De dorpsraad is het aanspreekpunt voor en intermediair naar de gemeente voor zaken Ugchelen betreffend waarbij het algemeen belang van de inwoners van hun werkgebied, d.w.z. Ugchelen behartigt wordt met als doel het minimaal in stand houden en waar mogelijk bevorderen van het woon-en leefklimaat in “ons dorp” Ugchelen: fysiek en sociaal.

Taken en bevoegdheden:

  • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidsvoornemens die het algemeen belang van Ugchelen (kunnen) beïnvloeden; daartoe worden vergaderingen van gemeenteraad en Politieke Markt benut, worden gemeenteraadsleden periodiek geïnformeerd en vindt regelmatig overleg plaats met de betrokken wethouder.
  • Het verzorgen van een goede , open communicatie tussen dorpsraad en gemeente, maar ook tussen dorpsraad, bewoners, instellingen, verenigingen en bedrijven in Ugchelen. Weten wat er leeft: het vormt de basis van een doelmatig en rechtmatig functioneren van de dorpsraad.

Daartoe onderhoudt de dorpsraad goede contacten met de verenigingen, bedrijven en instellingen van Ugchelen. Met bewoners worden contacten gelegd via o.m. ledenvergadering, thema- en informatiebijeenkomsten, bijeenkomsten, de buurtvertegenwoordigers van de Dorpsraad, het Dorpsmeldpunt en via het huis-aan-huisblad De Bron, website en nieuwsbrief.

  • De dorpsraad stelt zich niet op als belangenvertegenwoordiger van individuen. Wel worden individuele bewoners op verzoek geadviseerd door de Dorpsraad;
  • De dorpsraad activeert, initieert, enthousiasmeert, coördineert, faciliteert en informeert in die zaken welke het algemeen belang van Ugchelen (kunnen gaan) betreffen.

Tot slot:

  • Zowel beleidsmatig inhoudelijk als uitvoerend zet de dorpsraad Ugchelen zich met overtuiging en gelegitimeerd in voor het behartigen van de publieke zaak, het algemeen belang voor Ugchelen. Met een proactieve houding, initiërend en controlerend, wordt gepoogd het gemeentelijk beleid zodanig inhoud te geven dat optimaal wordt voldaan aan de geformuleerde doelstelling.

Voor zijn werkzaamheden ontvangt de Dorpsraad jaarlijks een gemeentelijk (norm)subsidie, mede gebaseerd op het aantal inwoners van Ugchelen. De gemeente controleert of de financiën rechtmatig en doelmatig zijn besteed. Het lidmaatschap van de Dorpsraad is gratis.