Uitreiking Dorpsprijs

Dorpsprijs 2022 : Wie verdient de Papierschepper?

Na 2 jaar de Dorpsprijs Ugchelen op een ander tijdstip uitgereikt te hebben dan tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad, hopen we als Commissie Dorpsprijs dit nu wel weer te kunnen doen in januari 2023. De commissie ‘Dorpsprijs Ugchelen’ roept u daarom op om dorpsgenoten voor te dragen die in uw ogen de Dorpsprijs 2022 verdienen.

U heeft tot 5 december 2022 de mogelijkheid iemand voor te dragen!

Voor meer info klik hier

Wie nomineert u voor de Dorpsprijs 2022?

Zoals in de reglementen staat aangegeven wordt de prijs uitgereikt aan ‘personen of instellingen die zich bovenmatig hebben ingezet voor Ugchelen’, ongeacht of het vrijwilligerswerk of beroepsmatig is geweest. De winnaar van de Dorpsprijs krijgt als aandenken een replica van het beeld van de Papierschepper. Zoals het beeld van de Papierschepper, in het plantsoen tegenover UB,  één van de bepalende dorpsgezichten is in Ugchelen, zo is de winnaar van de jaarlijks uit te reiken Dorpsprijs een bepalend gezicht geweest in het ‘leefbaar houden’ van Ugchelen in 2022.

Twee jaar geleden is de prijs (verlaat) uitgereikt aan alle gezondheidsmedewerkers die in Ugchelen hebben meegewerkt aan de verzorging van coronapatiënten. Vorig jaar is de prijs uitgereikt aan Jan Visser vanwege de vele vrijwilligerstaken die het uitvoert, m.n. voor de Buurtbus.

Kent u in uw omgeving iemand of een groep die zich al jaren met hart en ziel heeft ingezet en ook in 2022 nog steeds inzet voor het leefbaar maken van ons dorp? En vindt u dat die persoon of groep de Dorpsprijs 2022 verdient, dan kunt u die voordragen bij de Commissie Dorpsprijs. Denk bijvoorbeeld aan sport, cultuur, zorg, natuur, maatschappelijk welzijn,… etc. Individueel of in verenigingsverband, op de voorgrond zichtbaar of op de achtergrond als een stille kracht. Wie verdient volgens u dit jaar de Papierschepper en wordt winnaar van de Dorpsprijs 2022.

De prijs wordt (als de coronamaatregelen dat toelaten) uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van UB en de Dorpsraad.

U kunt uw, met feiten onderbouwde, voordracht voor 5 december sturen naar: Wilma van Wijk, secretaris van de Commissie Dorpsprijs Ugchelen, email: m.vanwijk1@chello.nl.

Warner Bruins (vz.).

Bijeenkomst vrijwilligers Noaberschap 20 oktober 2022

Het was al even geleden door Corona maar het team van het Noaberschap (Wineke, Annemieke en Floortje) vonden het belangrijk om de vrijwilligers weer eens live te spreken. Op de vrijwilligersavond in UB werden de vrijwilligers van het Noaberschap bijgepraat en personele wijzigingen gemeld en na de pauze stond er een boeiende presentatie over het project Fietsmaatjes gepland.  

Wineke opende de vergadering en kon ons melden dat er in de Coronatijd duidelijk minder vragen waren en dat vrijwilligers het soms ook lastig vonden in die periode. Het goede nieuws is dat na een flyer bij de Bron het aantal vragen weer toeneemt. Floortje gaat, met pijn in het hart, afscheid nemen. Ze gaat verhuizen naar Brabant. Heel spannend en leuk, maar je laat wel wat achter! Bedankjes, mooie bloemen en een afscheidsspeech van Floortje. Ze vindt het heel jammer maar nieuwe zaken dienen zich aan! De plek van Floortje werd overigens vlot ingevuld door Marja de Winter, een bekende in Ugchelen die heel graag haar steentje aan het Noaberschap wil bijdragen.  

Na een korte pauze vertelden 2 dames van de Fietsmaatjes over dit interessante project: op een duo-fiets mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen toch weer de ervaring van fietsen door de omgeving bieden. Weer eens de wind door je haren voelen of naar een terrasje fietsen en er lekker even uit zijn. Het werd een geanimeerde presentatie met veel, vaak praktische vragen. De dames van de Fietsmaatjes benadrukten in hun verhaal ook de sociale aspecten van het samen op pad gaan. Een interessante vorm om het gezelschap houden wat binnen Noaberschap vaak wordt gedaan in een andere vorm te gieten. Teruglopend naar huis met collega-vrijwilligers dachten we al aan iemand in onze straat waarvoor het Fietsmaatjes plan mogelijk een belangrijke meerwaarde zou kunnen zijn. We gaan het zien.  

