Achtergrond

Het bestuur van Dorpsraad Ugchelen heeft besloten jaarlijks een dorpsprijs toe te kennen aan inwoner(s) of instelling(en) die meer dan normaal het belang van het dorp Ugchelen hebben uitgedragen waarbij persoonlijk – dan wel groepsinzet voorop staat.

Om dit te realiseren zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Artikel 1: Verantwoordelijkheid

Het bestuur van de dorpsraad is zowel financieel als materieel verantwoordelijk voor de dorpsprijs. Ter wille van de onafhankelijkheid wordt de selectie van de winnaar van het jaar overgedragen aan een Commissie Dorpsprijs. Het bestuur van de dorpsraad is verantwoordelijk voor de volledigheid van de commissie. De commisse kan zelf leden voordragen.

Artikel 2: De prijs

De prijs bestaat uit een, door de dorpsraad beschikbaar gesteld, beeld voorstellende”De papierschepper” (van beeldhouwer Lex Quartel) en een ingelijste oorkonde. Op de oorkonde staat het juryrapport. De oorkonde wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris van de dorpsraad.

Artikel 3: De uitvoering van selectie van winnaar.

Verantwoordelijk voor de selectie van de winnaar is de Commissie Dorpsprijs. De commissie doet jaarlijks in de maand oktober een oproep om personen voor te dragen die aan het profiel voldoen. Behalve natuurlijke personen kunnen ook verenigingen, scholen etc. een voordracht indienen De commissie overlegt op welke wijze publicatie plaats vindt.

Artikel 4: Het profiel van de winnaar van de Dorpsprijs

De prijswinnaars kunnen personen of instellingen zijn. Het criterium voor nominatie is een bovenmatige inzet ten behoeve van het dorp Ugchelen. Het kan daarbij gaan om zowel een inzet vanuit vrijwilligerswerk als vanuit een beroep.

Artikel 5: De commissie

De commissie bestaat uit 5 personen. Deze personen moeten in Ugchelen wonen. De commissie handelt zelfstandig zonder last- of ruggespraak. Uit haar midden wijst de commissie een voorzitter en een secretaris aan.

Taak van de voorzitter:

  1. Bewaken van de procedure
  2. Geeft leiding aan de gesprekken
  3. Representeert de commissie

Taak van de secretaris:

  1. Fungeert als postadres
  2. Draagt zorg voor de publicaties
  3. Legt de voordrachten voor aan de commissie
  4. Redigeert het besluit van de commissie
  5. Houdt een register bij waarin de naam en de reden van toekenning wordt vermeld
  6. Archiveert de voordrachten die niet gehonoreerd zijn (zie art. 6)

Artikel 6: De procedure

De secretaris legt de ontvangen voordrachten voor aan de commissie die vervolgens in een open gesprek tot een voordracht komt. Gestreefd moet worden naar een unanieme voordracht waaraan de overwegingen worden toegevoegd. De voordracht is bindend en er kan niet over worden gediscussieerd. Vervolgens wordt de voordracht onder embargo meegedeeld aan de voorzitter van de dorpsraad. De plaats en datum van de uitreiking wordt door het bestuur van de dorpsraad bepaald.

Indien er geen in aanmerking komende voordracht is, raadpleegt de commissie de voordrachten uit voorgaand(e) ja(a)r(en).

De beraadslagingen van de commissie zijn geheim. De leden dienen overeenkomstig te handelen.

Artikel 7: Financiën

De commissie beschikt niet over financiën. Commissieleden doen hun werk om niet. Mogelijke onkosten van de commissie kunnen vooraf aan de penningmeester van de dorpsraad ter declaratie worden voorgelegd.

Artikel 8: Ontbinding

Mocht de commissie om welke redenen dan ook voltallig haar taak beëindigen dan treedt het bestuur van de dorpsraad in haar plaats.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van: 13 maart 2008