zorg & Welzijn 

Hulp gezocht bij organiseren initiatieven binnen thema Zorg & Welzijn 

Naast het mooie initiatief Noaberschap en de commissie Dorpsprijs willen we, wil ik graag ook dit jaar een aantal nieuwe initiatieven ontplooien. Echter omdat ik (ook) volledig werk zoek ik hulp. Hulp in de vorm van het creatief bedenken/meedenken van goede ideeën, hulp bij het organiseren zelf etc. Vorig jaar was er een mooi voorbeeld van een buurt barbecue in de Batenburg, dit om de inwoners nog beter met elkaar te verbinden, te praten, te proosten. Bent u, ben je iemand die wil ‘investeren’ in uw buurt of in Ugchelen, bel of mail mij op 06-55327707 of via info@dorpsraadugchelen.nl. 

Gerhard Nieuwenhuis; Dorpsprijs winnaar 2022

Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie op 7 januari werd de twintigste Dorpsprijs uitgereikt aan Gerhard Nieuwenhuis. Het juryrapport bevatte onderstaande motivatie:

Gerhard Nieuwenhuis heeft zich al vele jaren als vrijwilliger buitengewoon, op vele terreinen en creatief ingezet ten behoeve van vele generaties in Ugchelen.
Van 1984 tot en met 2015 was Gerhard Nieuwenhuis namens de Vereniging Ugchelens Belang de enige echte ‘Ugchelse Sinterklaas’, o.a. tijdens de jaarlijkse intocht.
Sinds 2016 tot heden is hij nauw betrokken bij de Buurtpreventie Ugchelen als coördinator en als oprichter van de Parate Groep.
Tevens is de tuin bij zijn woning (op de hoek Bogaardslaan – Hulkestein) mede door zijn inspanningen een dorpstuin en ontmoetingsplek “Ugchelen bloeit” geworden.
Kortom: Gerhard Nieuwenhuis is voor zijn inzet de Dorpsprijs Ugchelen 2022 waardig

Foto: fotografencollectief Ugchelen.
Meer foto’s staan op https://ugchelenfoto.nl/fotoarchiefugchelen.nu/