Meer info over Fietsmaatjes: https://fietsmaatjesapeldoorn.nl. 

 

Oproep: Wilt u iets betekenen voor uw medebewoner?

Voor het thema Zorg en Welzijn ben ik op zoek naar inwoners die hun steentje willen bijdragen aan het welzijn van onze medebewoners. Iedereen is druk, dat ‘hoort’ bij deze tijd. Zo ook ik. Echter wanneer je een half uurtje, een uurtje of een paar uur per maand tijd zou kunnen vrijmaken, dan kunnen we mogelijk meer mooie dingen organiseren voor jong en oud. ‘Handjes’ kunnen helpen maar zeker ook organisatorisch talent. Let wel: het is geen bestuursfunctie, maar mogelijk een helpende hand voor mij, ‘voor u’ en voor elkaar en de medebewoners met een hulpvraag. Brainstormen, bedenken, acties uitzetten etc., wanneer je vragen hebt dan kunt u mij mailen via info@dorpsraadugchelen.nl of eventueel ‘s avonds bellen op 06-55327707 (Bas te Riele)

Ontwikkeling van de Brouwersmolenweg 390 te Ugchelen

05-10-2022

Bron Hans Mertens

Er is een verzoek voor wijziging van het bestemmingsplan ingediend voor de Brouwersmolenweg 390. Op dit moment staat er nog een boerderij alsmede opstallen. Deze gaan plaats maken voor een tweetal vrijstaande woningen, vermits uiteraard het bestemmingsplan goedgekeurd gaat worden. Eind dit jaar (2022) of begin volgend jaar kunnen deze kavels in de verkoop, waarna de nieuwe eigenaar er een vrijstaande woning op kan plaatsen.  

Het weiland achter de boerderij heeft nu nog een agrarische bestemming, maar deze bestemming zal omgezet worden in bestemming groen. De bedoeling is dat er enkele kleine bijgebouwen (zoals een paardenstal voor de pony’s) geplaatst gaan worden, verreweg het merendeel van het weiland zal ‘groen’ blijven. Het bestemmingsplan zal worden gepubliceerd op  brouwersmolenweg.nl 

Voorgenomen wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening – Inspraak mogelijk!

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn is voornemens om aan de gemeenteraad een aantal wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (APV) voor te stellen. Omdat er zo ongeveer permanent landelijke en lokale ontwikkelingen zijn wordt de APV met enige regelmaat gewijzigd. Dit gebeurt normaal gesproken zo`n 2 keer per jaar. 

In het op 28 oktober gepubliceerde voorstel staan een aantal wijzigingen en uitbreidingen die ook voor Ugchelen van belang zijn. Naast aanpassing van de regelingen rondom het mogelijk maken van een maximum aantal honden dat onaangelijnd door een hondenuitlaatservice op aangewezen plekken mag worden uitgelaten, ontheffingen op het fietsparkeerverbod in de binnenstad en enkele technische wijzigingen vooruitlopend op het invoeren van de nieuwe omgevingswet, zijn de volgende onderwerpen noemenswaardig: 

Deelfietsen, -bromfietsen, -scooters en –stepjes 

Het zal u niet zijn ontgaan dat sinds een jaar of twee ook in Ugchelen geregeld deelscooters en deelfietsen zijn te zien. De dorpsraad heeft hierover de laatste tijd een aantal vragen en opmerkingen ontvangen. Het gaat dan veelal om de vraag hoe dit fenomeen eigenlijk is geregeld, en vooral de regelingen rondom het stallen van deze vervoermiddelen op de stoep. Tot nu toe kende de APV alleen een algemene regel die het verbiedt om fietsen en bromfietsen buiten de aangewezen plekken te stallen als dit overlast veroorzaakt. Met de opkomst van het zogenaamde deelvervoer is ook Apeldoorn nu toe aan het stellen van duidelijkere regels. De verwachting is dat in 2023 ook deelstepjes op de nederlandse openbare weg zullen worden toegelaten. Het college van B&W stelt nu voor om het mogelijk te maken om specifieke plekken aan te wijzen waar deze deelvervoermiddelen mogen worden geplaatst of juist niet mogen worden geplaatst. Daarnaast is men voornemens om een vergunningenstelsel in te voeren. Daarmee kan een maximum aan het aantal aanbieders worden gesteld en kunnen aanvullende eisen worden gesteld als het gaat om aan het aantal voertuigen, de periode en de plaats van aanbieden. De voorstellen zijn gelijk aan de regelingen zoals die onlangs in Rotterdam, Groningen en Zwolle zijn ingevoerd. 

