Achtergrond

Artikel 12.3 van de statuten zegt:
“Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden ingesteld en opgeheven. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van die commissies”.

Artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement zegt:

  1. Een commissie wordt ingesteld door het bestuur.
  2. Een commissie heeft tot taak:
    • het op verzoek van het bestuur van de dorpsraad Ugchelen verzamelen en uitbrengen van informatie van belang voor de besluitvorming door de dorpsraad;
    • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de dorpsraad;
    • het periodiek uitbrengen van verslag van haar activiteiten aan het bestuur.

Om dit te realiseren zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Artikel 1: Samenstelling

Een commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal negen personen. Deze personen hebben een bijzondere interesse of deskundigheid betreffende de onderwerpen/zaken die door de commissie behandeld worden. Commissieleden moeten in Ugchelen wonen. Ten minste één lid van een commissie is bestuurslid van de dorpsraad.

Artikel 2: Werkwijze

Een commissie komt zo vaak bijeen als zij dat nodig acht. Zij bepaalt zelf de agenda. Ze legt de uitkomsten van een bijeenkomst schriftelijk vast. Adviezen en/of antwoorden aan de dorpsraad worden schriftelijk gegeven.

Artikel 3: Selectie en ontslag van commissieleden

De commissie mag zelf een kandidaat voor de commissie voordragen. Belangstellenden kunnen zich ook rechtstreeks aanmelden bij de dorpsraad. De dorpsraad benoemt het commissielid. Indien een commissielid niet meer in staat is om voldoende inzet voor de commissie te hebben, dan kan dit lid worden ontheven van zijn taak.

Artikel 4: Verantwoording

De dorpsraad is verantwoordelijk voor het al of niet opvolgen/uitvoeren van de adviezen die door een commissie zijn uitgebracht.

Artikel 5: Financiën

Een commissie beschikt niet over financiën. Commissieleden doen hun werk om niet. Mogelijke onkosten van een commissie kunnen vooraf aan de penningmeester van de dorpsraad ter declaratie worden voorgelegd.

Vastgesteld op de bestuursvergadering: 13 maart 2008