Opruimplicht paardenpoep 

Onder andere op basis van een aantal klachten uit Ugchelen stelt het college van B&W voor om een opruimplicht voor paardenpoep in de APV op te nemen. Als de uitwerpselen van een paard op de openbare weg blijven liggen kan dit voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen. In de praktijk zal het niet altijd op een veilige manier mogelijk zijn om de poep meteen op te ruimen. Vandaar dat in het voorstel staat dat de uitwerpselen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zes uur moeten worden opgeruimd. Het nieuwe artikel in de APV maakt het mogelijk om het niet op tijd opruimen te kunnen beboeten.  Hiervoor moet echter wel sprake zijn van een heterdaad situatie waarbij de betrokken ruiter of koetsier bekend moet zijn. Met een beetje goede wil zal het toch niet meteen tot beboeten hoeven te komen. Als de betrokkenen van goede wil zijn moet het mogelijk zijn om werkbare afspraken te maken voor de plekken waarop dit probleem herhaaldelijk speelt. 

Maak gebruik van de mogelijkheid tot inspraak 

Het concept-raadsbesluit is voor inspraak vrijgegeven. U kunt binnen een periode van 5 weken vanaf 28 oktober 2022 uw op- of aanmerkingen op de voorgenomen wijzigingen van de APV kenbaar maken. De stukken zijn in te zien op www.apeldoorn.nl/apv of op het stadhuis. Tijdens de periode waarin de stukken ter inzage liggen kan iedereen een zienswijze geven. U kunt uw zienswijze per e-mail sturen naar e.niezen@apeldoorn.nl  of u stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders, afdeling juridische zaken, ter attentie van de heer E.L. Niezen, postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze conceptvoorstel 21e wijziging APV’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten. 

Babbeltrucs – wees alert!

Babbeltrucs  

De laatste tijd bereiken ons weer meer geluiden als het gaat om babbeltrucs in Ugchelen. Onbekenden spreken je aan, bijvoorbeeld bij je thuis of bij een pinautomaat. Ze gebruiken smoezen om je vertrouwen te winnen. Vervolgens stelen zij je geld, bankpas en pincode of waardevolle bezittingen.   

Signalen  

Bij babbeltrucs doen dieven zich vaak voor als meteropnemer, glazenwasser, schoorsteenveger of koerier. Of bijvoorbeeld als postbezorger, collecteloper, bankmedewerker of vertegenwoordiger. Laat iemand die je niet kent niet zomaar binnen.   

Wees op je hoede als een persoon aan de deur vraagt of hij bij je (naar een alarmnummer) mag bellen, bij je naar de wc mag gaan of geld met je zou kunnen wisselen. Laat hem niet binnen en vraag hem om weg te gaan. Bij sommige babbeltrucs wordt gevraagd om je bankpas of pincode ter controle af te geven. Banken of de politie zullen daar nooit om vragen. De overtuiging waarmee dit gedaan wordt, zorgt er voor de mensen overrompeld worden. Wees dus alert en probeer het vroegtijdig te signaleren.  

Tip 

Wilt u meer over dit onderwerp weten? Kom dan naar de door de coördinatoren buurtpreventie georganiseerde thema-avond over oplichting (internet)fraude en inbraakpreventie op woensdagvond 9 november om 19:30 in de Bronkerk. Aanmelden kan via https://buurtpreventie-ugchelen.nl 

Houtrook – houd rekening met uw buurt

19-10-2022

De dagen beginnen korter te worden, de klokken worden weer op wintertijd gezet en de blaadjes beginnen van de bomen te vallen. Ook de temperatuur begint merkbaar te dalen. Kortom, de herfst laat zich zien. Nu het kouder begint te worden stellen we ons dit jaar eens te meer de vraag hoe we het binnenshuis een beetje warm kunnen krijgen. De meeste mensen zullen met de huidige gasprijzen wel drie keer nadenken voordat ze de centrale verwarming een paar graden hoger instellen. Gelukkig hebben veel huizen in Ugchelen een open haard of houtkachel. En geef toe, er is geen fijnere warmte te bedenken dan de warmte van een kachel in de woonkamer. Onder normale weersomstandigheden en bij gebruik van goed droog en schoon hout hoeft dit weinig overlast te veroorzaken in de buurt. 

De laatste jaren zien we landelijk echter een toename van de klachten over houtstook en houtrook. Bij slecht weer zoals mist of als er weinig wind waait, wordt in de buurt al gauw stankoverlast ervaren. Zeker als in een buurt een aantal haarden tegelijk in bedrijf zijn. Bij het stoken komen onder andere CO2 en fijnstof vrij, waardoor de luchtkwaliteit afneemt. We kunnen er kort over zijn dat dit schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien is het niet eens zo efficiënt om je huis te verwarmen met een open haard of schoorsteen. De meeste warmte vliegt via de schoorsteen naar buiten. 

Landelijk zijn er geen directe wettelijke regelingen die houtkachels verbieden. Ook gemeenten hebben maar beperkte mogelijkheden om het gebruik te reguleren. Wat we wel samen kunnen doen is ons gezond boerenverstand gebruiken en rekening houden met elkaar. Met een aantal basisprincipes kan de meeste overlast al worden voorkomen. 

De belangrijkste tips op een rijtje: 

Stook alleen bij speciale gelegenheden, stook niet als er een stookalert van toepassing is, gebruik droog en schoon hout, laat de schoorsteen minstens één keer per jaar vegen, zorg voor een goede luchttoevoer en zorg voor een goede verbranding: let erop dat het hout met gele vlammen en weinig rook brandt. Oranje vlammen en donkere rook zijn signalen voor een slechte verbranding. Kijk voordat u gaat stoken eens op www.stookwijzer.nu . Deze site geeft lokale stookadviezen op basis van onder andere de weersomstandigheden. Bovendien zijn hier nog veel meer stooktips te vinden. 

Mocht u toch nog overlast ervaren in uw buurt probeer dan eens in gesprek te gaan met de `veroorzaker`. Het zou toch mogelijk moeten zijn om er samen uit te komen, want ook in Ugchelen geldt nog steeds `beter een goede buur dan een verre vriend`. 

Afsluiting Hoog Buurloseweg i.v.m. nieuwbouw “brokkelviaduct” A1

05-10-2022

Met enkele maanden vertraging door juridische procedures kan Rijkswaterstaat nu alsnog beginnen met de vervanging van viaduct Hoog Burel. Vanwege het aan de onderzijde loslatende beton is dit viaduct in de volksmond ook wel bekend geworden als het “brokkelviaduct”. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de Hoog Buurloseweg over het viaduct afgesloten vanaf maandag 17 oktober 07:00 uur tot uiterlijk 1 maart 2023. Het huidige viaduct wordt in het weekend van 4 november gesloopt. De A1 wordt daarvoor in beide richtingen afgesloten tussen Hoenderloo (afrit 19) en Kootwijk (afrit 18) van vrijdag 4 november 20:00 uur tot maandag 7 november 05:00 uur. 

Gedurende de afsluiting van de Hoog Buurloseweg blijven Radio Kootwijk en Assel voor fietsers goed bereikbaar. Radio Kootwijk is bereikbaar via het betonnen fietspad dat loopt tussen de ventweg van de Otterloseweg (t.h.v. de Hoenderloseweg) en de Hoog Buurloseweg t.h.v. de Wending. Assel is bereikbaar via het fietspad dat begint aan het Willemsbos en daarna doorloopt aan de zuidkant van de spoorlijn tot aan de Alverschotenseweg. Voor gemotoriseerd verkeer geldt een omleidingsroute via Hoog Soeren. 

Banken in Ugchelen met QR-Code

Zoals we al eerder schreven zijn we bezig met een project om een aantal bankjes te plaatsen in Ugchelen voorzien van een QR code. Met deze QR code kan de bezoeker naar een verhaal luisteren over waarom er een bank staat op die bijzondere plek. Inmiddels heeft de Dorpsraad een aantal ontwerpen voor banken ontvangen. Tijdens de Dorpsraad vergadering van 21 september was er een medewerkster van de afdeling Cultuur en Erfgoed van de Gemeente Apeldoorn aanwezig. Zij houdt zich met name bezig met erfgoed in de buitenruimte en zou graag dit project in Ugchelen in gezamenlijkheid met de Gemeente willen oppakken. Vanuit de Dorpsraad wordt alle beschikbare informatie verzameld en zal er een afspraak worden gemaakt voor een gesprek om de samenwerking meer vorm te geven.